Kunto- ja kuormitusdatan käyttö pienjänniteverkon saneerauspäätösten tukena

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2014-12-15
Department
Major/Subject
Sähköjärjestelmät
Mcode
S3015
Degree programme
EST - Elektroniikka ja sähkötekniikka
Language
fi
Pages
73 + 7
Series
Abstract
Tässä työssä rakennettiin jakeluverkkoyhtiön käyttöön pienjänniteverkon saneerauspäätöksiä tukeva pisteytys- ja päätöksentekotyökalu, jolla voidaan aiempaa paremmin hyödyntää verkkotietojärjestelmästä ja muista lähteistä saatavilla olevaa verkkoinformaatiota. Pisteytysjärjestelmässä pienjänniteverkolle annetaan pisteitä johtojen kuormituksen ja jännitteenaleneman rajojen ylityksestä, verkon oikosulku- ja vikasuojauksen puutteista sekä ilmajohtoverkon mekaanisesta kunnosta. Verkon sähköisen laskennan tulosten perusteella annettavia pisteitä painotetaan lisäksi asiakkaiden lukumäärä- ja kokotiedoilla. Kokonaispistemäärän perusteella voidaan tunnistaa saneeraustarpeessa nykyhetkellä ja lähitulevaisuudessa olevat johtolähdöt ja järjestää ne toimenpiteiden kiireellisyyden mukaan. Verkon sähköisessä laskennassa hyödynnettiin asiakkaiden tuntimittausdataa, jota muokattiin muuntopiirikohtaisella lämpötilakorjauskertoimella ja pienen asiakasmäärän kulutuksen tuntivaihtelun huomioivalla ylityskertoimella. Kunto- ja kuormituspisteytyksen lisäksi taulukkomuotoinen päätöksentekotyökalu mahdol-listaa muun saneerauspäätökseen ja projektien aikatauluttamiseen vaikuttavan tiedon, kuten kj-tavoiteverkkosuunnitelman, alueen kaavoitustilanteen ja muun infrastruktuurin ra-kentamisaikataulujen järjestelmällisen keräämisen. Pisteytysjärjestelmää käyttämällä on mahdollista löytää kiireellisimmässä saneeraustarpeessa olevat kohteet, määrittää niille mielekäs toteutusaikataulu ja saada näin kohdistettua kunnossapidon resurssit parhaiten verkon suorituskykyä ja turvallisuutta parantaviin kohteisiin.

The purpose of this thesis was to create a scoring and evaluation tool to support a distribution network company in their low voltage network renovation decisions. The main targets were to utilize the available network information for identifying the low voltage feeds in most urgent need of renovation measures and to gather the additional information needed in choosing and scheduling the projects. The developed evaluation method scores the low voltage feeds according to their load grade, voltage drop, as well as their short circuit and fault protection qualities. These scores are subsequently weighted by the number and size of the customers along the feed. Additionally, the mechanical condition of the feed is scored. The load flow and short circuit calculations are based on the customers´ hourly measured energy consumption data, modified with a substation-level temperature correction factor and a factor taking account of the power variation in a small group of customers. This method enables the network company to choose and schedule the low voltage renovation projects in a manner that efficiently uses the resources allocated for improving the performance and safety of the low voltage network.
Description
Supervisor
Lehtonen, Matti
Thesis advisor
Auvinen, Osmo
Keywords
sähkönjakelu, pienjänniteverkko, verkko-omaisuuden hallinta, kuormitusanalyysi, kunnonhallinta
Other note
Citation