Design management practices between structural and building services design

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2015-11-23
Department
Major/Subject
Rakennetekniikka
Mcode
R3001
Degree programme
Rakenne- ja rakennustuotantotekniikan koulutusohjelma
Language
en
Pages
102+15
Series
Abstract
Collaboration of project participants has a large effect on the success of the construction project. The importance of collaboration has increased as a result of BIM. At the same time, it has also altered prevailing work methods. In a project that uses BIM, design parties produce models that are also utilized in communication between them. However, there is no standardized method for this and often this communication is inadequate and uncoordinated. Design management can be improved by utilizing new tools and work methods introduced by BIM. Another method is to introduce lean management, which is a management philosophy that strives to increase value produced to the customer, improve own operations and remove activities that do not add value. This can be accomplished with the use of lean tools that include last planner system, target value design, set based design, value stream mapping, design structure matrix, A3, standardized work, big room and knotworking. This master’s thesis studies problems and improvement methods of structural and building services design management. Empirical research that was done included interviews to collect data. Designers and design managers were interviewed in three case studies. The objective was to identify typical design management problems that occur both internally, or in collaboration of design disciplines. To remove and decrease the frequency of identified problems several improvement methods and tools were pinpointed. In the end, 36 problems were identified in the research. It was detected that certain problems typically occur together and are caused by each other. As a result, by removing certain problems the overall number of different problems can be greatly decreased. The most important causes for the problems were unclear sharing of responsibilities between designers, inadequate instructions, incorrect plans, insufficient BIM experience of the design manager and the lack of input data. However, the most important cause was the lack of continuous communication between project participants. By defining responsibilities, creating extensive instructions in cooperation and creating a project environment that supports collaboration and communication, a construction project can be greatly improved. Lean-tools, especially big room, knotworking, last planner and set based design can significantly improve collaboration.

Rakennushankkeessa suunnitteluosapuolten yhteistyöllä ja sen toimivuudella on suuri merkitys hankkeen onnistumisen kannalta. Tämä merkitys on kasvanut tietomallintamisen yleistymisen myötä. Samalla tietomallintaminen on kuitenkin muuttanut vanhoja toimintatapoja. Tietomallinnetussa rakennushankkeessa suunnitteluosapuolet tuottavat kolmiulotteiset tietomallit, joita hyödynnetään myös osapuolten välisessä kommunikoinnissa. Tähän ei kuitenkaan ole vakiintunutta tapaa ja monesti tämä kommunikaatio on puutteellista ja koordinoimatonta. Suunnittelun johtamiseen ja suunnittelun tehokkuuteen voidaan vaikuttaa hyödyntämällä tietomallintamisen tuomia työkaluja ja uusia menetelmiä. Toinen tapa on ottaa käyttöön lean-johtaminen. Lean on johtamisfilofia, jolla pyritään lisäämään asiakkaalle tuotettua arvoa, tehostamaan omaa toimintaa ja poistamaan siitä arvoa tuottamattomia osia. Tätä voidaan toteuttaa lean-työkaluilla, joihin kuuluvat last planner -menetelmä, tavoitteeseen suunnittelu, joukkopohjainen suunnittelu, arvovirtakuvaus, design structure matrix, A3, standardisointi, big room sekä solmutyöskentely. Tässä diplomityössä tutkittiin rakenne- ja taloteknisen suunnittelun johtamiseen liittyviä operatiivisen tason ongelmia sekä menetelmiä, joilla suunnittelunjohtamista pystyttäisiin tehostamaan. Työhön liittyvä empiirinen tutkimus tehtiin haastattelututkimuksena. Kolmessa rakennushankkeessa haastateltiin suunnittelijoita sekä projektinjohtoa. Lisäksi suunnitteluyritysten kehityspäälliköitä haastateltiin. Tavoitteena oli tunnistaa tyypillisiä ongelmia, joita esiintyy suunnittelualojen välillä ja niiden sisällä. Tunnistettujen ongelmien poistamiseksi ja niiden esiintymistodennäköisyyden pienentämiseksi jokaiseen ongelmaan kohdistettiin joukko menetelmiä ja työkaluja. Tutkimuksen perusteella tunnistettiin 36 ongelmaa. Havaittiin, että tietyt ongelmat esiintyvät tyypillisesti yhdessä ja ne johtuvat osittain toisistaan. Tästä syystä poistamalla tietyt ongelmat voidaan ongelmien kokonaismäärään vaikuttaa huomattavasti. Merkittävimpiä ongelmien aiheuttajia olivat epäselvä vastuunjako suunnittelijoiden kesken, puutteelliset ohjeet ja määräykset, virheelliset suunnitelmat, projektipäällikön puutteellinen tietomallikokemus sekä lähtötietojen puute. Selkeästi suurin ongelma oli kommunikoinnin puute suunnittelualojen välillä. Määrittelemällä vastuuhenkilöt projektin alussa, laatimalla tarvittavat dokumentit yhteistyössä sekä luomalla projektiympäristö, joka tukee yhdessä tekemistä, voidaan rakennusprojektia tehostaa merkittävästi. Lean-työkalut erityisesti big room, solmutyöskely, last planner sekä tavoitteeseen suunnittelu ovat merkittävä apu yhteistyön tehostamisessa.
Description
Supervisor
Koskela, Lauri
Thesis advisor
Dave, Bhargav
Tauriainen, Matti
Keywords
design management, structural design, building services design, lean, BIM
Other note
Citation