Anti: yksinkertaista, ihmeellistä ja mahdollista. Taiteellinen tutkimus taiteen tekemisestä ja opitun soveltamisesta taideopetukseen.

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2020
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
103 + 10
Series
Abstract
This thesis provides an understanding of What is anti? The key theme in this study researches artist-teacher practices. This is a qualitative study that concentrates on action itself and all living besides. Art doesn’t happen without lived life. All plans and ideas before working are organized and finally found as clear thoughts, and as understood thoughts to been transited into artwork. The thesis speaks about art as language, too. It claims artwork differences from written text but exists as an own language. The truth of art is based on art itself and is playful. By educational situation it appears differently. It’s to find one’s own artist practices as known as own way to do art and to understand what’s going on in own artist process. It’s challenging and ask a lot of time. Sometimes the results are to been seen after years. It can create chaos and darkness but also creative surroundings to work by. Actually it’s always both. By searched materials analyzes: anti is not against art teaching but can challenge lived moments. It’s to understand and to live it through. And by moments can something unknown open. The thesis asks if we are ready to live that kind of lived present moment with world. Besides focusing on the artist-teacher practices the main goal is study how environmental sustainable own practices are. Which had an important focus on this thesis. There are many choices there but what really effects? An answer is to speak about materials like wood, and garbage, and environmental art and it’s sustainability. Lived nature can be faced and lived and experienced with full consciousness. Daily things are to been seen in a new way, and much deeper than was thought before, for example. This study consist of written part that is based on own artistic work and artist-teacher practices. But how to transit own artist practices to art teaching? Main conclusion is that applying own artist practices into art teaching is an access to do art. Teacher doesn’t give nor transit anything to students instead it’s a place that can be found. Learning itself doesn’t offer that access but that access can open a place to do art and learn, as well. The theoretical part consists of three parts and conclusions. The idea is to study what is to be understood in one’s own work. The author examines own experiences by self-reflected text. Wooden sculptures and the upcoming interest to environmentally friendly and recycled materials is the base for the work. The methods consists of an idea that doing art is also researching art and the text can open contextual ideas to been culturally spread.

Opinnäytetyössä tutkitaan taiteilija-opettajan taideopetustyön rakentumista ja taiteen tekemistä taiteellisen tutkimuksen metodina. Aineisto koostuu toteutuneista taideteoksista ja toteutuneesta taideopetuksesta. Opinnäytetyön teksti ei ole itsenäinen irrallinen osa, vaan perustuu ja on osa jo tehtyä taidetoimintaa. Tekstin avulla käsitteellisestä ja eletystä tulee kulttuurisesti jaettavaa. Tutkimuskysymyksenä on, miten näyttäytyy, paljastuu anti taidetta tehden ja omaa taiteellista työskentelyä taideopetukseen soveltaen. Anti näyttäytyy tutkimuksessa yllättävänä vastakohtaisuutena kuin varjosta esiin tuotuna. Anti on samaan aikaan sekä myönteistä ja saatavaa että yllättävää ja epätoivottua. Opinnäytetyössä arvioidaan, että antin ymmärtäminen osaksi elettyä maailmaa haastaa opetustilanteen, mutta ei ole taideopetuksen vastaista. Taidetta voi tehdä toiminnan äärellä ja oppia uutta, mutta pelkän uuden oppimisen avulla ei välttämättä päästä taidetoiminnan pariin. Taidetta tehden löytyneet oppimisen tavat voivat olla oppijoiden sovellettavissa yli ainerajojen. Taiteellinen tutkimus lähestyy muutosta sen sisältä käsin eläen muutosta läpi. Työssä taidetoiminnan ja siitä kirjoittamisen metodina on narratiivinen itsereflektio, joka palaa koko ajan todelliseen olevaan eli elettyyn maailmaan. Oppimaan oppimista ja kokonaisuuksien hahmottamista keskeisemmäksi nousee soveltaminen. Opetus on osallistujia varten, joten mielekkään elämän perusteet ovat aina mielekkään toiminnan perusteita tärkeämpiä. Taideopettajuus näyttäytyy eletyn soveltamisena. Opinnäytetyössä pohditaan eletyn luontosuhteen ja taidetoiminnan samanaikaisuutta sekä materian ongelmaa. Toimintaa edeltävät suunnittelu, maailmassa eläminen ja oleminen. Taiteellinen työskentely suuntautuu aktiiviseen, tietoiseen kohtaamiseen toiseuden, kuten luonnon ja materian kanssa. Teemat toistuvat, palaavat ja jatkuvat. Taideoppimista tukevat porrastetut, kerroksittain rakentuvat tehtävänannot. Opinnäytetyön tuloksena paljastui, että anti ilmenee ja palkitsee paradoksaalisesti. Toisaalta teemojen pitkäkestoisuus mahdollistaa assosiatiivisen ja vapaan työskentelyn. Toisaalta, kun toimii aktiivisesti ja tietoisesti, voi saavuttaa enemmän tekemällä vähemmän. Opinnäytetyössä jälkimmäistä verrataan rauhaan kaaoksessa ja aasialaisten kamppailulajien keskittymiseen. Ajallisuuden mielivaltaisen keston sietäminen lisää itseymmärrystä. Itseen ja omaan tekemiseen keskittyminen avautuu kohti maailmaa ja jotain vierasta, kuten taiteen tekemisen uusia paikkoja. Toinen löytynyt taidetyöskentelyn äärelle pääsyn metodi oli aktiivinen, tietoinen metahavainnointi eli huomioiden tekeminen omista havainnoista. Kolmas löytynyt taiteen tekemisen paikka olivat rinnakkaiset pimeys ja katoava pimeys. Ne ovat molemmat kuin kauhu ja rauha. Pimeyden syvissä vesissä voi elää rauhassa. Katoavan pimeyden maailmassa viisautta on olla luulematta. Myös näissä maailmoissa on paikka tehdä taidetta, jos niitä maailmoja kestää. Niihin ei tarvitse jäädä. Taiteen totuus paljastuu taiteeseen perustuvana ja taiteessa avautuvana.
Description
Supervisor
Rastas, Marja
Thesis advisor
Tuovinen, Taneli
Keywords
anti, kuvataidekasvatus, luonto, puuveistokset, taideopetus, taiteellinen työ, taiteilijaseurat, totuus
Other note
Citation