Katti-Kalevi Raidallinen - Lastenkirjallisuuden kuvituksen merkitys oman kuvitusprosessin kautta tarkasteltuna

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Date
2018
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Muotoilu
Language
fi
Pages
23
Series
Abstract
Taiteen kandidaatin opinnäytetyöni koostuu produktio-osiosta ja kirjallisesta työstä. Tässä opinnäytetyöni kirjallisessa osiossa käsittelen taustakirjallisuuden valossa lastenkirjojen kuvituksen merkitystä lapselle. Lisäksi avaan opinnäytetyöni produktio-osiota, itse kirjoittamani lastenkirjan kuvitusprosessia ja peilaan sitä esittelemäni taustakirjallisuuden aiheisiin. Kirjallisessa työssäni on neljä lukua: johdanto, taustatutkimuksen esittely, oman kuvitusprosessin kuvaus ja reflektio. Johdantoluvussa kerron työskentelystäni sekä neurologisesti tyypillisten että erityistarpeisten lasten parissa, mikä on toiminut innoittajana lastenkirjaprojektin aloittamisessa. Johdannon lopussa identifioin tutkimuskysymyksen:’ Mikä merkitys lastenkirjan kuvituksella on?’ johon kirjallisen tutkimukseni on määrä vastata. Toisessa luvussa käsittelen lastenkirjallisuuden luokittelua ja erityispiirteitä. Seuraavissa kappaleissa syvennyn kuvan ja tekstin erityislaatuiseen suhteeseen, värin ja viivan käyttöön ja merkitykseen sekä sommittelun erityispiirteisiin lastenkirjakuvituksessa ja havainnollistan näitä tunnetuista lastenkirjakuvituksista valikoimillani kuvilla. Luvun lopussa käsittelen kuvituksen merkitystä oppimisen tukena ja kommunikaation välineenä. Kolmannessa luvussa avaan omaa kuvitusprosessiani. Lähden käsittelyssäni liikkeelle kirjani: Katti-Kalevi Raidallinen menee Japaniin – ainakin melkein tarinasta ja hahmoista sekä niihin liittyvistä tavoitteistani. Kuvailen luvussa hahmojen luomista ja luonnosteluvaihetta kuvin havainnollistaen. Kerron tekniikka- ja välinevalinnoistani sekä väreistä ja sommittelusta. Luvun lopussa nosta esille tekemiäni ratkaisuja pedagogisesta näkökulmasta. Neljännessä luvussa koostan projektini ja arvioin sen onnistuneisuutta ja mietin mitä olisin voinut mahdollisesti tehdä toisin. Pohdin lisäksi kirjaprojektini jatkonäkymiä. Lopuksi palaan esittämääni tutkimuskysymykseen ja sen herättämiin ajatuksiin.
Description
Supervisor
Lautenbacher, Nathalie
Thesis advisor
Lautenbacher, Nathalie
Keywords
kuvitus, kuvakirjat, akvarelli, satu, satukirja, lapset, lastenkirjallisuus
Citation