Ferrite Rod Antenna in a Nanosatellite Medium and High Frequency Radio

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2016-10-31
Department
Major/Subject
Avaruustekniikka ja -tiede
Mcode
ETA3001
Degree programme
Elektroniikka ja sähkötekniikka
Language
en
Pages
51 + 0
Series
Abstract
In this thesis the feasibility of using a ferrite rod antenna as a part of a radio instrument in a nanosatellite was studied. Ferrite rod antennas are used as receiving antennas for amplitude modulation transmissions in the medium and high frequencies. At these frequencies it is possible to study ionospheric properties due to the refraction of radiowaves from different ionospheric layers. The behavior of the antenna was determined from theory and tested using electromagnetic simulation software and measurements. The aluminum body and other metallic structures in the satellite affect the operation of the antenna and its position must be chosen carefully. The results show that ferrite rod antennas can be used for the purpose of receiving medium and high frequency transmissions in an aluminum framed nanosatellite.

Tässä työssä tutkittiin ferriittiantennien käyttöä nanosatelliittiin tulevassa radioinstrumentissa. Ferriittiantenneja käytetään amplitudimodulaatiolähetyksien vastaanottoantenneina keski- ja korkeataajuuksilla. Näillä taajuuksilla ionosfäärin ominaisuuksia voidaan tutkia ionosfäärin eri kerrosten aiheuttamasta radioaaltojen refraktion johtuen. Antennin toimintaa tarkasteltiin teorian kautta ja se todennettiin sähkömagnetismisimulaatio-ohjelmaa käyttäen sekä mittauksilla. Alumiininen runko sekä muut metallirakenteet satelliitissa vaikuttavat antennin toimintaan ja sen sijoitus tulee tehdä tarkoin. Tulokset näyttävät, että ferriittiantennia voidaan käyttää keski- ja korkeiden taajuuksien vastaanottoantennina alumiinirunkoisessa nanosatelliitissa.
Description
Supervisor
Kallio, Esa
Thesis advisor
Mallat, Juha
Kestilä, Antti
Keywords
medium frequency, high frequency, ferrite rod antenna, nanosatellite
Other note
Citation