Usability problem in first use and the temporal development of user experience of an e-book device

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Electrical Engineering | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2011
Major/Subject
Viestintätekniikka
Mcode
AS-75
Degree programme
Language
fi
Pages
viii + 115 s. + liitt. 20
Series
Abstract
Digitaalisten tekstien lukualustoiksi kehitellyt e-lukulaitteet ovat viimein tulleet kuluttajamarkkinoille myös Suomessa. E-lukulaitteet tarjoavat uusia ominaisuuksia, toimintoja sekä mahdollisuuksia, joita ei perinteisissä paperikirjoissa ole ollut. Hyödyllisistä toiminnoista huolimatta laiteiden pitäisi olla myös helposti käytettäviä sekä opittavia, koska niiden mahdolliset käyttäjät voivat olla iältään sekä teknisiltä tiedoiltaan ja taidoiltaan hyvin erilaisia. Tällöin korostuu lukulaitteiden käytettävyyteen sekä laajemmin käyttäjäkokemukseen liittyvät asiat. Tässä diplomityössä tutkittiin e-lukulaitteiden käytettävyyttä sekä käyttäjäkokemuksen ajallista kehittymistä Amazon Kindle II-lukulaitteen avulla hyödyntäen keski-ikäisiä ja keski-iän ylittäneitä käyttäjiä, joilla ei ollut e-lukulaitteista aikaisempia käyttökokemuksia. Käytettävyyttä tarkasteltiin perinteisten käytettävyystestien avulla, joiden tarkoituksena oli selvittää ensikäytön käytettävyysongelmia. Käyttäjäkokemuksen ajallista kehittymistä tutkittiin vertaamalla viikon koekäytön jälkeistä käyttäjäkokemusta ensikäytön luomaan käyttäjäkokemukseen käyttäen tutkimusmenetelmänä kyselylomakkeita. Käyttäjäkokemuksen ollessa kokonaisuudessa hyvin laaja käsite, keskittyi tutkimus tässä lopputyössä pääosin Hassenzahlin (2003) esittämien tuotteen (lukulaitteen) pragmaattisten sekä hedonisten piirteiden muutosten tarkasteluun. Tutkimuksessa ensikäyttöön liittyviä käytettävyysongelmia tuli esille määrällisesti melko vähän. Yhteistä löydetyille käytettävyysongelmille oli se, että ne kaikki liittyivät lukulaitteen käyttöliittymän uudenlaisuuteen, mikä ilmeni mm. painikkeiden löytämisen sekä käyttämisen hankaluuksina. Tutkimuksen perusteella yksi suurimmista ensikäytön käytettävyyttä heikentävistä tekijöistä liittyy navigoinnin toteuttamiseen yhdellä monitoiminäppäimellä, jonka käyttötapa ei välttämättä ole ennestään tuttu jo yleisessä käytössä olevista teknisistä laitteista. Tämän työn perusteella Amazon Kindle II-lukulaitteen käyttäjäkokemuksen ajallisessa kehittymisessä pragmaattiset eli käytännölliset piirteet vahvistuivat käytön lisääntyessä. Vastaavasti hedoniset eli nautinnolliset piirteet pysyivät melko stabiileina. Nämä tulokset tukivat suurelta osin aiempia muilla laitteilla (lähinnä matkapuhelimilla) saatuja käyttäjäkokemuksen kehittymiseen liittyviä tutkimustuloksia.
Description
Supervisor
Oittinen, Pirkko
Thesis advisor
Heikkilä, Harri
Keywords
e-book device, e-lukulaitteet, usability, käytettävyys, user experience, käyttäjäkokemus, first use, ensikäyttö
Citation