Aalto-yliopiston tutkimusverkon vaatimukset ja ratkaisut

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta | Master's thesis
Date
2010
Department
Major/Subject
Tietoverkkotekniikka
Mcode
S-38
Degree programme
Language
fi
Pages
101
Series
Abstract
Tämä diplomityö on tehty HSE:n, TaiKin ja TKK:n IT-palvelukeskukselle pohjaksi tutkimuskäyttöön tarkoitetun tietoverkon perustamista varten yliopistojen yhdistyttyä Aalto-yliopistoksi. Taustatietoa ja tutkimusverkkoihin liittyviä hyviä käytäntöjä kerättiin alan asiantuntijoiden haastatteluilla ja WWW-kyselyllä. Lisäksi kerättiin tietoja Aalto-yliopiston muodostavien yliopistojen nykyisistä verkkoratkaisuista. Näiden tietojen pohjalta muodostetaan ehdotukset tutkimusverkon toteutuksen ratkaisuiksi vaatimustenhallinan menetelmiä käyttäen. Työssä selvitetään aluksi tutkimusverkon käsitettä ja käyttötapoja. Taustaa ja esimerkkejä tarkastellaan yliopistojen ja tutkimusverkko-organisaatioiden kokemusten pohjalta kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Esimerkkeinä käsitellään erilaisia käytössä olevia tutkimuksen verkkoympäristöjä. Seuraavaksi käydään läpi tutkijoiden tarvitsemia palveluita ja tekniikoita, joiden varaan tutkimusverkko voidaan rakentaa. Samalla kuvataan Aalto-yliopiston verkon nykytilaa. Lyhyessä katsauksessa tarkastellaan tekniikoita ja ratkaisuja, joita voidaan odottaa toteutettavan verkkoympäristöissä lähitulevaisuudessa. Aalto-yliopiston IT-toimintojen hallinnolliset järjestelyt ja verkon suhde niihin kuvataan omassa kappaleessaan. Lopuksi kuvataan ratkaisut, joihin on päädytty kerättyjen tietojen ja vaatimusten pohjalta.

This master's thesis is the basis for the implementation of a data network for research purposes. The work was made for HSE, TaiK and TKK before their merger to form Aalto University. Background information and good practices related to research networks were collected by interviewing experts of the field and by a WWW questionnaire. Information about the current state of the three universities' networks was also collected. A set of solutions is suggested based on the gathered information. The concept of research networking and ways of using research networks are described. The subject and some examples are discussed on national and international levels. The examples consist of research network environments currently used by various research organizations. Services and techniques necessary for implementing a research network are also discussed together with the current networks in the Aalto University campuses and some future network technologies. Furthermore, Aalto University's IT governance is described. Finally, a set of solutions is suggested based on the background information and requirements.
Description
Supervisor
Kantola, Raimo
Thesis advisor
Markula, Juhani
Keywords
Research Network, Aalto University, Data Network, tutkimusverkko, Aalto-yliopisto, tietoverkko
Other note
Citation