Metron turvallisuusjohtamisjärjestelmän kehittäminen

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2015-10-19
Department
Major/Subject
Liikenne- ja tietekniikka
Mcode
R3004
Degree programme
Yhdyskunta- ja ympäristötekniikan koulutusohjelma
Language
fi
Pages
126+14
Series
Abstract
Turvallisuusjohtamisjärjestelmällä tarkoitetaan dokumentoitua, järjestelmällistä ja kattavaa lähestymistapaa organisaation turvallisuuden hallintaan. Koska turvallisuus on ilmiö, jota ei voi hallita suoraan, sen hallinnassa on hyvin pitkälti kyse organisaation toiminnan hallitsemisesta. Turvallisuusjohtamisjärjestelmässään organisaatio siis kuvaa kaikki ne erilaiset menettelyt, joiden avulla se pyrkii varmistamaan toimintansa turvallisuuden. Valmisteilla oleva kaupunkiraideliikennelaki tulee jatkossa edellyttämään metrorataverkon haltijana ja metroliikenteen harjoittajana toimivalta HKL-Liikelaitokselta turvallisuusjohtamisjärjestelmää. Metroa koskevat turvallisuusjohtamisjärjestelmän vaatimukset tulevat muistuttamaan suurelta osin rautatiesektorin eurooppalaisen turvallisuusjohtamisjärjestelmän vaatimuksia. Tässä työssä esitellään vaatimuksia säädösten sekä rautatiesektorin kokemusten kautta, ja tarkastellaan, kuinka hyvin nykyinen HKL:n toimintajärjestelmä täyttää tulevat vaatimukset. Koska HKL:ssä ei ole tähän saakka sovellettu suoranaista turvallisuusjohtamisjärjestelmäajattelua, kehityskohteita löytyi melko runsaasti. Monin paikoin kyse on dokumentaation kehittämistarpeista, sekä siitä, että erilaiset menettelyt ja vastuut tulisi määritellä nykyistä tarkemmin. Myös nykyistä aktiivisempien ja kattavampien riskienhallintamenettelyiden kehittämiselle on tarvetta. Organisaation turvallista toimintaa tarkasteltaessa on otettava huomioon ihmiset, organisaatio ja tekniikka, sekä näiden väliset vuorovaikutukset. Turvallisuuskulttuurin käsite tarjoaa keinon tällaiseen lähestymistapaan. Työn puitteissa HKL-Metroliikenteen henkilöstölle tehtiin kyselytutkimus, jolla pyrittiin kartoittamaan turvallisuuskulttuuria ja löytämään turvallisuustyöhön liittyviä kehityskohteita. Kyselytulosten keskeisimpiä havaintoja olivat koulutukseen, toimintaohjeisiin, virhetilanteiden käsittelyyn sekä poikkeamista oppimiseen liittyvät kehitystarpeet. Työssä annetaan seitsemän kehitysehdotuskokonaisuutta HKL:lle: 1) Tulisi laatia turvallisuusjohtamista tukeva kehitysohjelma, jonka avulla turvallisuus nostettaisiin nykyistä näkyvämmin toimintaa ohjaavaksi arvoksi. 2) Riskienhallintamenettelyitä tulisi kehittää siten, että ne olisivat jatkuva ja kiinteä osa päivittäistä toimintaa ja päätöksentekoa. 3) Metron liikennöinnin ja radanpitoon turvallisuuteen vaikuttavat prosessit ja vastuut tulisi määritellä nykyistä tarkemmin. 4) Radalla työskentelemisen sekä aliurakoitsijoiden hallintaan liittyviä kehittämistyötä on syytä jatkaa. 5) Henkilöstön koulutusta tulisi kehittää ja lisätä siten, että se lisää laajasti turvallisuuden varmistamiseen liittyviä tietoja ja taitoja. 6) Toimintaohjeiden ajantasaisuus ja tarkoituksenmukaisuus tulisi varmistaa määrätietoisella kehittämisellä, sekä tuoda samalla ohjeiden taustalla olevat vaaramekanismit nykyistä paremmin tietoon. 7) Poikkeamista ja virheistä oppimista tulisi parantaa analysoimalla poikkeamia nykyistä enemmän, huomioimalla virheisiin liittyneitä inhimillisiä tekijöitä ja edistämällä virheiden raportoimiseen kannustavaa avointa kulttuuria.

A safety management system is a documented, systematic and extensive approach to controlling safety in an organisation. Since safety is a phenomenon that cannot be controlled directly, it is first of all a question of how the organisation itself is controlled. In the safety management system, the organisation describes all the procedures by which it aims to control the safety of its operation. The upcoming law concerning urban rail operators in Finland will require that Helsinki City Transport (HKL), as an operator and infrastructure manager of the Helsinki metro, must have the safety management system. Requirements concerning the safety management system of the metro will be very similar to the ones that concern the organisations in the railway sector in Europe. In this thesis, these requirements are presented based on the regulations, as well as the experiences from the Finnish railway sector. It is also studied how the present integrated management system of HKL meets the upcoming requirements. As HKL has not so far applied the safety management system approach, several targets for development were identified. Commonly it is question of needs for more detailed documentation and definition of processes and responsibilities. In addition, the more active and extensive procedures for risk management are needed. People, organisation and technology, as well as the relationships between them, must be taken into account when exploring the safety issues of the organisation. A concept of safety culture provides a way for this kind of approach. Within the framework of this thesis, a survey of safety culture was conducted for the staff of HKL Metro, aiming to map the level of the safety culture and to identify targets of development. The key results of the survey were the developing needs concerning training contents, operating instructions, handling of the mistakes and the organisational learning from incidents and deviations. In this thesis, seven proposal themes for development are presented: 1) A safety development programme should be formulated to promote the safety as a value which guides every action in the organisation. 2) The procedures of risk management should be developed so that they would be an integral part of daily activities and decision making. 3) Processes and responsibilities concerning the safety of operation and infrastructure management should be defined in more detail. 4) Development of controlling of contractors and working on track should be continued. 6) Operating instructions should be developed to ensure that they are up-to-date and practical. Hazards aimed to be controlled by instructions should be represented more clearly. 7) Organisational learning from deviations and mistakes should be developed by analysing deviations more deeply, by taking human factors into account, and by promoting an open and just culture that encourages to report mistakes.
Description
Supervisor
Luttinen, Tapio
Thesis advisor
Heselius, Matias
Keywords
turvallisuuskulttuuri, turvallisuusjohtamisjärjestelmä, metroliikenne, kaupunkiraideliikenne
Citation