Optimizing Ethernet Access Network for Internet Protocol Multi-Service Architecture

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2005
Major/Subject
Tietoliikennetekniikka
Mcode
S-72
Degree programme
Language
en
Pages
90
Series
Abstract
Asynchronous Transfer Mode (ATM) perusteiset liityntäverkot ovat olleet hallitsevansa asemassa menneinä vuosina. Ethernet-perusteiset verkkoratkaisut ovat kuitenkin alkaneet vallata operaattoreiden runko- ja liityntäverkkoja, tarjoten IP liikenteelle sopivan joustavan verkkoarkkitehtuurin. Monessa tapauksessa syynä tälle teknologiavaihdokselle ovat olleet Ethernet-perusteisen tekniikan merkittävästi alemmat kustannukset. Ethernet-tekniikassa on kuitenkin myös muita, teknisiin perusteisiin pohjautuvia etuja, kuten IP palveluille sopivampi alusta ja monipisteyhteyksien ominaisuudet. Yhdellä IP alustalla toimivan palvelutarjonnan kilpailukyvyn varmistamiseksi, operaattorien on rakennettava monipalveluarkkitehtuuri, joka koostuu pääasiassa IPTV, VoIP, Internet ja VPN palveluista. Tällainen monipalvelutoteutus aiheuttaa paljon uusia lisävaatimuksia IP ja Ethernet verkkolaitteille, mutta myös antaa uusia ansaintamahdollisuuksia. Sillatut liityntäverkkoratkaisut ovat nykyään yleisempiä, mutta tulevaisuudessa enempi IP- toiminnallisuus tai reititys liityntäverkkojen solmuissa saattaa olla olennaista palvelujen paremman toimivuuden kannalta. Paremmin skaalautuva liityntäverkkojen toteutus ja palvelun laatuluokkien käyttö ovat pääasiallisina syinä tällaisen toiminnallisuuden toteutukseen. Tämä diplomityö tutkii uusia vaatimuksia ja palvelujen toteutettavuutta ensisijaisesti teknisiä ominaisuuksia arvioiden sekä lisäksi pyrkii selvittämään mahdollisia kustannusvaikutuksia laitteille. Näiden arviointien perusteella, työ antaa suosituksia IP-monipalvelutoteutuksiin Ethernet-pohjaisella verkolla. Ethernet tekniikka osoittautui lähes kypsäksi operaattorien verkkototeutuksiin muutamaa rajoitusta lukuun ottamatta. MPLS tekniikan käyttö osana liityntäverkkoa paikkaa näitä puutteita. Ethernet-pohjainen sillattu liityntäverkko jäänee kuitenkin väliaikaiseksi malliksi. Tulevaisuudessa liityntäverkon nähdään kehittyvän yhä enemmän IP toiminnallisuutta ja reititystä kohti, tarjoten parhaan IP-palvelutoteutuksen.
Description
Supervisor
Korhonen, Timo O.
Thesis advisor
Sarasma, Jari
Keywords
Ethernet, IP, Access Network, VLAN, MPLS, Triple-Play, Multicast, QoS
Citation