Life cycle assessment of plywood process - Carbon footprint of two plywood products

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Chemical Engineering | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2011
Major/Subject
Puutekniikka
Mcode
Puu-28
Degree programme
Language
en
Pages
83 + [6]
Series
Abstract
The significance of green values is growing and customers are demanding environmentally friendly products. Life cycle assessment is a tool for the better understanding, awareness and communication of environmental issues. The main objective of this thesis was to calculate the carbon footprint for two plywood products. The system boundary of the assessment has been done in accordance with the "cradle-to-gate" approach. This approach includes raw material extraction, the manufacturing processes of the plywood and other raw materials as well as their transportation to the plywood mill. The analysis ends when the finished product is packaged and ready for dispatch to the customer. The period under the study was the calendar year 2010. The calculations have been made using GaBi -software. CO<sub>2</sub> fixation has been excluded from the experimental part but it is reviewed in literature part. The literature part includes plywood, life cycle assessment, climate change and carbon footprint reviews. The carbon footprint relates to impact category "climate change" and it is a greenhouse gas indicator. The carbon footprint reveals how much CO<sub>2</sub>-equivalent (CO<sub>2</sub>e) emission is caused by a product during its life cycle, in this study from cradle-to-gate. Greenhouse gases, according to Kyoto Protocol, are converted to CO<sub>2</sub>e by characteristic factors defined by the IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). Impact category result is expressed in CO<sub>2</sub>e per selected functional unit of a product, in this case one cubic meter of plywood. Under the assessment two New Size -format plywood products were studied. These were 9 mm thick and manufactured from birch (Betula pendula). The density of the finished plywood is approximately 680 kg/m<sup>3</sup> and the moisture content is 7-12 %. Allocation method is mass based and thus the results are for one cubic meter of plywood. KoskiStandard is uncoated plywood and its carbon footprint is 157 kg CO<sub>2</sub>e. The carbon footprint of coated KoskiCrown is 231 kg CO<sub>2</sub>e. Sensitive analysis shows that these values vary by not more than 10 %.

Niin sanottujen vihreiden arvojen merkitys kasvaa jatkuvasti ja asiakkaat vaativat ympäristöystävällisiä tuotteita. Elinkaariarviointi on yksi työkalu ympäristöasioiden ymmärtämiseen, tietoisuuteen ja kommunikointiin. Diplomityön päätavoitteena oli laskea kahdelle vanerituotteelle niiden hiilijalanjäljet "kehdosta tehtaan portille" rajauksella. Näin ollen analyysi sisältää metsänhoidon ja hakkuun, puukuljetukset tehtaalle, raaka-aineiden valmistamisen ja kuljetukset tehtaalle sekä vanerin valmistuksen aina siihen saakka kunnes tuote on pakattu ja valmiina lähtemään asiakkaalle. Tarkasteltavana ajankohtana oli kalenterivuosi 2010, laskelmat on tehty GaBi -ohjelmalla. Laskelmissa ei otettu huomioon sitoutuneen hiilen vaikutusta, mutta sen vaikutusta on tarkasteltu erikseen kirjallisuusosiossa. Työ sisältää kirjallisuuskatsauksen vanerista, elinkaariarvioinnista ja ilmastonmuutoksesta sekä hiilijalanjäljestä. Hiilijalanjälki kuuluu vaikutusluokkaan "ilmastonmuutos" ja se toimii kasvihuonekaasujen indikaattorina. Hiilijalanjälki kertoo kuinka paljon hiilidioksidipäästöjä syntyy tuotteen elinkaaren aikana, tässä tapauksessa aikavälillä kehdosta tehtaan portille. Kioton pöytäkirjan mukaiset kasvihuonekaasut on muunnettu CO<sub>2</sub> ekvivalenteiksi karakterisointikertoimien avulla, jotka IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) on määritellyt. Vaikutusluokan indikaattoritulos on CO<sub>2</sub> ekvivalenttia toiminnallista yksikköä, tässä tapauksessa kuutiota vaneria kohden. Tarkastelun alla oli kaksi New Size -kokoista vanerilevyä, joiden paksuus on 9 mm, ja jotka on valmistettu koivusta (Betula pendula). Valmiiden vanerituotteiden tiheys on 680 kg/m<sup>3</sup> ja kosteuspitoisuus 7-12 %. Allokointimenetelmä on massaperusteinen ja siten tulokset on annettu kuutiota vaneria kohden. KoskiStandard on pinnoittamaton vanerituote, jonka hiilijalanjäljeksi saatiin 157 kg CO<sub>2</sub>e. KoskiCrown on molemmilta puolilta fenolifilmillä pinnoitettu vanerituote, jonka hiilijalanjäljeksi laskettiin 231 kg CO<sub>2</sub>e. Herkkyysanalyysi osoittaa, että nämä tulokset vaihtelevat enimmillään 10 %.
Description
Supervisor
Kairi, Matti
Thesis advisor
Ahokas, Riitta
Linkosalmi, Lauri
Keywords
life cycle assessment, elinkaariarviointi, carbon footprint, hiilijalanjälki, plywood, vaneri
Citation