Cost-efficient reduction of agricultural load to water system

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Date
2008
Major/Subject
Sovellettu matematiikka
Mcode
Mat-2
Degree programme
Language
fi
Pages
82
Series
Abstract
Tämä työ käsittelee maatalouden vesistökuormituksen vähentämistä. Käytettävissä olevan aineiston pohjalta lasketaan kuormitusta eniten vähentävä peltotoimenpiteiden jakauma ja perustettavien kosteikkojen määrä ottaen huomioon peltojen ominaisuudet. Peltotoimenpiteet sisältävät muokkaustavan muuttamisen ja suojavyöhykkeen perustamisen. Tavoitteena on tunnistaa tehokkaat toimenpiteet ja arvioida, miten ne voidaan toteuttaa käyttäen maatalouden ympäristötukea ohjauskeinona. Työssä keskitytään erityisesti ympäristötuen perusteella laskettuihin kustannuksiin. Muita taloudellisia tarkasteluja ei työssä tehdä. Maatalouskäytäntöjä pyritään ohjaamaan ympäristötuen avulla vähemmän kuormittavaan suuntaan. Se ei kuitenkaan kohdistu tehokkaasti peltojen ominaisuuksien mukaan. Ympäristötuen kohdentamista havainnollistetaan laskemalla Aurajoen valuma-alueelle eri kuormitukset minimoivat toimenpiteet. Toimenpiteiden vaikutukset perustuvat koekentiltä mitattujen kuormitusten perusteella koottuun VIHMA-aineistoon. Aineiston pohjalta rakennetaan lineaarinen optimointimalli. Mallin tulosten valossa näyttää siltä, että kohdistamalla tuki pellon ominaisuuksien mukaan Aurajoella voitaisiin vähentää sekä fosfori- että typpikuormitusta selvästi nykyisellä kustannustasolla. Toimenpiteet, joilla tähän päästään, ovat toteuttamiskelpoisia. Mallin avulla voidaan arvioida, kuinka paljon maatalouden vesistökuormitusta on mahdollista vähentää peltotoimenpiteillä ja kosteikoilla.
Description
Supervisor
Salo, Ahti
Thesis advisor
Puustinen, Markku
Keywords
agriculture, maatalous, water, vesistö, linear optimization, lineaarinen optimointi
Citation