The continual improvement of national maritime authority's quality - the challenges and the means

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2011
Major/Subject
Laivanrakennusoppi
Mcode
Kul-24
Degree programme
Language
fi
Pages
vi + 67
Series
Abstract
In the European Parliament and Council directive 2009/21/EC (flag state directive) the flag states of the Union were obligated to execute and maintain a quality management system. The system also has to be certified. In Finland this obligation especially applies to the Finnish Transport Safety Agency Trafi. Its predecessor in maritime issues, The Finnish Maritime Administration, had tried to build and maintain quality management systems in the past, but all these attempts had failed. This thesis was meant to identify the special challenges for the improvement of quality and find ways for Trafi to maintain their quality management system this time. This thesis will also research the background and demands of the flag state directive. The research methods used were a literature review and a semi-structured interview. The interview was meant to identify the challenges that might hinder the improvement of quality in Trafi. Eleven members of the staff of the maritime sector of Trafi were interviewed. The interviews were conducted in Trafi on 10.5.-25.5.2011. The staff was asked questions on quality, continual improvement and on the challenges on improving quality in Trafi. The answers for the interview were analysed according to the theoretical background. The background of the flag state directive and the obligation of a quality management system was the desire of the European Union to unify the procedures of maritime legislation and to create unified principle in the entire EU area. With the quality management system and its certification, the quality of the flag state administrations can be proved. This thesis identified the biggest challenges in the continual improvement of quality in Trafi. These challenges were especially management responsibility and commitment to quality and the clear communication of management views through the entire organization. The excessive burden and hurry must be eliminated. The changes have to be managed properly. Skilful personnel has to be respected and taken care of. The operational environment along with the requirements of the law and customer have to be considered better. The principles of continual improvement have to be understood.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2009/21/EY (lippuvaltiodirektiivi) velvoitettiin merenkulun lippuvaltiot toteuttamaan ja ylläpitämään laadunhallintajärjestelmä. Järjestelmä täytyy myös sertifioida. Suomessa tämä velvoite koskee erityisesti Liikenteen Turvallisuusvirasto Trafia. Trafin merenkulun toimialan edeltäjässä, Merenkulkulaitoksessa oli jo aiempina vuosina yritetty rakentaa ja ylläpitää laadunhallintajärjestelmiä. Nämä yritykset kuitenkin olivat epäonnistuneet. Tämän työn tarkoituksena oli identifioida erityiset haasteet laadun parantamiselle ja löytää keinot, joilla Trafi voisi tällä kertaa pystyä ylläpitämään toiminnan laatua. Tarkoituksena oli myös tutustua lippuvaltiodirektiivin taustoihin ja vaatimuksiin. Työn tutkimusmenetelminä käytettiin kirjallisuuskatsausta sekä haastattelututkimusta. Haastattelututkimuksen tarkoituksena oli identifioida niitä haasteita, jotka voisivat haitata laadun parantamista Trafissa. Haastattelututkimuksessa haastateltiin 11 Trafin merenkulun toimialan työntekijää. Haastattelututkimus suoritettiin Trafissa 10.5. - 25.5.2011. Henkilöstölle esitettiin kysymyksiä laadusta, jatkuvasta parantamisesta ja laadun parantamisen haasteista Trafissa. Haastatteluvastaukset analysoitiin teoreettisen viitekehyksen perusteella. Lippuvaltiodirektiivin ja laadunhallintajärjestelmän vaatimuksen taustalla oli EU:n halu yhtenäistää merenkulun lainsäädännön käytäntöjä ja luoda yhtenäiset toimintaperiaatteet koko EU:n alueelle merenkulussa. Laadunhallintajärjestelmällä ja sen sertifioinnilla voidaan osoittaa lippuvaltioiden hallinnon laadukkuus. Tutkimuksessa identifioitiin suurimmat haasteet Trafin toiminnan laadun kehittämiselle. Nämä haasteet ovat erityisesti johdon vastuun ottaminen ja sitoutuminen laadun parantamiseen sekä johdon selkeiden linjojen kommunikointi läpi koko organisaation. Henkilöstön liiallisen kuormittamisen ja kiireen eliminointi täytyy suorittaa. Muutoksen aikakaudella muutosta täytyy osata johtaa oikein. Osaavaa henkilöstöä täytyy kunnioittaa ja heistä täytyy pitää huolta. Toimintayöparisto ja asiakkaiden ja lakien asettamat vaatimukset täytyy huomioida paremmin. Jatkuvan parantamisen periaatteet täytyy ymmärtää.
Description
Supervisor
Kujala, Pentti
Thesis advisor
Mäkinen, Anita
Keywords
quality, laatu, quality management systems, jatkuva parantaminen, flag state directive, laadunhallintajärjestelmä, continual improvement, lippuvaltiodirektiivi
Other note
Citation