Kielletyt kuvat : suomalais- ja virolaisnuorten piirtämällä esittämät kielletyt aiheet

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Doctoral thesis (monograph) | Defence date: 2009-12-11
Date
2009
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
276
Series
Taideteollisen korkeakoulun julkaisusarja A, 97/2009
Abstract
The present research is for a doctoral dissertation addressing the meanings and special nature of young people’s requested drawings in a process of research. I focus on a visual entity constructed via research question. I asked all the participants in the study the same question: What are the forbidden images of art teaching in school? The entails the forbidden subjects of art teaching as defined by young people in the research situation. My approach is constructed with reference to theories of symbolic and sexual representation. The empirical material of requested drawings consists of pencil drawings by 186 pupils and students of the upper-comprehensive and high-school level of the selected schools from Finland and Estonia, in addition to interviews with 7 art teachers. The drawings made by the young people in the research section are of bold and open-minded expression. They tell of forbidden themes in a partly caricaturistic and provocative manner. The underlying theory and method the study are based on the following focuses: the concept of representation in visual expression, gender differences and their visual representation, and the specific nature of drawings by young people. In art teaching, discourse and visual expression can be understood with reference to the concept of representation. It can be comprehended as presenting an absent object or concept with the aid of an image or sign (language). As a process, representation also entails the transformation of an existing phenomenon through thought processes to be presented to the senses. Art teaching entails the fact that teachers and their pupils interact with the aid of various representations employed in culture, e.g. through symbols and language, and that they react to them. The images provide a good starting point for studying the views of young people regarding the forbidden images through their own concepts.

Tutkimus käsittelee kielletyn teemaa suomalaisten ja virolaisten kouluikäisten nuorten piirrosten kautta. Tutkimuksessa kysytään, miten nuoret määrittelivät kielletyn 2000–luvun alussa ja miten kielletty ilmenee visuaalisessa esittämisessä. Teoreettinen tarkastelu liittää nuorten piirtämät kielletyt kuvat nuorten elämismaailmaan sekä kaupalliseen ja institutionaaliseen yhteyteen. Piirtämällä on esitetty kiellettyjä tekoja, kiellettyjä tapahtumia tai symbolisesti ja kuvallisesti kiellettyä. Tutkimustilanteessa esitetty kysymys: Mitkä ovat kielletyt kuva-aiheet koulun kuvataideopetuksessa? on näennäisesti yksinkertainen. Vastuksena käsittelin 186 nuorten piirtämää kuvaa ja haastattelin 7 opettajaa. Jos aiheita, joita koulun kuvataidetunnilla ei saisi käsitellä, ei olisi, käänteisellä tarkastelulla vastuksena olisi pino tyhjää valkoista paperia tai edes jokin viite siihen, että kaikki on sallittua. Samoin haastateltavat olisivat vakuuttaneet, että ”piirtää saa mitä vaan”. Piirretyt vastaukset kielletyistä aiheista kertovat, että jokainen osallistuja mieltää ainakin jonkin, edes yhden aiheen, jota ei saa kuvassa esittää. Aiheiden määrällinen tarkastelu paljastaa myös sen, että yhtä ja ainutta kaikille samaa kiellettyä aihetta ei ole, vaan kiellettyjä aiheita miellettiin moninkertainen määrä osallistujiin verrattuna. Analyysissä hyödynnetään visuaalisen kulttuurin tutkimussuuntauksia, kuten kuvasta sanaksi kääntämisen metodia ja vertailevaa lähestymistapaa, myös etnografisen tutkimusmenetelmän ja taidekasvatuksen tutkimusmenetelmien avulla löydettyjä ideoita. Erityisen kiinnostavaa on sekä etnografiassa että taidekasvatuksessa käyty keskustelu dokumentaarisen ja fiktiivisen aineiston luonteesta. Kuva-aineiston suhde reaaliseen, todella olemassa olevaan, ja sen luonne todellisuuden toistavana faktana – kumoamattomana ja yksiselitteisenä – tulee nuorten piirrettynä haastetuksi. Kahden maan aineiston vertailu kiinnittyy yhteiskuntien historialliseen jatkumoon, jonka osia myös visuaalinen kulttuuri ja taidekasvatus ovat. Kielletty kuva paljastaa muuttuvia kasvatuksen tavoitteita ja yhteiskunnan kieltämisen tekniikoita. Väitöskirja tuottaa tutkimuskysymyksensä kautta vertailevaa tietoa aiheesta, joka on ajankohtainen yhteiskunnallisessa keskustelussa, kuvataideopetuksessa, taidekasvatuksessa ja kasvatuspolitiikassa.
Description
Supervising professor
Varto, Juha, Prof., Aalto University, Department of Art, Finland
Keywords
kuvat, kiellot, sosiaalinen kontrolli, piirtämällä on esitetty kielletty, taidekasvatus, normit, sukupuoli, nuoret, Suomi, Viro, art education, taboos, Finland, Estonia
Other note
Citation