Skenarioanalyysi mobiilipuhemarkkinasta

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Master's thesis
Date
2007
Major/Subject
Networking Technology
Tietoverkkotekniikka
Mcode
S-38
Degree programme
Tietoliikennetekniikan koulutusohjelma
Language
en
Pages
ix, 97
Series
Abstract
Mobiiliverkkojen kehitys yhdessä Internetpalveluiden kasvavan kysynnän kanssa on johtamassa mobiiliteollisuuden sekä Internet-maailman yhtymiseen. Yksi eniten keskustelua herättäneistä Internet palveluista on VoIP, joka on jo nyt kehittynyt tärkeäksi kommunikaatiotavaksi. Myös mobiiliteollisuus on jo saanut kokea muutamia alustavia mobiili-VoIP toteutuksia. (Nokian puhelinten SIP applikaatio, Fring, Three:n ja Skypen yhteistyö). Lisäksi myös muiden mobiili-Internet palveluiden kehitys tulee vauhdittamaan mobiili VoIPin nousua. Mobiilioperaattorit ovat huomanneet mobiili-VoIPin tuoman uhkan ja pelkäävät sen tuomia vaikutuksia puhepalveluidensa tuottoon. Toisaalta, jotkin mobiilioperaattorit ja Internetin palveluntarjoajat saattavat nähdä tämän kehityksen mahdollisuutena konvergoitua myös palveluliiketoimintaan. Tämä diplomityö käsittelee langattomien pakettikytkentäisten tietoverkkojen soveltuvuutta VoIP-tekniikan käyttöön. Myös puhemarkkinoiden markkinadynamiikkaa on tutkittu, jotta VoIP-markkinoiden muuttumisen syitä voitaisiin paremmin ymmärtää. Näiden teknisten ja kaupallisten tutkimusten pohjalta on suoritettu kvalitatiivinen Viiden Voiman analyysi, jonka avulla mobiilimarkkinaan vaikuttavia epävarmuuksia on pyritty identifioimaan. Näistä epävarmuuksista on nostettu esiin joukko tärkeitä muuttujia, jotka parhaiten kuvaavat mobiilimarkkinan muutosta. Lopuksi joitakin teollisuuden asiantuntijoita haastateltiin ja näiden haastatteluiden avulla määritettiin kaksi tärkeintä muuttujaa (markkinarakenne mobiiiliviestinnässä sekä yhteystapa multiradio-verkoissa), jotka yhdessä muodostavat skenaarioita tulevaisuuden mobiilipuhe-markkinasta. Tämän työn tuloksena esitellään neljä tulevaisuuden skenaariota, jotka määrittelevät tulevaisuuden puhemarkkinan. Työn lopullisena päätelmänä on, että mobiiliteollisuus on horisontalisoitumisen partaalla. Mobiili-VoIPlla on suora vaikutus mobiilioperaattoreiden puhepalveluiden tuottavuuteen, mikä erityisesti korostaa VoIPn vaikutusta markkinarakenteeseen. Lisäksi mobiili-VoIPn vaikutus yhdessä lukuisien muiden mobiilipalveluiden kanssa tulee olemaan vielä aiempaakin huomattavampi. Tässä kehityksessä vaihtoehtoiset langattomat tekniikat nähdään tärkeimpinä disruption lähteitä. Myös mobiiliverkkojen sääntelyn todetaan olevan kehitystä jäljessä ja täten jokainen muutos sääntelyssä tulee aiheuttamaan muutoksia kehittyvässä mobiili-VoIP markkinassa.

The development of mobile networks together with the growing popularity of Internet services is currently leading the mobile industry to converge with the Internet world. One of the most widely discussed Internet services is VoIP that has already become an important means of communication in the Internet. However, also the mobile industry has experienced some tentative launches of VoIP services (Nokia phones with SIP application, Fring, Three and Skype collaboration). In addition, the development of other mobile Internet services will only speed up the emergence of mobile VoIP. Mobile operators have recognized the threat of mobile VoIP and the consequences it may have on their voice revenue. On the other hand, some of the mobile operators may see the development as an opportunity to converge with the services industry. This thesis consists of studies on the mobile packet switched networks and their applicability to be used with VoIP technology. Market dynamics of the VoIP offerings are studied to better understand the business dynamics of mobile VoIP services. The framework of Five Forces is used to combine the industry uncertainties from the previous technical and business studies. A set of important variables is then obtained from these uncertainties to describe the evolution of mobile voice market. A group of industry experts were interviewed in order to define the two most important variables (mobile market structure and access mode in multi-radio networks), which together structure the dimensions of the scenarios on mobile voice market. This thesis introduces four industry scenarios that define the future market of mobile voice. The main outcome of this thesis is that the mobile industry is found to be on a verge of horizontalization. Mobile VoIP has a direct effect on the mobile operators' voice revenue, which especially emphasizes its effect on the market structural change. Besides, mobile VoIP has also synergies with all the diverged mobile services and together they will have an impact on the market structure if they break in to the mobile industry. In this evolution the alternative wireless technologies are seen as the main source of disruption. Also the regulation of mobile networks and services is found lagging the evolution and thus any act by the regulator will cause turbulence among the rising mobile VoIP market.
Description
Supervisor
Hämmäinen, Heikki; Prof.
Thesis advisor
Verkasalo, Hannu; TkL
Keywords
mobile networks, voice over IP, business analysis, mobiiliverkot, IP-puhepalvelu, liiketoiminta-analyysi
Other note
Citation
Permanent link to this item
https://urn.fi/urn:nbn:fi:tkk-010022