Integroitavan palvelun toteuttaminen sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmiin

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2023-01-23
Department
Major/Subject
Software and Service Engineering
Mcode
SCI3043
Degree programme
Master’s Programme in Computer, Communication and Information Sciences
Language
fi
Pages
78
Series
Abstract
Integroitavan palvelun toteuttaminen sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmiin on aiheena ajankohtainen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen myötä. Aihe on tärkeä, koska osa hyvinvointialueista aloittaa toimintansa usealla yhteensovitettavalla tietojärjestelmällä. Aiheen haasteena on, miten integroitava palvelu on mahdollista tuottaa nopeasti, kustannustehokkaasti ja yhtenäisillä periaatteilla hyvinvointialueen käyttöön pirstaleiseen tietojärjestelmäympäristöön. Tämän diplomityön tavoitteena oli tutkia, miten toteutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmiin integroitava palvelu. Integroimalla yhden palvelun useampaan tietojärjestelmään voitaisiin välttää päällekkäistä kehitystä, koska useaan tietojärjestelmään ei tarvitsisi toteuttaa samaa toiminnallisuutta. Tämän diplomityön tutkimusmenetelmäksi valittiin suunnittelutiede. Työssä toteutettiin potilastietojärjestelmiin integroitava palvelu terveys- ja hoitosuunnitelmien hallintaan. Tutkimus alkoi kirjallisuuskatsauksella sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien kehittämisen vaatimuksista Suomessa. Kirjallisuuskatsauksen jälkeen määriteltiin tärkeimmät vaatimukset palvelun toteuttamiselle sekä annettiin ehdotus palvelun arvioinnille jatkokehitystä varten. Tutkimustuloksista selvisi, että lainsäädäntö ohjaa sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallintaa. Lainsäädännön mukainen tietojärjestelmien luokittelu asettaa vaatimuksia tietojärjestelmälle sen riskitason ja asiakastietojen käsittelyn laajamittaisuuden perusteella. Integroitavan palvelun toteuttaminen edellyttää jatkuvasti kehittyvän lainsäädännön seuraamista. Lisäksi integroitavan palvelun toteuttamiseen vaikuttaa eri tietojärjestelmiin tarvittavat integraatiot ja valmiudet integraatioiden toteuttamiseen.

Implementing integrable service for social and healthcare information systems is topical issue in Finland due to Finland's health and social services reform. The topic is important because some wellbeing services counties start operating with several insufficiently interoperable information systems. The challenge of the topic is how integrable service can be developed quickly and cost-effectively for use in wellbeing service county. The aim of this thesis was to research how to implement a service integrated into social and healthcare information systems. By integrating one service into several information systems, overlapping development could be avoided, because there would be no need to implement the same functionality in several information systems. Design science was chosen as the research method for this thesis. In this thesis, a service to be integrated into patient information systems for managing health and treatment plans was implemented. The research began with a literature review on the requirements for the development of social and healthcare information systems in Finland. After the literature review, the most important requirements for developing the integrable service were defined. Finally, a recommendation to evaluate the service for further development was given. The research results revealed that the legislation controls social and healthcare information management. The classification of information systems according to legislation sets requirements for the information system based on its risk level the extent of client or patient data usage. Implementing an integrable service requires following constantly evolving legislation. Additionally, the implementation of the integrable service is affected by the abilities to implement the integrations.
Description
Supervisor
Kauppinen, Marjo
Thesis advisor
Järvinen, Miika
Keywords
tietojärjestelmät, terveydenhuolto, hoitosuunnitelma, Kanta-palvelut
Other note
Citation