Applying Lean Startup Approach in an Established Corporation: Study on Frictions

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2016-06-07
Department
Major/Subject
Strateginen johtaminen
Mcode
TU-91
Degree programme
Tuotantotalouden koulutusohjelma
Language
en
Pages
97+2
Series
Abstract
Entrepreneurship is one source of innovation in societies. Corporations tend to lose their original entrepreneurial spirit when they mature and establish supporting structures and systems. However, newly increasing competition requires them to re-enact entrepreneurship. Established firms create new ventures, seek renewal and innovation to answer the increased competition. These three acts are the different forms of corporate entrepreneurship. In this thesis, I study a team with entrepreneurial mandate in an established Finnish ICT company. The team operates with utilizing new entrepreneurial scripts Lean Startup and Growth Hacking. These two approaches are scripts of corporate entrepreneurship. In my study, I focus on the frictions between the focal team and other units. Studying frictions helps the firm to understand how to structure and potentially expand lean startup script. My evidence shows that the team with entrepreneurial mandate has two reasons for existence: experimenting and launching new products and services as well as experimenting lean startup in corporate environment. The frictions differ between these two layers. The degree of lean expertise, cultural dissonance and top-down enforcement of lean methods are frictions at experimenting lean layer. Daily operations are slowed down due environmental munificence and interfunctional collaboration. In addition, the design of the team with entrepreneurial mandate induces frictions to both these layers with insufficient systems, practices, and structures. This study suggests that entrepreneurial scripts could be expanded to other units of organization as well. The scripts have had a positive cultural impact on the firm and initial success with daily operations has increased employees´ interest towards entrepreneurial way of work. My results confirm the views of current literature around frictions and expansion of corporate entrepreneurship from "pockets" to wider groups. In addition, my study contributes to literature on lean startup approach, which is currently very limited especially in case of established corporations.

Yrittäjyys on yksi innovaatioiden lähteistä yhteiskunnassa. Suuret yritykset menettävän usein alkuperäisen yrittäjyyshenkisyytensä, kun ne kasvavat ja luovat olemassa oloaan tukevia rakenteita ja järjestelmiä. Uudelleen kiristyvä kilpailu voi kuitenkin herättää yrittäjyyden henkiin yhtiöissä. Vakiintuneet yhtiöt perustavat uusia hankkeita, etsivät uusiutumista ja innovaatioita vastatakseen lisääntyvään kilpailuun. Nämä keinot ovat myös sisäisen yrittäjyyden muotoja. Tässä diplomityössä tutkin yrittäjähenkistä ryhmää suomalaisessa teknologiayrityksessä. Ryhmä soveltaa toimissaan Lean Startup ja Kasvuhakkerointi -skriptejä. Nämä kaksi lähestymistapaa ovat sisäisen yrittäjyyden skriptejä. Tutkimuksessani keskityn yhteentörmäyksiin kyseisen ryhmän ja muun organisaation välillä. Yhteentörmäyksiä tutkimalla kyseinen yhtiö voi paremmin ymmärtää lean startup -metodin tarpeet ja laajennusmahdollisuudet. Löydösteni perusteella tutkitulla ryhmällä on kaksi tehtävää: kehittää uusia tuotteita ja paketteja sekä kokeilla lean startup -metodin toimivuutta suurten yhtiöiden kontekstissa. Yhteentörmäykset liittyvät näihin kahteen tasoon. Lean osaamisen taso, kulttuurinen erilaisuus ja keskitetty lean-metodien jalkauttaminen ovat leanin kokeilutason yhteentörmäyksiä. Päivittäistä toimintaa haittaavat resurssien ja funktioiden välisen yhteistyön puute. Lisäksi tutkitun ryhmän rakenteelliset seikat ja niiden erilaisuus verrattuna muuhun organisaatioon aiheuttavat yhteentörmäyksiä. Tulokseni osoittavat, että yrittäjähenkiset skriptit ovat laajennettavissa myös muihin osiin organisaatiota. Skripteillä on ollut positiivinen vaikutus yrityksen kulttuuriin ja niiden soveltaminen on tuonut jo ensimmäisiä hyviä käytännön tuloksia. Tutkimukseni tulokset vahvistavat aikaisempien tutkimusten näkemyksiä yhteentörmäyksistä. Tulokseni tukevat myös näkemyksiä sisäisen yrittäjyyden laajentamisesta ”taskuista” koskemaan laajempia joukkoja yhtiössä. Lisäksi tutkimukseni laajentaa lean startup -tietämystä erityisesti suurten yhtiöiden osalta.
Description
Supervisor
Jääskeläinen, Mikko
Thesis advisor
Petrow, Jouni
Biniari, Marina
Keywords
corporate entrepreneurship, strategic management, lean startup, growth hacking, scripts, frictions
Other note
Citation