Havaintodatan semanttinen mallintaminen ja validointi

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2015-02-09
Department
Major/Subject
Mediatekniikka
Mcode
AS3002
Degree programme
AUT - Automaatio- ja systeemitekniikka
Language
fi
Pages
60
Series
Abstract
Paikkaan, aikaan ja lajistoon liittyvät havaintoaineistot ovat tärkeitä biologian tutkimuksessa, luonnon monimuotoisuuden hallinnassa, biologian opetuksessa ja harrastustoiminnassa. Havaintomateriaalin vaihteleva laatu ja siitä johtuva huono luotettavuus aiheuttaa ongelmia kaikissa edellä mainituissa käyttötarkoituksissa. Tässä tutkielmassa kuvataan kaksi erilaista menetelmää luontohavaintojen validointiin. Tutkimus tehtiin käyttäen kahta erityyppistä tietokantaa lintuhavainnoille, kansalaisten keräämää sekä lintuyhdistysten raportoimaa tietoa. Kummankin menetelmän käyttöä edellä mainittujen tietokantojen kanssa vertailtiin lintuharrastajan näkökulmasta. Tutkielman tuloksena esitellään mobiililaitteilla toimiva havaintopalveludemonstraattori, joka sopii lintuharrastajien käyttöön.

Observation data associated with place, time and the species are important for the study of biology, biodiversity management, biology education and leisure activities. Poor reliability caused by the varying quality of the observation material cause problems in all the above-mentioned purposes. This thesis describes two different methods to validate the observations of nature. The study was conducted using two different types of databases for bird observations, observations gathered by citizens and observation reported by ornithology associations. Both of the developed methods were applied for both of the the above-mentioned databases and were compared from a birdwatcher's point of view. As a result of this study a demonstrator for observation service was made, which is suitable for bird-watchers use.
Description
Supervisor
Hyvönen, Eero
Thesis advisor
Tuominen, Jouni
Keywords
havainnot, biologia, semantiikka, päättely
Other note
Citation