Modelling heterogeneous operating environment and production risk in modern productivity analysis

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.authorSaastamoinen, Antti
dc.contributor.departmentTieto- ja palvelutalouden laitosfi
dc.contributor.departmentDepartment of Information and Service Economyen
dc.contributor.schoolKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.schoolSchool of Businessen
dc.contributor.supervisorKuosmanen, Timo, Professor, Aalto University, Department of Information and Service Economy, Finland
dc.date.accessioned2014-09-02T09:00:10Z
dc.date.available2014-09-02T09:00:10Z
dc.date.defence2014-09-26
dc.date.issued2014
dc.description.abstractThis dissertation studies the implications of a risky operating environment of firms for productivity analysis. The discussion is done under a new methodological framework and the conceptual gap between the models of production risk and the models of inefficiency is bridged. The thesis includes an introductory part and five research articles. Article 1 introduces the new stochastic semi-nonparametric envelopment of data (StoNED) estimation method that has been used in the thesis. Article 2 applies the StoNED method in the context of Finnish electricity distribution regulation. In 2010, the Finnish regulatory agency adopted StoNED to assess the cost efficiency of distribution companies. We compare StoNED to the previously used methods and it outperforms them because it is more flexible in taking into account the firm characteristics and its environment. Article 3 is a literature review which explores the links between production risk and inefficiency literature. It is found that the econometric concept of heteroscedasticity connects these two veins of literature. However, combining risk and the models of inefficiency may be complicated as it is challenging to distinguish the effects of inefficiency from the effects of the risky environment. In article 4, we examine the relationship between macro-productivity and corruption. Conventionally corruption is seen either as an impediment to or, under certain conditions, as a catalyst of economic growth. We, however, consider that corruption acts as a macro risk factor. That is, corruption increases the likelihood of productivity being low, but it allows the possibility of good performance also. Our analysis shows that the dispersion of productivity is larger among countries with high corruption levels. Article 5 studies the quality of service of Finnish electricity distribution firms in terms of costs of interruptions. We study how the underground cabling affects these costs and how the quality targets should be set. As expected, underground cabling decreases the level of costs. However, underground cabling does not significantly decrease the variation in these costs. We observe rather large variation of interruption costs even at relatively high degrees of underground cabling because the interruptions are costly in the underground networks mainly located in big cities. We also suggest that the quality targets should be set by using a StoNED based on a best-practice quality frontier rather than by an average of past performances of firms. The frontier is better for incentivizing firms to improve their operations and it produces more balanced targets than the average.en
dc.description.abstractTämä väitöskirja tutkii yritysten toimintaympäristön riskien vaikutuksia tuottavuusanalyysille. Aihepiiriä lähestytään uuden empiirisen menetelmän kautta. Käsitteellisellä tasolla aiemmassa tutkimuksessa varsin erillisinä esiintyneet tuotantoriskien ja tehottomuuden mallit tuodaan myös lähemmäksi toisiaan. Tämä väitöskirja koostuu esittelyosasta ja viidestä tutkimusartikkelista. Artikkeli 1 esittelee StoNED estimointimenetelmän, jota väitöskirjassa sovelletaan. Artikkelissa 2 StoNED menetelmää sovelletaan suomalaisten sähkönjakeluverkkoyhtiöiden hintaregulaation yhteydessä. Vuonna 2010 Suomen energiamarkkinoiden valvontaviranomainen otti StoNED menetelmän käyttöön arvioidakseen yhtiöiden kustannustehokkuutta. Vertaamme StoNED menetelmää aiemmin käytettyihin menetelmiin. Havaitsemme, että StoNED on soveltuvampi menetelmä sillä se ottaa paremmin huomioon yhtiöiden ominaisuudet ja toimintaympäristön. Artikkeli 3 on kirjallisuuskatsaus, joka tutkii tuotantoriskeihin ja tehottomuuteen keskittyvien kirjallisuudenalojen yhteyksiä. Artikkelissa osoitetaan, että ekonometriasta tuttu heteroskedastisuuden käsite yhdistää nämä kirjallisuuden alat. Menetelmällisesti