Maatilan osakeyhtiöittäminen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2010
Major/Subject
Yritysjuridiikka
Business Law
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
86
Series
Abstract
Maatilojen osakeyhtiöittäminen on verrattain uusi ilmiö, joka on yleistynyt 1990-luvulta alkaen. Maatalouden verotus perustuu maatilatalouden tuloverolakiin, (MVL) joka monessa mielessä poikkeaa elinkeinoverolaista (EVL) ja tuloverolaista (TVL). Maatilan verotuksessa korostuu tulolähdejako, jolla on vaikutusta sekä nettovarallisuuden määrittämisessä että tulojen ja menojen jaksotussäännöissä. MVL:n tärkein ero suhteessa EVL:iin on sen maksuperiaate. Siirtyminen yhtiömuotoon tapahtuu yleensä TVL 24 §:n mukaisena toimintamuodonmuutoksena, jolloin maatalous siirretään perustettavaan osakeyhtiöön ilman tuloveroseuraamuksia. TVL 24 §:n mukaiselle toimintamuodonmuutokselle on asetettu oikeuskäytännön valossa ankarampia kriteerejä kuin vastaavasti toimintamuodonmuutokselle elinkeinoverotuksessa. Muutos osakeyhtiöön voidaan myös esimerkiksi tehdä myös kauppana, jossa perustettava osakeyhtiö ostaa maatilan tai että maatila siirretään apporttina osakeyhtiöön. Maatilan osakeyhtiöittäminen voi johtaa voimakkaasti investoivilla tiloilla matalampaan kokonaisverorasitukseen. Nykyään viljanviljelyä harjoittavat tilat ovat huonossa asemassa johtuen peltomaan aliarvostuksesta nettovarallisuudessa. Monia maatalouden varoja ei myös oteta huomioon nettovarallisuudessa. Toisaalta velat vähennetään täysimääräisesti ja matala nettovarallisuus johtaa tuloksen verottamiseen ansiotulona. Osakeyhtiöittämisen hyödyt ovat suurimmat silloin kun omistajayrittäjä voi tyydyttää yksityistaloutensa rahatarpeet optimoidulla minimipalkalla ja pääomatulo-osingolla. Vahvan nettovarallisuuden omaavaa tilaa ei todennäköisesti kannata yhtiöittää, kun koko tulos on nettovarallisuuden perusteella pääomatuloa. Maatilan osakeyhtiöittämisen hyödyt ja haitat tulee aina arvioida tapauskohtaisesti ja tätä arviointia suorittaessa verotus on vain yksi kriteeri muiden joukossa. Maatilan osakeyhtiöittäminen on sinällään peruuttamaton toimi, koska osakeyhtiötä ei voida muuttaa toiseksi yritysmuodoksi vanhan osakeyhtiön purkautumatta verotuksessa.
Description
Keywords
verotus, taxation, maatalous, agriculture
Other note
Citation