Biofuel impacts on fuel markets in Finland

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2015-04-27
Department
Major/Subject
Energiatekniikka
Mcode
K3007
Degree programme
Energia- ja LVI-tekniikan koulutusohjelma
Language
en
Pages
67 + 10
Series
Abstract
European Union has taken actions against increasing greenhouse gas emissions. These actions have led Finnish government to promote the use of biofuels within motor fuels. Finnish national biofuel targets are among the highest and most ambitious in EU region. In 2014 the biofuel quota in Finland was 6 % from the total energy content of sold motor fuels and it is set to increase to 20 % by 2020. In Finland the fuel retailers are obligated to sell biofuels or blend biofuels within sold motor fuels. To promote the use of biofuels and improve biofuels cost competitiveness Finnish government has changed excise duty on motor fuels to partly CO2 based. The target of this master's thesis is to study the impact of biofuels on Finnish fuel markets in order to perceive the costs on logistic sector and possible changes in tax revenues. Also Finland's readiness to produce enough biofuels to meet its biofuel demand in 2020 is studied. Consumption model was created in order to estimate the future consumption of motor fuels and biofuels. Consumption model uses four different scenarios to estimate the future consumption. High demand and low demand scenarios represent strong and weak economical situations. High diesel and low diesel scenarios represent situations where the popularity of diesel powered passenger cars increase or decrease changing the balance between gasoline and diesel fuel. Results imply that Finland will be able to produce enough biofuels in 2020 to match the projected demand. It is uncertain if Finland is able to meet the demand by using biofuels produced from domestic raw materials. Results also imply that biofuels would increase logistic sector's costs while possibly adding pressure on Finnish government to increase excise duties, which would increase logistic sector's costs even higher. There is also possibility that Finnish fuel retailers would consider gasoline sales as burden due to the lack of drop-in biofuel for gasoline.

Euroopan Unioni on tehnyt toimenpiteitä kasvavia kasvihuonekaasupäästöjä vastaan. Nämä toimenpiteet ovat johtaneet Suomen hallituksen edistämään biopolttoaineiden käyttöä liikenteessä. Suomen hallituksen asettamat biopolttoaineiden käytön tavoitteet ovat korkeimpien ja kunnianhimoisimpien joukossa EU:n alueella. Vuonna 2014 biopolttoaineiden jakeluvelvoite oli 6 % liikennepolttoaineiden kokonaisenergiasisällöstä ja se on asetettu kasvamaan 20 % vuoteen 2020 mennessä. Polttoaineiden jakelijat Suomessa ovat velvoitettu myymään biopolttoaineita tai sekoittamaan niitä myytyihin polttoaineisiin. Edistääkseen biopolttoaineiden käyttöä ja parantaakseen niiden kilpailukykyä hallitus muutti valmisteveron osittain CO2 pohjaiseksi. Tämän diplomityön tavoitteena on tutkia biopolttoaineiden vaikutusta Suomen polttoainemarkkinoihin, jotta kuljetusalalle koituvat kustannukset ja mahdolliset verotulojen muutokset voitaisiin hahmottaa. Tarkoitus on myös tutkia Suomen valmiutta tuottaa riittävästi biopolttoaineita vuoden 2020 tavoitteisiin nähden. Kulutusmalli luotiin arvioimaan tulevaisuuden moottoripolttoaineiden ja biopolttoaineiden kulutusta. Kulutusmalli käyttää neljää erilaista tulevaisuuden skenaariota arvioimaan tulevaisuuden kulutusta. Korkea ja matala kysyntä skenaariot vastaavat vahvaa ja heikkoa taloustilan-netta. Korkea ja matala diesel skenaariot vastaavat tilanteita, missä dieselkäyttöisten henkilö-autojen suosio kasvaa tai laskee muuttaen bensa- ja dieselpolttoaineiden kysynnän tasapainoa. Tulokset viittaavat siihen, että Suomi pystyy valmistamaan tarpeeksi biopolttoaineita kysyntään nähden vuonna 2020. Epävarmaa on kuitenkin kotimaisista raaka-aineista valmistettujen biopolt-toaineiden riittävyys. Tulokset viittaavat myös siihen, että biopolttoaineet lisäävät kuljetusalan kustannuksia samalla, kun hallitukselle voi tulla tarve nostaa valmisteveroja. On myös mahdol-lista, että jakelijat kokisivat bensan myymisen taakkana puuttuvan drop-in biopolttoaineen takia.
Description
Supervisor
Syri, Sanna
Thesis advisor
Hagström, Niklas
Keywords
biofuels in Finland, finnish fuel markets, fuel consumption, biofuel consumption
Other note
Citation