Konseptisuunnittelu, mitä se on? Digitaalisen viestinnän suunnittelijan näkökulma

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2005
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Uuden median maisteriohjelma
Language
fi
Pages
73
Series
Abstract
Opinnäytteeni aiheena on konseptisuunnittelu. Käsittelen aihetta seuraavista näkökulmista: - Konseptisuunnittelu-termin merkitykset - Konseptisuunnittelu käytännön toimintatapoina Opinnäytteeni painottuu käsittelemään konseptisuunnittelua ensisijaisesti digitaalisen viestinnän suunnittelun viitekehyksessä. Tarkastelen konseptisuunnittelu-termiä kuitenkin lyhyesti myös sen yleiskielisten sisältömerkitysten näkökulmasta (luku 2). Luon opinnäytteessäni suuntaa-antavan katsauksen myös muiden taideteollisten suunnittelualojen tapaan käsitellä konseptisuunnittelu-termiä. Samalla kartoitan termiin liitettäviä käytännön toimintatapoja. Korostan kuitenkin, että tarkastelen näitä tapoja nimenomaan konseptisuunnittelun ja siihen liittyvien termien näkökulmiin rajautuen. En siis tarkastele eri alojen suunnitteluprosesseja kokonaisuudessaan. Käytän pääasiallisina tietolähteinäni suunnittelualoja käsitteleviä julkaisuja sekä konseptisuunnittelun parissa digitaalisen viestinnän alalla työskenteleviä henkilöitä. Metodeina jälkimmäisessä käytin sähköpostikyselyä, johon vastasi 19 henkilöä sekä neljää henkilökohtaista haastattelua. Opinnäytteeni aihe kumpuaa konseptisuunnitteluun liittyvien termien ja määritelmien monimuotoisuudesta työelämässä ja opiskeluympäristössä, minkä olen ajoittain kokenut kommunikointia häiritsevänä ongelmana. Opinnäytteeni tavoitteena on identifioida termi konseptisuunnittelu: miten siihen kuuluu, mitä ei. Mistä siinä on kyse. Pyrin luomaan suuntaa-antavan kokonaiskuvan termin erilaisista ilmenemismuodoista sekä tarkentaa termin merkityssisältöjä erityisesti digitaalisen viestinnän alueella. Tavoitteenani on myös herättää konseptisuunnittelun parissa eri aloilla työskentelevät henkilöt tiedostamaan se kommunikoinnin problematiikka, joka konseptisuunnitteluun joskus kommunikaatiotilanteissa liittyy. Toivon työni samalla antavan työkaluja näiden ongelmatilanteiden ymmärtämiseen ja ratkaisuun.
Description
Supervisor
Mäenpää, Marjo
Thesis advisor
Toikka, Tarja
Taka-aho, Kai
Keywords
konsepti, konseptisuunnittelu, konseptointi, digitaalinen viestintä, concept, concept design, conceptual design, digital communication
Other note
Citation