Open customer data in the financial sector

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2014
Department
Major/Subject
Yritysstrategia ja kansainvälinen liiketoiminta
Mcode
TU-91
Degree programme
Language
en
Pages
73 + [4] s.
Series
Abstract
The idea that customers have a right for the data gathered and maintained about them by companies and organisations has recently gained a foothold. Especially the public institutions have been reacting to this trend, releasing citizen data in a way similar to open data interfaces and developer ecosystems. The aim of this thesis is to examine the ways in which this type of open customer data, i.e. my data, could be utilised to improve the customer services of financial sector companies, focusing on the particular case of a Finnish bank. OP Pohjola. I initiated the research with a literature review to find out how different characteristics of open customer data effect on the customer relationship, market position and the internal operations of a company, and how the my data release should be implemented in a cooperation with a developer ecosystem. Next I interviewed a chosen group of OP Pohjola employees and potential ecosystem members to get an understanding of the needs of both the financial company and the developers in the ecosystem. Finally, I conducted a case analyses of existing financial my data ecosystems and applications to find best practices to help with recommendation formation. The results of the research showed that there are many benefits related to financial my data release, and it is recommended to implement the my data interface, even if the risks related to data security and loss of the customer's confidence are remarkable. Developing new my data based applications together with a developer ecosystem has many benefits as well. The actual my data release requires ecosystem leadership, facilitation and control from the financial institution. Based on the research, I present a my data ecosystem implementation model which includes four phases with a total of seven actions: building internal ability, planning ecosystem operation, launching the interface, attracting developers, orchestrating the ecosystem, launching the applications and managing customer relationships. The financial company must balance the opportunities offered and the controls set for the developers and perform seven actions according to the chosen ecosystem strategy. In the case of OP Pohjola, many restrictions would need to be imposed upon developers due to the great need to ensure the security of the data, which is why it is very important to offer an adequate amount of attractive opportunities in return.

Ajatus asiakkaiden oikeudesta dataan, jota yritykset ja organisaatiot heistä keräävät. on viime aikoina ollut paljon esillä ja saanut kannatusta. Erityisesti julkiset instituutiot ovat vastanneet tähän trendiin avaamalla open data -tyylisiä rajapintoja kehittäjäekosysteemien hyödynnettäväksi. Tämän diplomityön tavoitteena on tarkastella, kuinka tämän tyyppistä avointa asiakasdataa, eli my dataa. voitaisiin hyödyntää finanssisektorin yritysten palveluissa, keskittyen erityisesti yhteen suomalaiseen pankkiin, OP Pohjolaan. Tutkimuksen aluksi suoritettiin kirjallisuustutkimus. jonka tarkoitus oli selvittää, miten my datan erilaiset ominaisuudet vaikuttavat asiakassuhteeseen, sisäisiin operaatioihin ja asemaan markkinoilla, sekä miten mahdollinen ekosysteemiyhteistyö olisi kannattavinta toteuttaa. Seuraavaksi haastateltiin sekä valittua joukkoa OP Pohjolan työntekijöitä, että mahdollisia ekosysteemin jäseniä, jotta saatiin käsitys eri osapuolten tarpeista ja mielipiteistä datan avaamisen ja ekosysteemin toteutuksen suhteen. Lopuksi suoritettiin case-analyysit tietyille olemassa oleville my data -ekosysteemeille sekä -sovelluksille, hyviksi todettujen toimintatapojen löytämiseksi suositusten muodostusta varten. Tutkimuksen tulokset osoittavat että asiakasdatan avaamiseen liittyy monia hyötyjä finanssiyrityksen näkökulmasta, joten se on kannattavaa toteuttaa, vaikka tietoturvaan ja asiakkaiden luottamuksen menetykseen liittyvät riskit ovatkin huomattavia. Ekosysteemin perustaminen sovellusten kehittämiseksi on myös hyödyllistä monella tapaa. Ekosysteemin toteutus vaatii finanssiyritykseltä kehittäjäyhteisön johtamista, fasilitointia ja kontrollien asettamista. Tutkimuksen perusteella voidaan esittää ekosysteemin toteutukseen malli, joka sisältää neljä vaihetta ja niissä suoritettavat yhteensä seitsemän toimintoa: sisäisen kyvykkyyden rakentaminen, ekosysteemin toiminnan suunnittelu, rajapinnan julkaisu, kehittäjien houkuttelu, ekosysteemin johtaminen, sovellusten markkinoille vienti ja asiakassuhteiden hallinta. Finanssiyrityksen täytyy löytää tasapaino kehittäjille tarjottujen mahdollisuuksien ja asetettujen rajoitusten välillä, jotta ekosysteemi olisi houkutteleva ja toteuttaa toiminnot tämän strategian perusteella. OP Pohjolan tapauksessa on erityisen tärkeää huolehtia mahdollisuuksien riittävästä määrästä, koska yrityksellä on selkeä tarve kontrolloida vahvasti kehitystä ja datan turvallisuutta, jolloin houkuttelevuuden säilyttämiseksi kehittäjien eduista huolehtiminen on välttämätöntä.
Description
Supervisor
Schildt, Henri
Thesis advisor
Peltola, Ville
Keywords
avoin data, avoin asiakasdata, ekosysteemi, finanssiala, open data, my data, open customer data, ecosystem, financial sector
Other note
Citation