Life cycle assessment methods applied in environmental construction

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Date
1998
Major/Subject
Rakentamistalous
Mcode
Rak-63
Degree programme
Language
fi
Pages
94
Series
Abstract
Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, soveltuvatko elinkaariarvioinnin menetelmät valtion ympäristöhallinnon ympäristörakennushankkeisiin, voiko niitä hyödyntää hankkeiden ympäristöystävällisyyden ja taloudellisuuden kehittämisessä, sekä minkälaisia työkaluja tulisi hyödyntämistä varten kehittää. Tutkittujen elinkaariarviointimenetelmien todettiin kirjallisuustutkimuksen perusteella soveltuvan valtion ympäristöhallinnon rakennustoiminnan käyttöön seuraavasti: - LCA (life cycle assessment), tuotteen tai prosessin koko valmistus-, käyttö- ja käytöstäpoistoaikanaan aiheuttaman ympäristökuormien virran arviointi, soveltuu hyödynnettäväksi rakennusosakohtaisessa vertailussa valmiina tuotetun tiedon pohjalta. Hankekohtaisessa tarkastelussa tuotettavat tulokset eivät ole menetelmän nykyisessä kehitysvaiheessa tarkastelun vaatiman työmäärän arvoisia. - LCC (life cycle costing), elinkaaren aikaisten kokonaiskustannusten arviointi ja laskennallinen käsittely, soveltuu hyvin käytettäväksi ympäristörakennustoiminnassa sekä rakennusosa- että hankekohtaisessa tarkastelussa. Tutkimuksessa kehitettiin malli LCC-laskentamenettelyn hankekohtaiseen soveltamiseen ja tulosten käyttöön vaikutusten arvottamisessa. Mallissa selvitetään investointilaskentamenetelmillä hankkeen kokonaiskustannukset ottaen huomioon tutkimus-, suunnittelu-, perusinvestointi- sekä käyttö- ja kunnossapitokustannukset. Myös hankkeeseen liittyvät luvanhakemiskustannukset, lunastus- ja korvauskustannukset ja virkatyökustannukset otetaan mukaan tarkasteluun. Hankkeen tuotot ja vaikutukset kartoitetaan. Nettokustannukset jaetaan keskinäisesti painotetuille vaikutuksille hyötyjen tuottamisen aiheuttaman kustannuksen selvittämiseksi. Malli testattiin kolmella esimerkkihankkeella. Tehtyjen LCC-laskelmien perusteella todettiin, että tutkittujen hankkeiden taloudellinen kannattavuus oli heikko. Kuntien investoinneilleen saama tuotto oli kohtuullinen. Valtion ympäristöhallinnon rakennustoiminnan ympäristöystävällisyyden kehittäminen vaatii ympäristöjärjestelmän kaltaista koko toiminnan kattavaa ohjausmenetelmää. Elinkaariarviointimenetelmiä tulisi hyödyntää toiminnan taloudellisuuden kehittämisessä sekä hankkeiden vaikutusten arvottamisessa. Oleellista ei ole hankkeiden kannattavuus vaan niiden tarpeellisuuden perustelu.
Description
Supervisor
Kankainen, Jouko
Thesis advisor
Lampela, Kari
Keywords
environmental construction, ympäristörakentaminen, life cycle assessment, elinkaariarviointi, life cycle analyses, LCA, life cycle costing, LCC, impact valuation, vaikutusten arviointi
Other note
Citation