Capital services, labour productivity and economic growth in Finland, 1996-2015

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Date
2017
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Economics
Language
en
Pages
73
Series
Abstract
In the long run, labour productivity is the motor of improvements in the standards of living and economic well-being. In many OECD countries, productivity growth had slowed even before the financial crisis in 2008. In Finland, economic growth and the development of labour productivity have been regressive in the 21st century. The slowdown in knowledge-based capital accumulation could be one of the possible reasons for the stagnation. This study decomposes the capital input and takes a closer look at the reasons behind this phenomenon. The contributions of the components of total capital input provide detailed information about the development of labour productivity and economic growth. Since we are currently living the past ICT-boom period and it seems that new technology breakthroughs are getting harder and harder to find, special attention is given to the sets of ICT and R&D capital. This study is based on the growth accounting framework firstly acknowledged by Solow (1958) and further improved by Jorgenson. The methodology follows closely the steps of EUKLEMS and OECD productivity projects. The results of this study imply that the great cause of productivity stagnation is assigned to the negative development of multifactor-productivity and a significant decline in the contribution of R&D capital. The contribution of ICT capital has declined in the past decade but it has still remained highly positive. The negative development of MFP at the whole economy level indicates a loss of innovative abilities and an inefficient usage of the resources. The diminished contributions of the high-tech manufacturing industries to the development of MFP, value added and labour productivity are a major reason behind the detected stagnation. The results imply that previously highly productive manufacturing industries have lost their productive efficiencies.

Taloustieteessä vallitsevan käsityksen mukaan pitkällä aikavälillä talouskasvu ja elintason kohoaminen ovat riippuvaisia työn tuottavuuden kehityksestä. Monissa OECD maissa työn tuottavuuden kasvu oli hidastunut jo ennen vuoden 2008 talouskriisiä. Suomen talouskasvu ja työn tuottavuuden kasvu on miltei pysähtynyt 2000-luvulla. Tietointensiivisen pääoman karttumisen hidastuminen voi olla yhtenä selittävänä tekijänä kyseisen ilmiön takana. Tämän pro gradu – tutkielman tarkoituksena on tutkia Suomen tuottavuuskehitystä ja löytää selittäviä tekijöitä 2000-luvun supistuneelle kasvulle. Tutkimus perustuu kasvulaskennan malliin, jota on laajalti käytetty OECD ja Euroopan maiden tuottavuuskehitysten tarkasteluissa (esim. EUKLEMS-projekti). Kasvulaskennan puitteista tämä tutkimus keskittyy erityisesti kokonaistuottavuuden, ICT- ja T&K-pääoman vaikutuksiin talouskasvuun sekä työn tuottavuuteen. Tutkielman tulokset osoittavat, että talouskasvun ja työn tuottavuuden hidastuminen johtuvat suurimmaksi osaksi kokonaistuottavuuden voimakkaasta supistumisesta. Aiemmin T&K-pääomalla oli myös suuri positiivinen vaikutus talouskehitykseen sekä työn tuottavuuden kasvuun. Viime vuosina T&K-pääoman vaikutus on romahtanut, mikä heikensi talouskasvua ja työn tuottavuutta entisestään. ICT-pääoman vaikutus talouskasvuun 2000-luvun puolivälin jälkeen on myös heikentynyt mutta tämän pääomalajin kontribuutio talouskasvuun ja tuottavuuteen säilyi positiivisena. Kokonaistuottavuuden epäsuotuisa kehitys koko kansantalouden tasolla viittaa tuotantoresurssien tehottomaan käyttöön sekä siihen, että Suomessa ei ole tarpeeksi innovaatiotoimintaa, joka tehostaisi tuotantoprosesseja ja loisi tuotannolle lisäarvoa. Korkean teknologian teollisuustoimialat ovat aiemmin olleet merkittävässä asemassa työn tuottavuuden sekä talouskasvun synnyttämisessä. Kyseisten toimialojen negatiivinen kehitys 2000-luvun puolivälin jälkeen on tärkeä syy talouskasvun hidastumiselle ja tuottavuuden pysähtymiselle. Korkean teknologian teollisuustoimialojen vaikutus kokonaistuottavuuteen, työn tuottavuuteen ja talouskasvuun on romahtanut.
Description
Thesis advisor
Pohjola, Matti
Keywords
multifactor-productivity, labour productivity, R&D capital, ICT capital, kokonaistuottavuus, työn tuottavuus, ICT-pääoma
Citation