Nexus for what? Challenges and opportunities in applying the water-energy-food nexus

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2015-06-08
Department
Major/Subject
Vesi- ja ympäristötekniikka
Mcode
R3005
Degree programme
Yhdyskunta- ja ympäristötekniikan koulutusohjelma
Language
en
Pages
47+2
Series
Abstract
Rapid developments in population growth and consumption patterns are increasing the demand for food, feed and energy and thus stressing the natural resources and causing resource scarcity. Climate change adds to these pressures. The risks related to crossing planetary boundaries have provoked a call for new governance and management approaches to replace the old sectoral ones. The nexus of water, energy and food (the WEF nexus) is the most recent buzzword especially in water resources management and governance. While the nexus approach has been much discussed, there is still no widely accepted definition about the WEF nexus. In general terms, however, the WEF nexus can be defined as water, energy and food resources, their interconnections and the management of the nexus resources. This thesis studies what new does the WEF nexus approach bring to water resources management, how does it relate to past approaches and how does it correspond to the current issues in different dimensions of water resources management and governance. The WEF nexus is reflected with the help of three dimensions of water resources management recognized in this thesis: paradigms and concepts; governance and policies; and assessments and tools. Through these dimensions, the thesis aims to identify the potential challenges and opportunities in applying the WEF nexus. The analysis of the WEF nexus in three dimensions reveals how the WEF nexus manifests itself in different settings and forms an overall picture of challenges and opportunities in its application. Yet, I argue that the nexus approach does not replace but rather complements the current mind-set and paradigm of water resources management by bringing some new ideas and may guide the research to new direction. This also means that the nexus is not likely to substitute Integrated Water Resources Management (IWRM) as the prevailing “nirvana concept” (Molle 2008). The unclear definition of the WEF nexus may hinder the adoption and implementation of the approach. At the same time, the flexibility and vagueness of the concept makes it useful in the complex setting of multiple sectors and actors on different levels and scales. The WEF nexus can also serve as a boundary concept to be shared by different actors. The nexus approach has already been applied in assessments and some nexus tools have been developed. The WEF nexus approach does hold potential for enhancing the current management of water, energy and food resources but more work is needed especially to assist the practical implementation of the nexus approach. In addition, discussion is needed on the more fundamental implications of the nexus, namely how it potentially influences dominant paradigms and governance settings of water and other nexus resources management.

Nopea väestönkasvu ja muutokset kulutustottumuksissa lisäävät jatkuvasti ruoan, energian ja rehun kysyntää ja kasvattavat siten paineita luonnonvaroja kohtaan. Ilmastonmuutos lisää osaltaan näitä paineita. Tähän kehitykseen liittyvät riskit ovat herättäneet tarpeen kehittää uusia poikkisektoraalisia lähestymistapoja ja menetelmiä luonnonvarojen käyttöön ja hallintaan. Vesi-energia-ruoka-nexus on termi, jota on viime aikoina käytetty paljon erityisesti vesivarojen hallinnassa, mutta jolle ei ole vielä vakiintunut laajalti omaksuttua määritelmää. Yleisesti vesi-energia-ruoka-nexusta kuitenkin käytetään vesivarojen ja energian- ja ruoantuotannon välisten kytköksien tarkasteluun ja nexukseen liittyvien luonnonvarojen hallintaan. Tässä diplomityössä tutkitaan mitä uutta vesi-energia-ruoka-nexus tuo vesivarojen hallintaan, miten se liittyy aikaisempiin lähestymistapoihin ja miten se vastaa nykyisiin haasteisiin vesivarojen hallinnassa. Vesi-energia-ruoka-nexusta tarkastellaan kolmen tässä työssä tunnistetun vesivarojen hallinnan ulottuvuuden avulla, jotka ovat: paradigmat ja käsitteet, hallinta ja käytänteet, ja arvioinnit ja työkalut. Näitä ulottuvuuksia hyödyntämällä työssä pyritään tunnistamaan mahdollisia haasteita ja mahdollisuuksia vesi-energia-ruoka-nexuksen soveltamisessa. Vesi-energia-ruoka-nexuksen tarkastelu tunnistettujen ulottuvuuksien avulla paljastaa, että nexus näyttäytyy erilaisena eri kehyksissä ja yhdistelemällä näitä erilaisia kuvauksia voidaan muodostaa kokonaiskuva nexuksen soveltamisen haasteista ja mahdollisuuksista. Esitän, että lähestymistapana nexus ei korvaa, vaan se ennemminkin täydentää nykyistä vesivarojen hallinnan paradigmaa ja käsityksiä tuomalla esiin uusia ajatuksia ja mahdollisesti ohjaamalla tutkimusta uuteen suuntaan. Siten ei myöskään ole todennäköistä, että vesi-energia-ruoka-nexus korvaisi kokonaisvaltaisen vesivarojen hallinnan (IWRM) vallitsevana ”nirvana-käsitteenä” (Molle 2008). Epäselvä määritelmä voi hankaloittaa vesi-energia-ruoka-nexuksen omaksumista ja toimeenpanoa, mutta toisaalta käsitteen ympäripyöreys ja joustavuus on hyödyksi useiden sektoreiden, toimijoiden, mittakaavojen ja tasojen muodostamissa monitahoisissa puitteissa. Vesi-energia-ruoka-nexus voi myös toimia rajaobjektina eli eri toimijoiden jakamana yhdistävänä tekijänä. Nexus-lähestymistapaa on jo sovellettu erilaisiin nexus-arviointeihin ja nexus-työkaluja on kehitetty. Vesi-energia-ruoka-nexus tarjoaa mahdollisuuksia nykyisen vesivarojen ja niihin liittyvien luonnonvarojen käytön ja hallinnon kehittämiseen, mutta lisää työtä tarvitaan erityisesti lähestymistavan käytännön toteutuksen edistämiseksi. Lisäksi keskustelua tarvitaan nexuksen olennaisista vaikutuksista eli siitä, miten se mahdollisesti vaikuttaa hallitseviin ajattelu- ja menettelytapoihin veden ja muiden nexus-luonnonvarojen hallinnassa.
Description
Supervisor
Varis, Olli
Thesis advisor
Keskinen, Marko
Keywords
water-energy-food nexus, water resources management, natural resources, nexus approach
Other note
Citation