Development of modular product platform concept for measuring instruments

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2003
Major/Subject
Koneensuunnitteluoppi
Mcode
Kon-41
Degree programme
Language
fi
Pages
93
Series
Abstract
Diplomityö on tehty Vaisala Oyj:n Instruments-tulosyksikköön osana laajempaa modulaarisen suunnittelun tutkimushanketta. Työn tarkoitus on toimia teoreettisena tarkasteluna modulaariseen tuotearkkitehtuuriin liittyvistä ominaisuuksista ja ilmiöistä pääasiassa tuotekehitysosaston teknisestä näkökulmasta. Työssä on perehdytty kirjallisuudessa esitettyihin modulaarisen tuotearkkitehtuurin piirteisiin, modulaarisen tuotealustan luomiseen ja siinä käytettäviin systemaattisiin menetelmiin. Tuotearkkitehtuuriin ja -portfolioon liittyvä terminologia on pyritty määrittelemään suomeksi, sillä toistaiseksi valtaosa termeistä esiintyy puhekielessä englanninkielisinä lainasanoina. Termit on pyritty havainnollistamaan kuvin. Diplomityössä tehdyssä tutkimuksessa on selvitetty modulaarisen suunnittelun systemaattisten menetelmien soveltuvuutta elektroniikkateollisuuden käyttöön. Tarkoituksena on ollut tutkia sekä em. menetelmiä niiden käytettävyyden ja eritysvaatimusten suhteen että niiden avulla saavutettavia tuloksia, joskin tulosten vähäisyyden takia pääpaino on itse menetelmien tutkimisella. Tutkimuksessa on perehdytty myös kirjallisuudessa esitettyjen numeeristen tuotealustan arviointimenetelmien (indeksien) käytettävyyteen ja sovellettavuuteen tuotekehityksen johtamisen apuvälineenä. Moduulijakomenetelmät havaittiin piirteiltään keskenään varsin erilaisiksi. Odotetusti DSM (Design Structure Matrix) osoittautui helppokäyttöiseksi ja soveltuvaksi tuotekehityshenkilöstön päivittäiseen käyttöön moduulien rajapintasuunnittelutyökaluna. MFD:n (Modular Function Deployment) soveltuvuus tutkimuksessa tehtyyn tuotteen yksityiskohtaiseen analyysiin havaittiin rajalliseksi. Paremmin menetelmä soveltunee tuotekehitysjohdon käyttöön strategisena työkaluna. Moduuliheuristiikkojen vaikea sovellettavuus ja tulosten tulkinnanvaraisuus vaikeuttavat niiden käyttöä, mutta niiden avulla tuotteita voidaan analysoida hyvin yksityiskohtaisesti. Työssä on tutkittu tuotealustan arviointia helpottavia, kirjallisuudessa esitettyjä, tuotealustaa mittaavia indeksejä. Näiden avulla voidaan kuvata tuotealustan mahdollistamaa tuotevarianssia suhteutettuna esimerkiksi moduulien lukumäärään. Parhaiten tutkituista indekseistä tähän soveltuu varianttien jousto -indeksi. Kattavan kuvan saamiseksi useita eri indeksejä tulee käyttää rinnakkain.
Description
Supervisor
Ekman, Kalevi
Thesis advisor
Joensuu, Heikki
Keywords
modular, modulaarinen, module, moduuli, product platform, tuotealusta, product architecture, platformi, tuotearkkitehtuuri
Other note
Citation