Regulating the change in the EU electricity markets - Finding the balance between tomorrow and yesterday

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | Doctoral thesis (article-based) | Defence date: 2023-05-22
Date
2023
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
62 + app. 56
Series
Aalto University publication series DOCTORAL THESES, 63/2023
Abstract
The subject of the doctoral thesis is the interaction between the electricity market law and the clean energy transition. The study focuses on what is the role of legislation in the transition as well how the energy transition should be addressed in the legislation. This interaction is analysed in the context of the EU electricity market law. The energy transition means a paradigm shift in the energy sector. As the share of renewable, intermittent electricity increases, the balancing of the system requires also demand side response. Due to the technological development, specifically digitalisation, new actors like different kinds of service providers and prosumers, enter into the electricity markets. The electricity systems become more complex. The energy transition also requires that new solutions and innovations are implemented. These solutions are not necessary known, which causes challenges to the development of the legislation. The thesis is based on three published and peer-reviewed publications that examine the interaction between electricity market law and the energy transition from different angles. The focus is on the interaction between the legislation, in particular concerning system operators, and the new innovative solutions. In the third article, a wider perspective to the energy transition is adopted. The first article focuses on the challenges relating to the regulation of smart electricity systems. The focus is on the Finnish legal system taking, however, into account the EU legislation impacting to the national law. The second article examines the offshore wind and transmission system development in the Baltic Sea area from the point of views of the EU electricity market law and economic regulation. In the third article, regulation of radical innovations in the EU electricity market law is studied, and an EU level regulatory sandbox as a solution to promote radical innovations that are beneficial for the energy transition is examined. The summary of the thesis builds on the findings of the articles and discusses the core themes, challenges and possible solutions in the interaction between electricity market legislation and the energy transition.

Väitöskirjan aihe on sähkömarkkinaoikeuden ja energiamurroksen vuorovaikutus. Tutkimuksessa tarkastellaan, mikä on lainsäädännön rooli murroksessa sekä sitä, millä tavalla energiamurros tulisi huomioida lainsäädännössä. Tätä vuorovaikutusta arvioidaan Euroopan unionin sähkömarkkinaoikeuden kontekstissa. Energiamurros merkitsee paradigman muutosta energia-alalla. Uusiutuvan, vaihtelevan sähkön osuuden kasvaessa järjestelmän tasapaino edellyttää myös kysyntäpuolen joustoa. Teknologisen kehityksen, erityisesti digitalisaation, myötä sähkömarkkinoille tulee uusia toimijoita, kuten erilaisia palveluntarjoajia ja sähkön tuottaja-kuluttajia. Sähköjärjestelmät muuttuvat samalla monimutkaisemmiksi. Energiamurros edellyttää myös uusien ratkaisuiden ja innovaatioiden käyttöönottoa. Näitä ratkaisuita ei välttämättä vielä tunneta, mikä aiheuttaa osaltaan haasteita lainsäädännön kehittämiselle. Väitöskirja perustuu kolmeen julkaistuun ja vertaisarvioituun artikkeliin, jotka tarkastelevat sähkömarkkinaoikeuden ja energiamurroksen vuorovaikusta eri näkökulmista. Painopiste on lainsäädännön, erityisesti verkonhaltijoita koskevien säännösten, ja uusien innovatiivisten ratkaisuiden suhteen tarkastelussa. Kolmannessa artikkelissa omaksuttu katsontakanta energiamurrokseen on laajempi. Ensimmäinen artikkeli keskittyy älykkäiden sähköverkkojen sääntelyllisiin haasteisiin. Tarkastelu painottuu Suomen oikeusjärjestelmään taustalla vaikuttava EU-oikeus huomioiden. Toisessa artikkelissa tutkitaan Itämerenalueen merituulivoiman ja sähköverkon kehittämistä EU-sähkömarkkinaoikeuden ja taloudellisen sääntelyn näkökulmista. Ratkaisuna tunnistettuihin kehityskohtiin tarkastellaan niin kutsuttua ylikansallista siirtoverkonhaltijaa ja sen oikeudellisia edellytyksiä sekä mukanaan tuomia uusia kysymyksiä. Kolmannessa artikkelissa tutkitaan radikaalien innovaatioiden sääntelyä EU-sähkömarkkinaoikeudessa ja tarkastellaan EU-tason sääntelyhiekkalaatikkoa mahdollisuutena edistää radikaaleja, energiamurroksen kannalta hyödyllisiä innovaatioita. Väitöskirjan yhteenvedossa keskitytään artikkeleissa tehtyjen havaintojen pohjalta sähkömarkkinalainsäädännön ja energiamurroksen vuorovaikutuksen keskeisiin teemoihin, haasteisiin sekä mahdollisiin ratkaisuihin.
Description
Supervising professor
Ekroos, Ari, Prof., Aalto University, Department of Built Environment, Finland
Keywords
electricity market law, energy transition, innovations, sähkömarkkinalainsäädäntö, energiamurros, innovaatiot
Other note
Parts
 • [Publication 1]: Sunila, Kanerva; Järventausta, Pertti; Ekroos, Ari. 2016. Legal and Regulatory Challenges in the Development of ‘Smart Electricity System’ in Finland. Renewable Energy Law and Policy Review, volume 7, no. 3, pages 7–24.
  Full text in Acris/Aaltodoc: http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201811025563
  DOI: 10.4337/relp.2016.03.01 View at publisher
 • [Publication 2]: Sunila, Kanerva; Bergaentzlé, Claire; Martin, Bénédicte; Ekroos, Ari. 2019. A supra-national TSO to enhance offshore wind power development in the Baltic Sea? A legal and regulatory analysis. Energy Policy, volume 128, pages 775–782.
  Full text in Acris/Aaltodoc: http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201902251987
  DOI: 10.1016/j.enpol.2019.01.047 View at publisher
 • [Publication 3]: Sunila, Kanerva; Ekroos, Ari. 2023. Regulating radical innovations in the EU electricity markets: time for a robust sandbox. Journal of Energy and Natural Resources Law, volume 41, no. 1, pages 5–25.
  Full text in Acris/Aaltodoc: http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-202302202166
  DOI: 10.1080/02646811.2022.2088175 View at publisher
Citation