Tuotekehitysprosessin mallinnus monimuuttujamenetelmillä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Faculty of Electronics, Communications and Automation | Master's thesis
Date
2008
Department
Major/Subject
Applied Mathematics
Sovellettu matematiikka
Mcode
Mat-2
Degree programme
Bioinformaatioteknologian koulutusohjelma
Language
en
Pages
vii, 66
Series
Abstract
Nykypäivän kilpailuhenkinen liiketoimintaympäristö ajaa yritykset tuottamaan uusia tuotteita niin tehokkaasti kuin vain on mahdollista. Yksi pääalue, mihin tehokkuusajattelua on sovellettu, on tuotekehitysprosessi. Yritys hyötyy huomattavasti, jos se pystyy nostamaan tuotantomääriään, mutta silti käyttämään saman verran resursseja kuin aikaisemmin. Tehokkaampi tuottavuus saavutetaan usein, kun tuotekehitysprosessista saadaan poistettua sitä hidastavat pullonkaulat. Tämän diplomityön tutkimuskohteena oli Nokian tuotekehitysprosessi. Nokia on maailman johtava matkapuhelinvalmistaja luoden noin 40 uutta matkapuhelinmallia joka vuosi. Tutkimus on rajattu 64:n vuosina 2006 ja 2007 markkinoille saapuneen mobiililaitteen tuotekehitysprosessien mallintamiseen. Tavoitteena oli luoda malli, joka löytäisi tuotekehitysprosessin pullonkaulat ja joka voisi toimia päätöksenteon tukena tuotekehitystyössä toimiville henkilöille. Malli pystyisi sekä seuraamaan että ennustamaan tuotekehityksen kulkua. Mallintamisen työkaluina olivat PCA, PLS ja panosprosessimallinnus. Tulokset osoittavat, että PCA-mallit toimivat hyvin tuotekehityksen ominaispiirteiden visualisoinnissa. Johtuen puutteellisesta datasta, PLS-mallit eivät puolestaan pystyneet tuottamaan tarpeeksi luotettavia malleja tuotekehitykseen kuluneesta ajasta puhumattakaan siitä, että mallit olisivat kyenneet ennustamaan prosessin tai edes sen osien kestoa. Panosprosessimallit sopivat hyvin tuoteprosessin kulun määrittelemiseen ja prosessin pullonkaulojen havainnoimiseen. Tutkimuksen tulokset esiteltiin tuotekehityksen kanssa läheisessä tekemisessä oleville henkilöille, ja heidän kommenttinsa validoivat osaltaan työssä tuotettuja malleja.

The modern competitive business environment forces companies to produce new products as efficiently as possible. One of the key areas where productive thinking has lately been applied to, is product development processes. The company will benefit greatly if it can produce more output with same amount of resources as before. The more efficient process is usually achieved when the bottlenecks of the product development process are removed. This thesis studies Nokia's product creation process. Nokia is the global market leader in mobile device manufacturing creating about 40 completely new models every year. In this study, 64 products launched during the years 2006 and 2007, were modeled using PCA, PLS and batch statistical process control. The target was to create a model that would find the bottlenecks of the process and facilitate decision-making in the product development area while monitoring the process and even predicting the course of it. The results suggest that PCA is a good method to visualize the general characteristics of a product creation process. On the other hand, due to the unsuitable data, PLS models were not able to produce reliable models of the product cycle time, not to mention the ability to predict the process duration or even any parts of it. Batch statistical process control functioned relatively well in defining the product process path and it was also successfully used for detecting some process bottlenecks. The results of the study were discussed with people working within product development and their comments validated a lot of the modeling results.
Description
Supervisor
Hämäläinen, Raimo P.; Prof.
Thesis advisor
Siimes, Terhi; TkT
Keywords
PCA, PLS, batch statistical processes control, R&D process models, PCA, PLS, panosprosessimallinnus, tuotekehitysprosessimallit
Other note
Citation
Permanent link to this item
https://urn.fi/urn:nbn:fi:tkk-011836