Keskusteluja minusta, sinusta ja työstä. Mentorointikokemuksen sosiaalinen rakentuminen ja koetut hyödyt Helsingin kauppakorkeakoulun mentorointiohjelmassa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Economics | Master's thesis
Date
2009
Major/Subject
Organization and Management
Organisaatiot ja johtaminen
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
107
Series
Abstract
TUTKIMUKSEN TAVOITTEET Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kuvata ja tulkita Helsingin kauppakorkeakoulun mentorointiohjelmaan osallistuneiden parien - sekä mentorien että mentoroitavien - mentorointikokemuksille annettuja merkityksiä viisi vuotta ohjelman jälkeen. Tutkimuksellani pyrin keräämään kuvauksia mentorointikokemuksista ja lisäämään ymmärrystä HSE:n mentorointiohjelman hyödyistä. Ajan kuluminen mentorointikokemuksesta on mahdollistanut mentoroitaville ja mentoreille saavutettujen hyötyjen ja kokemusten reflektoinnin. Lisäkysymyksinä pohdin mentorin sukupuolen ja alan merkitystä mentorointikokemukselle. Tutkimukseni pyrkii osaltaan myös korostamaan laadullisen tutkimusotteen merkitystä mentorointikokemuksen ymmärtämisessä. Lähestyn mentorointikokemusta sen sosiaalisen rakentumisen näkökulmasta pohtien mm. osallistujien kontekstin ja aikaisempien kokemusten merkitystä ohjelmaa kohtaan esitetyille odotuksille ja sen onnistuneisuuden arvioinnille. TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Ymmärtääkseni syvällisemmin osallistuneiden kokemuksia toteutin tutkimuksen laadullisena käyttäen menetelmänä teemahaastatteluja. Haastattelin pääasiassa vuoden 2009 helmi-maaliskuun aikana neljän sukupuoliyhdistelmältään erilaisen parin molempia osapuolia erikseen. Haastattelujen lisäksi minulla oli käytettävissäni kyseisenä vuonna kerätty palaute mentorointiohjelmasta. Jaoin haastatteluaineiston kahteen: mentorointikokemuksen kuvaukseen sekä koettuihin hyötyihin, mitkä teemoittelin tarkemmin mentoreille ja mentoroitaville erikseen. TUTKIMUKSEN TULOKSET Tutkimustulokseni vahvistavat mentorointikirjallisuuden kuvaamia mentoroinnin hyötyjä osoittaen mentoroinnin olevan hyödyllistä niin mentoroitavana olevalle opiskelijalle kuin työelämässä toimivalle mentorille. Haastatteluaineistosta nousevat mentoroitavien kokemat hyödyt luokittelin kolmeen: (1) psykososiaalinen hyöty, mihin kuuluu itsetuntemuksen kasvaminen ja kannustus, (2) välillinen urahyöty, mihin liittyvät tiedon saaminen, käsitysten uudistuminen ja kontaktien saaminen sekä (3) välitön urahyöty, mikä sisältää vaikutuksen urakehitykseen sekä valmistumisen. Myös mentorit kertoivat saaneensa osallistumisestaan paljon. Kokosin heidän kuvaamansa hyödyt niinikään kolmeen pääluokkaan: (1) oppiminen, johon sisältyvät tiedon saaminen ja käsitysten uudistuminen, (2) henkilökohtainen kasvu, joka koostuu itsetuntemuksen vahvistumisesta, omien tavoitteiden ja uran selkiytymisestä sekä esimiestaitojen parantumisesta ja (3) positiivinen energia, mikä viittaa piristymiseen, ystävyyteen ja auttamisen iloon. Tulokset paljastavat myös mentorointikokemuksiin mahdollisesti kuuluvia negatiivisia puolia, kuten toteutumattomat odotukset konkreettisemmista tuloksista ja syvällisemmästä ystävyyssuhteesta mentoroitavien osalta sekä epävarmuuden kokeminen ja laaja-alaisemman keskustelun toive mentorien osalta.
Description
Keywords
mentorointi, opiskelija, sosiaalinen konstruktionismi
Other note
Citation