Ehjäksi luotu: Taide sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen identiteetin kehityksen tukena toiseuttavassa ympäristössä

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
P1 OPINNÄYTTEET D 2019 Kyllönen
Date
2019
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Kuvataidekasvatus
Art Education
Language
fi
Pages
94
Series
Abstract
Taiteen maisterin opinnäytetyöni käsittelee taiteen mahdollista roolia sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen identiteetin kehityksessä toiseuttavassa yhteiskunnassa. Identiteetti, tuo perimmäinen kuva siitä mitä ja keitä olemme, muovautuu jokaisessa yksilössä elämänkokemusten kautta ja elää muutoksessa koko elämämme ajan. On tutkittu paljon sitä, kuinka identiteetti muotoutuu elämänkaaren aikana ihanteellisesti mahdollistaen eheän minäkuvan. Osa yhteiskuntamme ihmisryhmistä kuitenkin elää toiseutettuina, joka tarkoittaa sitä, ettei heitä mielletä kulttuurissamme samanarvoisiksi kuin valtaa pitävä väestöryhmä. Tämä näkyy yhteiskunnassamme monin tavoin: heitä eivät välttämättä koske samat oikeudet tai heitä saatetaan kohdella sosiaalisissa tilanteissa hyvin eri tavalla. Tutkin, kuinka tämä vaikuttaa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen edustajien identiteetin rakentumiseen ja voisiko itseilmaisulla taiteen keinoin olla positiivinen vaikutus eheän minäkuvan syntymiseen siitä huolimatta. Tutkielmani koostuu kahdesta osasta. Ensimmäinen osa käsittelee sateenkaarivähemmistöjen identiteetin rakentumista sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen edustajilta keräämieni lyhyiden teemaomaelämäkertojen avulla. Nämä kertomukset antavat mahdollisuuden päästä lähemmäs sateenkaarivähemmistöjen edustajien kokemuksia jokapäiväisestä elämästään. Se avaa, miksi voimme sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen kohdalla puhua toiseudesta ja sen vaikutuksesta identiteetin rakentumisen. Tutkielmani toinen osa rakentuu taiteen erilaisista identiteetin kehitystä tukevista mahdollisuuksista. Se käsittelee sekä omakuvaa, performatiivista sukupuolta, drag-taidetta että vaikuttamisen mahdollisuuksia taiteen avulla. Keräsin tutkielmaani varten vapaaehtoisilta sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjä edustavilta taiteilijoilta heidän teoksiaan, joista he saivat kertoa omin sanoin. Teokset ovat hyvin erilaisia, kuitenkin samankaltaisia kertoen hyvin paljon tekijöistään ja kuvaten kauniisti sekä koskettavasti heidän kokemuksiaan vähemmistön edustajina elämisestä. Nämä teokset kulkevat pohdintani rinnalla avaten valtavaa taiteen ja itseilmaisun maailmaa, joka voi toimia eheän minäkuvan rakentajana. Tutkielmani tarkoitus ei ole löytää erityisiä vastauksia, vaan pikemmin kartoittaa valtavaa taiteen ja itseilmaisun avulla itsensä tutkimisen maailmaa. Sen tavoitteena on myös suunnata huomio niihin ihmisryhmiin, jotka kärsivät tälläkin hetkellä yhteiskunnassamme toiseuttamisen seurauksena. Tahdon tutkielmani avulla auttaa ihmisiä huomaamaan ne, jotka jäävät yhteiskunnassamme ja kulttuurissamme varjoon ja sitä, millaisia seurauksia tällä voi yksilön identiteetin kehitykselle olla.
Description
Supervisor
Tuovinen, Taneli
Thesis advisor
Pusa, Tiina
Keywords
identiteetti, kehitys, itseilmaisu, taide, sukupuolivähemmistöt, seksuaalivähemmistöt
Other note
Citation