Asumisen palvelukonseptit - Palvelukonseptin kehittämisen prosessimalli

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti tai -selvitys
Date
2011
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
85
Series
Aalto-yliopiston julkaisusarja TIEDE+TEKNOLOGIA, 4/2011
Abstract
Länsimaisissa talouksissa palvelujen kansantaloudellinen merkitys on kasvanut merkittävästi viimeisten vuosikymmenten aikana, ja tällä hetkellä keskimäärin kaksi kolmasosaa bruttokansantuotteesta syntyy palvelusektorilla. Palvelujen merkityksen kasvuun vaikuttavat merkittävät yhteiskunnalliset muutostrendit kuten väestön ikääntyminen ja elämäntapojen muutos, joiden vuoksi myös asumisessa tullaan tulevaisuudessa näkemään uudenlaisia palvelukonsepteja. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, mistä tekijöistä palvelukonsepti rakentuu ja miten uusia palvelukonsepteja voidaan kehittää. Lisäksi tutkimuksessa vertailtiin olemassa olevia asumiseen liittyviä palvelukonsepteja Suomessa ja Yhdysvalloissa. Tutkimuksen ensimmäisessä osassa kartoitettiin kirjallisuuden perusteella palvelukonseptiin liittyviä sisältöjä ja merkityksiä. Lisäksi ensimmäisessä osassa selvitettiin aikaisemmassa tutkimuksessa esiintyviä lähestymistapoja palvelukonseptin kehittämisen prosessiin. Tutkimuksen toinen osuus toteutettiin empiirisesti keräämällä tietoa suomalaisista ja yhdysvaltalaisista asumiskonsepteista ja niihin liittyvistä palvelusisällöistä hyödyntämällä yritysten Internetsivustoja. Tarkastelun kohteena olivat pääasiallisesti suuret asuinkiinteistöjen omistajat sekä asumissektorilla toimivat rakennusliikkeet. Suomalaisissa asumiskonsepteissa palveluja esiintyy vaatimattomasti. Erityisesti asumisen tukea ja lisäarvoa tarjoavien, asukkaille suunnattujen asukaspalvelujen tarjonta on vähäistä. Asumispalvelut liittyvätkin tällä hetkellä pääosin erityisryhmien kuten ikäihmisten asumiseen, sekä joissain tapauksissa myös ylelliseen asumiseen. Ylelliset asumisen konseptit ovat kuitenkin huomattavasti tyypillisempiä Yhdysvalloissa, jossa erilaisia lisäpalveluja ja mukavuuksia on kytketty asumiseen monipuolisesti. Asumiseen liittyvät palvelusisällöt ovatkin Yhdysvalloissa huomattavasti Suomen vastaavia pidemmälle kehittyneempiä. Tutkimuksen tuloksena kehitettiin malli asumisen palvelukonseptin kehittämiselle. Mallin päävaiheet ovat palvelustrategian laatiminen, idean kehittäminen, palvelukonseptin kehittäminen, palvelun suunnittelu, täysmittainen kaupallistaminen ja lanseeraus sekä jälkiarviointi. Malli perustuu kirjallisuudesta tehtyihin havaintoihin palvelukonseptin määrittelystä sekä uuden palvelun kehittämisen prosessimallista, ja mallia tuotiin lähemmäksi asumisen kontekstia ottamalla huomioon empiirisessä tarkastelussa esiin nousseita tekijöitä käytännön asumiskonsepteihin liittyen.
Description
Keywords
asumisen palvelukonseptit, palvelukonseptien kehittäminen
Other note
Citation