Teatterisavumerkkejä - Kommunikointi työryhmässä

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2011
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Degree Programme in Design for Theatre, Film and Television
Lavastustaiteen koulutusohjelma
Language
fi
Pages
21
Series
Abstract
BA-opinnäytetyössä Teatterisavumerkkejä – Kommunikointi työryhmässä tarkasteltiin suunnittelijatyöryhmän kommunikointia teatterilavastajan näkökulmasta. Havainnot olivat pääosin tekijän taiteellisen opinnäytteen YOU’RE MY HIT AND YOU’RE MY SHIT tekoprosessista. Lisäksi viitattiin muihin produktioihin, joissa tekijä oli ollut mukana, sekä teatterin ammattilaisten näkemyksiin aiheesta. Opinnäytteen tavoitteena oli oppia enemmän lavastajan roolista taiteellisen työryhmän jäsenenä ja sen myötä kehittyä paremmaksi ryhmätyöskentelijäksi. Työssä eriteltiin kommunikointiin vaikuttavia tekijöitä prosessin eri vaiheissa. Lisäksi tarkasteltiin tekijän kahdenkeskistä työskentelyä kunkin suunnittelijaryhmän jäsenen kanssa. Prosessin alussa koettiin tärkeimmäksi luottamuksen syntyminen ryhmän sisällä sekä mahdollisuus täysin vapaaseen ideointiin ilman kritiikkiä. Ennakkosuunnitteluvaiheessa olennaista oli, että koko ryhmällä oli yhteiset lähtökohdat selvillä. Sanallisen kommunikoinnin lisäksi tärkeää oli kuvamateriaalin ja pienoismallin käyttö. Myös yhteiset innostuksen hetket olivat merkittäviä. Harjoitusvaiheessa hyvä organisointi ja aikataulutus todettiin tärkeäksi sujuvan kommunikoinnin edistäjäksi, sillä ne ehkäisivät paniikinomaisen kiireen syntymistä. Tiivis ja lämmin ryhmähenki sekä positiivisen asenteen muistaminen olivat hedelmällisen keskusteluilmapiirin kulmakiviä. Lisäksi palautteen antaminen koettiin elintärkeäksi osaksi hyvää kommunikointia. Mahdollisiksi ongelmakohdiksi mainittiin epäselvyys lopullisen ratkaisun tekijästä kiistatilanteissa sekä työryhmän kyvyttömyys ottaa huomioon sen jäsenten erilaiset taustat. Opinnäytteen taiteellisen ja kirjallisen prosessin perusteella tekijä eritteli omaa työskentelyään taiteellisen ryhmätyön tekijänä. Esiin nousi sekä vahvuuksia että ominaisuuksia, joita tulisi kehittää.
Description
Supervisor
Lifländer, Elina
Keywords
teatterilavastus, kommunikointi, ryhmätyöskentely, ryhmähenki
Other note
Citation