Hybridimediasovellusten käyttöön vaikuttavat tekijät

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Master's thesis
Date
2006
Major/Subject
Media Technology
Viestintätekniikka
Mcode
AS-75
Degree programme
Tietoliikennetekniikan koulutusohjelma
Language
fi
Pages
81, [12]
Series
Abstract
Diplomityön tarkoituksena oli selvittää hybridimediasovellusten käyttöön vaikuttavia tekijöitä. Työssä keskityttiin erityisesti kamerapuhelinten koodinlukusovelluksiin. Työn teoriaosuudessa tutustuttiin hybridimediaan sekä kirjoittamishetkellä käytössä oleviin hybridimediasovelluksiin ja mobiilipalveluihin. Lisäksi kirjallisuuden avulla perehdyttiin mobiilipalveluiden käyttöön vaikuttaviin tekijöihin sekä teknologian hyväksyntämalleihin. Kokeellisen osuuden teoreettisen viitekehyksen valinnassa otettiin huomioon kamerapuhelinten koodinlukusovellusten hybridimedia- sekä mobiilipalveluluonne. Teoreettisena viitekehyksenä käytettiin yhdistettyä teknologian hyväksynnän ja käytön mallia (UTAUT, Unified Theory of Acceptance and Use of Technology). Tutkimuksen kokeellinen osuus suoritettiin käyttäjäkyselyn avulla. Tutkimustulosten perusteella havaittiin, että useat eri tekijät vaikuttavat koodinlukusovellusten hyväksyntään. Käyttäjien asenteet teknologiaa kohtaan osoittautuivat voimakkaimmaksi käyttöaikomukseen vaikuttavaksi tekijäksi. Muita vaikuttavia tekijöitä olivat suorituskykyodotukset, kuormitusodotukset, helpottavat olosuhteet, käyttäjän omatoimisuus sekä pelot teknologiaa kohtaan. Tuloksista voitiin päätellä, että koodinlukusovelluksista on tehtävä mahdollisimman hyödyllisiä ja helppokäyttöisiä. Lisäksi kuluttajien asenteet koodinlukusovelluksia kohtaan on saatava positiivisiksi, jotta koodinlukusovelluksilla olisi hyvät edellytykset laajaan käyttöön. Aikaisemmissa mobiilipalveluiden hyväksyntää käsittelevissä tutkimuksissa on havaittu asenteiden voimakas vaikutus mobiilipalveluiden hyväksyntään. Myös suorituskykyodotusten ja kuormitusodotusten vaikutus on havaittu aikaisemmissa tutkimuksissa.

The aim of the thesis was to study factors affecting the use of hybrid media applications. The main focus was on code reading applications for camera phones. The theory part discusses hybrid media applications and mobile services as well as hybrid media as a business. In addition, based on literature, factors affecting to the use of mobile services and technology acceptance models were discussed. The hybrid and mobile nature of code reading applications were taken into account when selecting the appropriate theoretical framework for the study. The Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) was selected as the theoretical framework for studying the acceptance of code reading applications. Empirical data for the study was collected with a questionnaire from past and current users of code reading applications. Research results imply that many different factors affect the acceptance of code reading applications. Users' attitudes toward technology were noted as the most significant factor. Other factors were performance expectations, effort expectations, facilitating conditions, user activity and fears toward technology. The conclusion could be made that code reading applications should be as useful and as easy to use as possible. In addition, positive user attitudes towards code reading applications are an important prerequisite for general acceptance and common use of these applications. It has been noticed in prior mobile service acceptance studies that attitude toward technology has significant affect to use intention of mobile services. The affects of performance expectations and effort expectations have also been found in prior studies.
Description
Supervisor
Oittinen, Pirkko; Prof.
Thesis advisor
Kallioja, Mika; DI
Keywords
hybrid media, code reading technologies, printed codes, camera phones, mobile services, technology acceptance models, hybridimedia, koodinlukuteknologiat, painetut koodit, kamerapuhelimet, mobiilipalvelut, teknologian hyväksyntämallit
Other note
Citation
Permanent link to this item
https://urn.fi/urn:nbn:fi:tkk-007481