Everyday strategy making in action: Emergence of strategic options in asset management service development of an engineering company

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2020-01-22
Department
Major/Subject
Strategy and Venturing
Mcode
SCI3050
Degree programme
Master’s Programme in Industrial Engineering and Management
Language
en
Pages
76 + 4
Series
Abstract
Strategic options, defined as the alternative courses of action available for the strategic decision-making of the company, are a key component in corporate strategy making. This thesis explores the cognitive dynamics that influence the collective generation, development and validation of strategic options within a large, multidivisional company. The emergence process is analysed from social and cognitive perspectives to identify how strategic options are built in teams, how managers contribute to this process through their individual capabilities and how the diversity of managerial capabilities within the strategy team influences the process. Building on the literature on strategy making, strategic options, dynamic managerial capabilities, strategy-as-practice and strategy tools, the thesis provides a comprehensive framework for understanding the evolutionary process of how strategic options emerge in the corporate strategy system. To study the phenomenon empirically, a qualitative exploratory single-case study in a business development program of an engineering company is carried out. The collection of primary and secondary data also includes 14 interviews with 10 informants of various management levels participating in the emergence of strategic options, observation of practices and analysis of the company case material. In analysing the data, the Gioia methodology is applied. The findings of the study indicate that the generation, development and validation of strategic options is an iterative process between several organizational levels and employees acting in different change agency roles. Cognitive capabilities and organizational practices interact in building strategic options in a specific, temporal context that involves interpretations of the past, present and future of the company. When individuals make sense of the environment through their cognitive frames and build strategic options, they create learning effects that influence the further strategy making work. In terms of the theoretical significance, the thesis gives insight on understanding the context and evolutionary perspective of strategic options, linking cognitive capabilities to strategy making in a large, multidivisional company. Additionally, the thesis contributes to further analysis on temporal work relating to strategy making and analysing organizational learning in collective emergence of strategic options.

Strategiset vaihtoehdot, jotka tarjoavat erilaisia mahdollisuuksia strategiseen päätöksentekoon, ovat keskeinen osa yrityksen strategiatyötä. Tämä diplomityö tarkastelee, miten kognitiivinen dynamiikka vaikuttaa strategisten vaihtoehtojen luomiseen, kehittämiseen ja validointiin suuressa, monesta divisioonasta koostuvassa yhtiössä. Vaihtoehtojen tuottamisprosessia analysoidaan työyhteisön sosiaalisesta ja kognitiivisesta näkökulmasta käsin tavoitteena selvittää, miten strategisia vaihtoehtoja tuotetaan yrityksen kehitystiimeissä sekä miten johtajat ja tiimin jäsenten erilainen osaaminen myötävaikuttavat tähän prosessiin. Tutkimus perustuu strategiatyötä, strategisia vaihtoehtoja, dynaamisia johtamiskyvykkyyksiä, strategiaa käytäntönä (engl. strategy-as-practice) sekä strategisia työkaluja käsittelevään kirjallisuuteen. Ilmiön empiirisessä tutkimisessa hyödynnetään erään insinööriyhtiön liiketoiminnan kehitysohjelmassa kerättyjä ensi- ja toissijaisia lähteitä, joihin sisältyy kymmenen haastattelua 14 henkilön kanssa, strategiatyön havainnointia sekä case-yrityksen omaa projektimateriaalia. Datan analysoinnissa hyödynnetään Gioia-menetelmää, jossa aineistosta nousevia teemoja yhdistellään ryhmittelemällä ne laajemmiksi kokonaisuuksiksi ja teoreettisiksi ulottuvuuksiksi. Tutkimuksen löydösten perusteella strategisten vaihtoehtojen luominen, kehittäminen ja validointi muodostavat toisteisen prosessin, jossa eri organisaatiotasot ja työntekijät eri muutosjohtajuuden rooleista käsin ovat vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Kognitiiviset kyvykkyydet ja organisaation käytänteet yhdistyvät strategisiksi vaihtoehdoiksi tietyssä ajallisessa kontekstissa, jossa henkilöt tulkitsevat yrityksen menneisyyttä, nykytilaa ja tulevaisuutta. Työntekijöiden pyrkiessä ymmärtämään ympäristöään kognitiivisten kokemuksiensa (engl. cognitive frames) avulla syntyy havaintoja, jotka vaikuttavat heidän myöhempään strategiatyöhönsä. Tutkimus luo tieteellistä arvoa antamalla lisää tietoa strategisten vaihtoehtojen vaiheittaisesta rakentumisesta linkittämällä yhteen strategiatyön ja kognitiivisten kyvykkyyksien näkökulmia. Lisäksi diplomityö edistää ajallisen havainnoinnin (engl. temporal work) ja organisaatio-oppimisen tutkimusta yrityksen strategiatyössä.
Description
Supervisor
Biniari, Marina
Thesis advisor
Mäihäniemi, Saku
Keywords
business development, strategic decision-making, strategic options, strategy making
Citation