Integrate quality material of bridges to information model

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2013
Major/Subject
Sillanrakennustekniikka
Mcode
Rak-11
Degree programme
Language
fi
Pages
69 + [4]
Series
Abstract
The building of bridges is strongly moving towards the building information model based world. The Finnish Transport Agency has taken a strategy that in 2014 to commission as rule only model-based services. This leads to the fact that in the future the information model must be able to integrate various pieces of information generated by the life cycle of bridges. This thesis focuses on the quality material of bridges which have resulted during the implementation, as well as integration of this material in the data model. This thesis aim is to analyse and compare the different options for the integration of the quality material, to explore the various software offered by the opportunities to do that, and to consider the effects of different file formats on the general approaches. The literature review section overviews information modelling commonly studied and the present state of the quality material while the interviews, as well as software experiments focused on the developing situation, impacts of the model-based operation, integration of the quality material, and customer perspectives. The integration of the quality material research has been divided into separate measurement data integration as well as other quality material integration. Prior to discussing the measurement data, data handling with different measurement methods and their effects into the integrated measurement data are reviewed. The integration of the measurement data was researched mainly by interviews and reports. The integration of other quality material was researched in IFC -format, in native format as well as in closed format in six different software with the help of literature and interviews. Finally, a few pilot projects are presented related to the subject matter. Through the interviews, software trials and other investigates, it was found that the software development as well as human activity changes still require a lot of experimentation before the quality material as a whole can generally be integrated into a BIM model. The quality material of bridges requires changes in the structure. In addition, an open source data transfer-based format for archiving and data mining needs to be developed in order for these to be successful in the future. The analysis also showed that there is no reason to discard any quality material but all information springing up while implementing bridges would be good to keep during the entire life cycle of bridges. Also, guidance is needed on the practices related to the integration of the quality material in order for development in a consistent direction.

Infrarakentaminen ja siten siltojen rakentaminen on voimakkaasti menossa kohti tietomallipohjaista maailmaa. Liikennevirasto on ottanut strategiaksi, että vuonna 2014 tilataan pääsääntöisesti vain mallipohjaisia palveluja. Tämä johtaa siihen, että tietomalliin tulee jatkossa pystyä integroimaan erinäistä tietoa, jota syntyy sillan elinkaaren aikana. Tässä työssä keskityttiin sillan toteutuksen aikana syntyneeseen sillan laatuaineistoon ja sen liittäminen sillan tietomalliin. Työn tavoitteena oli analysoida ja vertailla erilaisia vaihtoehtoja laatuaineiston integroimiselle, tutkia eri ohjelmistojen tarjoamia mahdollisuuksia tähän sekä pohtia eri tiedostomuotojen vaikutuksia yleisiin toimintamalleihin. Kirjallisuustutkimuksen perusteella selvitettiin yleisesti tietomallintamista ja laatuaineiston nykytilaa. Haastattelut sekä ohjelmistojen käyttökokeilut painottuivat kehitystilanteeseen, tietomallipohjaisen toiminnan vaikutuksiin, laatuaineiston integrointiin sekä asiakasnäkökulmiin. Laatuaineiston integroimisen tutkiminen jaettiin erikseen mitta-aineiston integrointiin sekä muun laatuaineiston integrointiin. Ennen mitta-aineiston käsittelyä esiteltiin eri mittausmenetelmiä sekä niiden vaikutuksia integroitavaan mitta-aineistoon. Sen integrointia tutkittiin pääsääntöisesti haastattelujen ja raporttien avulla. Muun laatuaineiston integroimista tutkittiin IFC -formaatissa, natiivi -formaatissa sekä suljetussa formaatissa kuudella eri ohjelmistolla sekä kirjallisuutta että haastatteluja apuna käyttäen. Lopuksi esiteltiin vielä muutamaa pilottihanketta aiheeseen liittyen. Haastattelujen, ohjelmistojen testausten sekä muun tutkimuksen perusteella havaittiin, että ohjelmistokehitys sekä ihmisten toimintatapojen muutokset vaativat vielä paljon kokeiluja ennen kuin laatuaineistoa aletaan yleisesti integroida kokonaisuudessaan sillan tietomalliin. Sillan laatuaineiston rakenne vaatii muutoksia. Lisäksi siihen on kehitettävä avoimeen tiedonsiirtoon perustuva formaatti, jotta arkistointi ja tiedon hakeminen onnistuisi myös tulevaisuudessa. Tutkimuksessa tuli myös esille, ettei tietoa kannata juurikaan hävittää, vaan kaikki toteutuksen ja koko elinkaaren aikana syntynyt tieto olisi hyvä pitää tallessa koko sillan elinkaaren ajan. Aiheeseen liittyvää ohjeistusta tarvitaan, jotta toimintatavat kehittyisivät yhdenmukaiseen suuntaan.
Description
Supervisor
Salokangas, Lauri
Thesis advisor
Katravuori, Keijo
Keywords
bridge, silta, quality material, laatuaineisto, information model, tietomalli, BIM, IFC
Other note
Citation