Luova toimisto kasvukäyrällä – Tapaustutkimus menestystekijöistä kuudessa graafisen suunnittelun yrityksessä

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2014
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
92+6
Series
Abstract
Tutkimuksen tavoitteet TTutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten graafisen suunnittelun yrityksissä määritellään menestys ja mitkä ovat yrittäjien mielestä sen edellytykset. Lisäksi tutkin, mitä tekijöitä liittyy yrityksen kehitykseen ja määrälliseen (työntekijämäärän, myynnin ja voiton) kasvuun. Graafisen suunnittelun toimistoja tarkastellaan sekä yrittäjämäisinä pienyrityksinä että luovan alan yrityksinä. Tavoitteena on tuottaa ”käytännön teorioita”: toimintamalleja ja tietoa, joista on hyötyä muille saman alan yrittäjille. Tutkimus myös vastaa useiden tutkijoiden esittämään jatkotutkimusehdotukseen, sillä se tarkastelee rajatun toimialan yritysten kasvuprosesseja tapaustutkimuksen keinoin. Tutkimusmenetelmä Tutkimus koostuu kahdesta osasta. Kirjallisuuskatsauksessa menestystä ja yrityskasvua tarkastellaan aiempien tutkimusten valossa, erityisesti resurssien, mahdollisuuksien ja kriittisten pisteiden kautta. Empiirinen osa on tapaustutkimus, joka toteutettiin puolistrukturoituina haastatteluina. Otokseen kuuluu kuusi suomalaista graafisen suunnittelun yritystä, joista haastateltiin yhteensä kymmenen henkilöä. Yritykset valittiin sillä perusteella, että ne ovat kasvaneet viimeisen kolmen vuoden aikana ja niiden kehityskaari on alan näkökulmasta mielenkiintoinen. Tulokset Tärkeimmät menestyksen mittarit yrityksille itselleen ovat onnistumisen tunne, mielenkiintoiset projektit ja laadukas lopputulos, tyytyväiset asiakkaat sekä hyvinvoivat työntekijät. Menestykseen vaikuttavia tekijöitä ovat erityisesti usko itseensä, halu kehittyä, ketterät toimintatavat, hyvän työkulttuurin luominen ja oikeat ihmiset. Hyvä työilmapiiri ei tullut esiin tutkimuskirjallisuudessa, ja vaikuttaa olevan tutkittavan joukon erityispiirre. Työkulttuuri parantaa lopputuloksen laatua, joka on yritysten tärkein myyntiväline. Laadukkaiden töiden esillä pitämisen lisäksi verkostot ovat myynnin kasvulle tärkeitä. Työntekijämäärän kasvu voi olla joko myynnin kasvun mahdollistaja tai sen seuraus. Voiton kasvuun vaikuttavat hinnoittelustrategian kehittäminen, yrityksen profiloituminen ja myynnin kasvu. Profiloitumiseen liittyy erityisesti arvoketjussa nouseminen: luovien toimistojen tarjontaan kuuluu yhä enemmän liiketoiminnan kehittämiseen liittyviä palveluita. Vaikka kasvuhakuisuus ei aineistossa korostu, yritysten tavoitteet, arvot ja toimintatavat näyttäisivät johtavan myös määrälliseen kasvuun yrittäjyyssuuntautuneisuuden kautta.

Objectives of the study Main objectives of the study are to examine 1) how graphic design firms define success and how it is achieved and 2) what variables affect development and growth (sales, employment and profit) of the firms. Graphic design agencies are seen as entrepreneurial ventures and as part of creative industries. The study aims to develop practical theories that benefit entrepreneurs within the same industry. As this is a case study on growth processes within single industry, it answers the call for further research stated by multiple scholars. Research method The study consists of two parts. First, a literature review is carried out to examine past findings on success and firm growth. Resources, opportunities and tipping points are of particular interest. Empirical part of the study is a multiple case study on six graphic design agencies. Ten people altogether were interviewed using a semi-structured interview design. The main criteria for choosing the case companies include growth during the past three years and an interesting development trajectory. Main results In the case companies, the most important meters of success are: feeling of accomplishment, interesting projects and the quality of the end result, happy clients and the wellbeing of the employees. The main keys to success are seen to be self-belief, constant hunger for development, agile practices, creation of good working culture and atmosphere, and the right people. Importance of working culture is not highlighted in previous studies, and thus it seems to be a typical trait of the case companies. Atmosphere affects positively the quality of work, which is the main sales driver. In addition to the publicity of the design portfolio, networks are important for sales growth. Growth in the number of employees can either be an enabler for, or result of the sales growth. Growth in profits is linked to pricing strategy, positioning and sales growth. The companies are moving up the value chain: creative agencies offer more and more business development services. Even though growth motivation is not particularly prominent, the goals, values and processes appear to have positive influence on growth through entrepreneurial orientation.
Description
Supervisor
Heinänen, Saku
Thesis advisor
Rajasalo, Heikki
Handelberg, Jari
Keywords
graafinen suunnittelu, luovat alat, yrityskasvu, menestys, tapaustutkimus
Other note
Citation