Siunauskappeli Rautjärvelle

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2023
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Arkkitehtuurin maisteriohjelma
Language
fi
Pages
189 + 10
Series
Abstract
Rautjärven 141 vuotta vanha kirkko tuhoutui tulipalossa joulupäivänä 2022. Ylen 13.1.2023 julkaisemassa artikkelissa ”Maakuntaliitto esittää palaneen Rautjärven kirkon tilalle kappelia – seurakunta odottaa vielä vakuutusyhtiön päätöstä tulipalon korvauksista” uutisoidaan vetoomuksesta, jossa Etelä-Karjalan maakuntaliitto esittää vaatimuksensa kirkon tilalle rakennettavasta kappelista. Tässä diplomityössä esitetään suunnitelma Rautjärven uudesta monitoimisesta siunauskappelista palossa tuhoutuneen kirkon tilalle. Ehdotus perustuu tarpeeseen saada Rautjärven kunnan alueen asukkaille uusi kokoontumispaikka sekä tarpeelliset tilat kirkollisille menoille. Rakennus on ensisijaisesti siunauskappeli, mutta siellä voidaan järjestää muitakin tilaisuuksia. Diplomityö on laadittu itsenäisenä tutkielmana ja sen ensisijainen tavoite on ollut tuottaa suunnitelma inhimillisestä ja merkityksellisestä kappelirakennuksesta. Siunauskappelisuunnitelma edustaa kontekstissaan pysyvyyttä ja merkityksellisyyttä. Rakennus saa vaikutteita kirkkorakentamisen perinteestä niin muotokielensä, kuin materiaaliensa puolesta. Rakennusmateriaalivalinnat ovat tehty kestävää rakentamista sekä perinteisyyttä ajatellen. Diplomityö jakautuu neljään osaan; kulttuuriin, kontekstiin, suunnitelmaan ja reflektointiin. Ensimmäisessä osassa esitetään ja analysoidaan suomalaista siunauskappeliarkkitehtuuria eri puolilla Suomea sijaitsevien referenssikohteiden kautta. Valokuvien sekä visuaalisesti yhden- mukaistettujen ja läpipiirrettyjen pohjapiirustusten ohella ensimmäisessä osassa pohditaan siunauskappelin luonnetta julkisena rakennuksena sekä taustoitetaan siunauskappelin kehittymistä omana rakennustypologianaan. Toisessa osassa keskitytään käsittelemään Rautjärveä uuden siunauskappelin rakennuspaikkana. Osassa esitellään uuden rakennuksen fyysinen konteksti ja tutustutaan Rautjärven pitäjän paikalliseen historiaan sekä rakennettuun ympäristöön. Työn kolmannessa osassa esitellään ehdotus Rautjärven uudesta siunauskappelista. Tämän osan alkupuolella tuodaan esille lähtökohdat, jotka vaikuttavat siunauskappelin suunnitteluun. Lähtökohdat perustuvat tuhopolton jälkeiseen julkiseen keskusteluun, paikallisen seurakunnan edustajien kanssa käytyihin keskusteluihin sekä työn alkupuolella tehtyihin johtopäätöksiin analyyseista. Rakennus esitellään työssä näkymäkuvien sekä erimittakaavaisten taso-, ja viivapiirustusten kautta. Ehdotuksessa uudelleen tulkitaan sakraalirakentamisen perinteitä Suomessa, sekä pohditaan kirkollisen rakennuksen asemaa ja merkitystä tulevaisuuden Suomessa. Työn neljännessä osiossa pohditaan suomalaisen sakraaliarkkitehtuurin tulevaisuutta sekä reflektoidaan työn laatijan henkilökohtaista oppimisprosessia opinnäytetyön aikana. Opinnäytetyön tarkoituksena on toimia puolueettomana puheenvuorona Rautjärven siunauskappelin tarpeellisuuden puolesta.

The 141-year-old church in Rautjärvi was destroyed in a fire on the Christmas Day in 2022. In an article titled "Regional Council proposes a chapel to replace the burned Rautjärvi church - the parish still awaits the insurance company's decision on a compensation for the fire," published by Yle on thirteenth of 13th January 2023, it is reported that there is a petition where the South Karelia regional council demands the construction of a new chapel. This thesis presents a plan for a new versatile funeral chapel in place of the destroyed church. The aim of the design is to meet the needs of the Rautjärvi residents for a new gathering place and to offer the necessary facilities for religious ceremonies. The building primarily serves as a memorial chapel, but it can also be used for other events. This thesis has been prepared as an independent study, with the initial goal of creating a design for a humane and meaningful chapel building. The proposed funeral chapel represents permanence and purpose. The building draws influence from the tradition of church architecture both in its design and materials. The choices of materials have been made with sustainability and tradition in mind. The thesis is divided into four parts: culture, context, design, and reflection. The first part presents and analyses Finnish funeral chapel architecture through various reference sites. Alongside photographs, visually unified and drawn floor plans, this section reflects on the nature of a funeral chapel as a public building and provides the background information on its development as a distinct architectural typology. The second part of this thesis focuses on Rautjärvi as the location for the new funeral chapel. It introduces the physical context of the new building and explores the local history and the built environment of Rautjärvi. The third part presents the design proposal for the new memorial chapel in Rautjärvi. It begins by outlining the factors that influence the design of the chapel, based on the post-fire public discussions, conversations with local church representatives, and the conclusions drawn in the analyses presented earlier in the thesis. The building is presented through perspective images and architectural drawings. The proposal reinterprets the traditions of sacred architecture in Finland and contemplates the role and significance of sacral buildings in future Finland. The fourth part reflects on the future of the Finnish sacral architecture and the personal learning this process of the author during the course of writing the thesis. The purpose of the thesis is to serve as an impartial argument in favour of the necessity of a memorial chapel in Rautjärvi.
Description
Supervisor
Sanaksenaho, Pirjo
Thesis advisor
Andersson, Iris
Keywords
julkinen rakentaminen, siunauskappeli, Rautjärvi, sakraalirakentaminen, rakennussuunnittelu, puurakentaminen
Other note
Citation