Ihmisten suhde energiaan: Miten tuoda arvoa energian kulutuksen seurantaan palvelumuotoilun avulla - Esimerkkitapaus kaukolämmön energian seurantapalvelusta Helsingin Energialle

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2012
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Degree Programme in Industrial and Strategic Design
Teollisen muotoilun koulutusohjelma
Language
en
Pages
187
Series
Abstract
Tämä lopputyö tutkii mahdollisuuksia rakentaa lisäarvoa tuovia palveluita palvelumuotoilun avulla, kestävän kehityksen ja lisääntyvien energiatehokkuuden vaatimuksien kontekstissa. Helsingin Energialle toimeksiantona tehdyn lopputyön tarkoituksena on löytää uusia mahdollisuuksia ja keinoja tällä hetkellä Helsingin Energian kaukolämmön asiakkaille tarjottavan lämpöenergian kulutuksen seurantapalvelu Sävelplussan kehittämiseksi. Lopputyön viitekehyksenä toimii Tekesin rahoittama ja Living Places- tutkimusryhmän Aalto yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa koordinoima Lähiö 2072- yhteishanke. Lopputyö kartoittaa olemassa olevia, energiatehokkuuteen tähtääviin säännöksiin perustuvia ja energian loppukäyttäjille tähdättyjä älykkäässä energianmittauksessa ja energiapalveluissa sovellettuja menettelytapoja ja niihin liittyviä ongelmia. Lopputyö etenee energiapalveluiden ja älykkään energianmittauksen loppukäyttäjien todellisia tarpeita kartoittavalla tutkimuksella, jonka tulosten perusteella ehdotetaan vaihtoehtoa aiemmin ongelmallisiksi tunnistetuille menettelytavoille. Tarpeiden kartoitus toteutetaan esimerkkitapauksen, Sävelplus- seurantapalvelun ja asunto-osakeyhtiö Kaarikuja viiden, Mellunkylässä Helsingissä sijaitsevan asuinyhteisön, avulla. Asiakas- ja käyttäjälähtöiset tarpeet tunnistetaan ja niiden pohjalta suositukset eli palvelun kehityssuunnat ja suunnittelun suuntaviivat laaditaan. Laadittujen kehityssuuntien ja suunnittelun suuntaviivojen onnistuneisuutta lisäarvoa tuottavana vaihtoehtona peilataan aiemmin ongelmallisiksi tunnistettuihin menettelytapoihin. Lopputyö on laadullinen muotoilun tutkimus ja metodiksi on valittu osallistava toimintatutkimus, jossa yhdistyvät osalllistavan muotoilun lähestymistapa ja toimintatutkimuksen prosessi. Tutkimuksen toteutuksessa on hyödynnetty palvelumuotoilua tukevia tekniikoita, joista merkittävin on haastattelutyökaluiksi rakennetut prototyypit. Merkittävimpinä tuloksina lopputyö esittelee, miten tällä hetkellä energian loppukäyttäjiin sovelletut, usein kustannustehokkuuteen ja normatiivisiin viesteihin perustuvat menettelytavat eivät välttämättä tuo energiapalveluihin lisäarvoa. Esimerkkitapauksen kautta esitetty vaihtoehto ehdottaa uudenlaista sisältöä ja toimintoja, jotka tähtäävät parempaan, palvelun eri osapuolten eli toimijoiden välillä vallitsevaan näkyvyyteen, toimijoiden parempaan mahdollisuuteen toimia itsenäisesti energiatehokkuuden suhteen, sekä toimijoiden parempaan mahdollisuuteen ennakoida lämpöenergian kulutukseen vaikuttavia energiaremontteja pitkällä tähtäimellä. Esimerkkitapauksen avulla laaditut palvelun kehityssuunnat ja suunnittelun suuntaviivat esitetään käytettäväksi Helsingin Energian tuote- ja palvelukehityksessä, ja niiden todetaan olevan keino tuoda lisäarvoa energian loppukäyttäjälle Sävelplus- energian seurantapalvelun tapauksessa.

This thesis explores the possibilities for building value adding services using service design in the realm of sustainable development and increasing demands within energy efficiency. The purpose of this thesis, commissioned by Helsingin Energia, is to find new service opportunities and measures for the development of the existing energy consumption monitoring service SävelPlus provided within district heat services. The context of this thesis is Suburb 2072- joint venture, funded by the Finnish Innovation Fund (TEKES) and coordinated by Living Places research group at the Aalto University School of Arts, Design and Architecture (ARTS). The thesis identifies current energy efficiency regulation initiated strategies and issues related to smart-metering and other energy services aimed at energy end-users. Further, a study is conducted to identify real needs of end-users within energy services, and an alternative is suggested. The identification of needs is carried out using a case of energy consumption monitoring service SävelPlus and a housing company Kaarikuja 5 in Mellunkylä Helsinki. The customer and user-centric needs are studied and recommendations, service development directions and guidelines, are compiled and reflected to the current issues and strategies identified. The method of design research applied is participative action design research that introduces the notion of participatory design and the process of action design research. The main insights gathered within this thesis are that the current strategies, often cost-efficiency and normative messaging-driven, used to speak to energy end-users are not necessarily creating value for the offering of energy services. The alternative presented in this thesis suggests new content and functionalities aiming for the improvement of visibility between the different actors within Kaarikuja 5, introduction of new skills and knowledge to act and the enabling of long-term planning of heating within energy renovations. The recommendations together with design guidelines and suggestions for repositioning of SävelPlus are introduced for the use of Helsingin Energia’s service and product development where they are currently being utilized.
Description
Supervisor
Katja, Soini
Keywords
service design, sustainability, participative design, action research, energy efficiency, smart-metering
Other note
Citation