Context-Aware DVB-H Service Software Framework

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Master's thesis
Date
2011
Major/Subject
Vuorovaikutteinen digitaalinen media
Mcode
T-111
Degree programme
Language
en
Pages
[7] + 81
Series
Abstract
Kontekstilla tarkoitetaan tietoa, jota voidaan käyttää jonkin kokonaisuuden tilanteen luonnehtimiseen. Kontekstitietoinen järjestelmä hyödyntää tätä kontekstia tuottaakseen merkityksellistä tietoa ja/tai palveluita järjestelmän käyttäjälle. Kontekstitietoisuus on yhä olennaisempi käsite tulevaisuuden mobiilipalveluissa ja -sovelluksissa. Personointi on myös olennainen käsite: sitä käytetään tarjotun sisällön ja käyttäjän kiinnostusten väliseen vertailuun. Mobiilipalveluntarjoajat tarvitsevat edullisia sisällönlähetystapoja. Eräs mahdollinen ratkaisu tähän on DVB-H-teknologian käyttö. DVB-H on digitaali-TV-spesifikaatio, joka on suunniteltu käytettäväksi mobiiliympäristöissä. DVB-H:n avulla voidaan tavoittaa suuri joukko asiakkaita erittäin kustannustehokkaasti. Kontekstitietoisuuden ja DVB-H-teknologian yhdistäminen mobiilipalveluksi on potentiaalisesti merkittävä skenaario: tämän kaltaisen palvelun käyttäjät pystyisivät kuluttamaan juuri sellaista sisältöä, jota he tarvitsevat ja josta he ovat kiinnostuneita; toisaalta palveluntarjoajat hyötyvät huomattavasti tästä rahallisesti. Edellä kuvattuun skenaarioon perustuen tässä diplomityössä esitetään i) kehitetty kontekstitietoisen DVB-H-palvelun ohjelmistokehys ja ii) referenssitoteutus, joka tehtiin ohjelmistokehyksen suunnittelun validoimiseksi. Tutkimuskysymys oli seuraavanlainen: millä tavoin kontekstitietoisuutta ja personointia voidaan hyödyntää DVB-H:n avulla välitetyn sisällön suosittelemiseksi käyttäjille. Kehitetty ohjelmistokehys suunniteltiin aiempaan tutkimukseen ja kontekstitietoisten mobiilipalveluiden ja -sovelluksien kehittämissuosituksiin perustuviin vaatimuksiin nojautuen. Ongelmat, jotka liittyvät kontekstitietoisuuden hyödyntämiseen DVB-H:ssa, käsiteltiin myös ohjelmistokehyksen kehittämisen täydentämiseksi. Referenssitoteutuksen vaatimusten mukainen toiminta validoitiin testiskenaarioilla. Skenaarioista saatujen tulosten avulla kontekstitietoisen DVB-H-palvelun kehittäjät voivat edelleen parantaa ohjelmistokehyksen toimintaa. Skenaariot osoittavat, että kontekstitietoisen mobiilisuosittelupalvelun kehittäminen DVB-H:lle ei ole vain mahdollista mutta myös suotavaa.

Context is any information that can be used to characterize the situation of an entity. Context-aware system uses this context to provide relevant information and/or services to user. Context-awareness is a concept, which is increasingly both prevalent and essential in mobile services and applications. Additionally, personalization is a relevant concept in the field of mobile services. It is used to match the offered content and services to user's personal preferences. Mobile service providers require affordable content delivery methods. One viable alternative is DVB-H, a digital TV specification, which is specifically designed for mobile environments. Utilizing broadcasting, DVB-H is able to serve large amounts of customers in extremely cost-efficient way. Combining context-awareness with DVBH is potentially a remarkable scenario: users of this kind of service are able to consume content specific to their needs and preferences, while service providers gain maximal profits due to the inexpensive DVB-H delivery network. Based on this scenario, this Thesis presents i) a context-aware DVB-H service software framework that was developed and ii) a reference implementation, which was actualized to validate the framework design. The fundamental research question was: in what way can context-awareness and personalization be utilized in recommending DVB-H-mediated content to users. The developed framework was designed based on the requirements derived from earlier work related to context-aware system architectures and on guidelines related to designing context-aware mobile services and applications. DVB-H-specific context-awareness problems were considered to complete the design. The functioning of the reference implementation was confirmed with test scenarios, which validate the set requirements and provide valuable insights for the future developers of Context-Aware DVB-H Service. The scenarios validate that it is possible and even beneficial to create a context-aware mobile recommendation service, whose target content delivery medium is DVB-H.
Description
Supervisor
Vuorimaa, Petri
Thesis advisor
Laakko, Timo
Keywords
konteksti, personointi, kontekstitietoisuus, DVB-H, mobiilipalvelu, context, context-awarenes, personalization, DVB-H, mobile service
Citation