käsitteiden yhdistäminen on kuitenkin haastavaa, sillä on vaikeaa erottaa toimintaympäristön riskien vaikutuksia aidosta tehottomuudesta. Artikkelissa 4 tutkimme makrotason tuottavuuden ja korruption yhteyttä. Tyypillisesti kirjallisuudessa korruptio on nähty joko vähentävän, tai tietyissä olosuhteissa parantavan taloudellista kasvua. Tämä tutkimus kuitenkin näkee korruption makroriskinä, tarkoittaen, että korruptio lisää todennäköisyyttä heikkoon tuottavuuteen, mutta mahdollistaen myös hyvän tuottavuuden tason. Analyysi osoittaa, että tuottavuuden hajonta on suurempaa korruption kasvaessa. Artikkelissa 5 tutkimme suomalaisten sähkönjakeluverkkoyhtiöiden palvelun laatua keskeytyskustannuksien kautta. Tutkimme kuinka maakaapelointi vaikuttaa keskeytyskustannuksiin ja kuinka yhtiöiden laatutavoitteet tulisi asettaa. Odotetusti suurempi maakaapelointiaste vähentää keskeytyskustannuksia. Maakaapelointi ei kuitenkaan merkitsevästi vähennä näiden kustannusten hajontaa. Kustannusten hajonta on huomattavaa varsin suurillakin maakaapelointiasteilla, koska keskeytykset suurien kaupunkien maakaapeliverkoissa ovat kalliita. Ehdotamme myös, että laatutavoitteet tulisi asettaa StoNED menetelmällä estimoituun parhaisiin toimintatapoihin perustuvan laaturintaman avulla yhtiöiden oman menneen laatutason keskiarvon sijaan. Laaturintama kannustaa paremmin yhtiöitä parantamaan toimintaansa ja se tuottaa tasapuolisempia tavoitteita kuin keskiarvo.fi
dc.format.extent237
dc.format.mimetypeapplication/pdfen
dc.identifier.isbn978-952-60-5809-2 (electronic)
dc.identifier.isbn978-952-60-5808-5 (printed)
dc.identifier.issn1799-4942 (electronic)
dc.identifier.issn1799-4934 (printed)
dc.identifier.issn1799-4934 (ISSN-L)
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/13947
dc.identifier.urnURN:ISBN:978-952-60-5809-2
dc.language.isoenen
dc.opnWeyman-Jones, Thomas, Emeritus Professor, Loughborough University, United Kingdom
dc.publisherAalto Universityen
dc.publisherAalto-yliopistofi
dc.relation.haspartTimo Kuosmanen, Andrew Johnson, and Antti Saastamoinen. Stochastic nonparametric approach to efficiency analysis: A Unified Framework, unpublished manuscript (Forthcoming in J. Zhu (Ed.) Handbook on DEA, Springer).
dc.relation.haspartTimo Kuosmanen, Antti Saastamoinen, and Timo Sipiläinen. What is the best practice for benchmark regulation of electricity distribution? Comparison of DEA, SFA and StoNED methods Energy Policy (2013), vol. 61, pp. 740-750. DOI: 10.1016/j.enpol.2013.05.091
dc.relation.haspartAntti Saastamoinen. Heteroscedasticity or Production Risk? A Synthetic View Forthcoming in Journal of Economic Surveys, published online DOI: 10.1111/joes.12054
dc.relation.haspartAntti Saastamoinen and Timo Kuosmanen. Is Corruption Grease, Grit, or a Gamble? Corruption Increases Variance of Productivity Across Countries. Applied Economics (2014), vol. 46, Issue 23, pp. 2833-2849. DOI: 10.1080/00036846.2014.914149
dc.relation.haspartAntti Saastamoinen and Timo Kuosmanen. Quality frontier of electricity distribution: Supply security, best practices, and underground cabling in Finland Forthcoming in Energy Economics, published online. DOI: 10.1016/j.eneco.2014.04.016
dc.relation.ispartofseriesAalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONSen
dc.relation.ispartofseries119/2014
dc.subject.heleconcompanies
dc.subject.heleconlocation
dc.subject.heleconprocesses
dc.subject.heleconproductivity
dc.subject.heleconeffectiveness
dc.subject.heleconregional research
dc.subject.heleconenergy economy
dc.subject.heleconyritykset
dc.subject.heleconsijainti
dc.subject.heleconprosessit
dc.subject.helecontuottavuus
dc.subject.helecontehokkuus
dc.subject.heleconaluetutkimus
dc.subject.heleconenergiatalous
dc.subject.keywordoperating environmenten
dc.subject.keywordrisken
dc.subject.keywordproductivityen
dc.subject.keywordefficiencyen
dc.subject.keywordtoimintaympäristöfi
dc.subject.keywordriskifi
dc.subject.keywordtuottavuusfi
dc.subject.keywordtehokkuusfi
dc.subject.otherEconomicsen
dc.subject.otherEntrepreneurshipen
dc.titleModelling heterogeneous operating environment and production risk in modern productivity analysisen
dc.titleHeterogeenisen tuotantoympäristön ja tuotantoriskin mallintaminen modernissa tuottavuusanalyysissafi
dc.typeG5 Artikkeliväitöskirjafi
dc.type.dcmitypetexten
dc.type.ontasotDoctoral dissertation (article-based)en
dc.type.ontasotVäitöskirja (artikkeli)fi
local.aalto.digiauthask
local.aalto.digifolderAalto_64986
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
isbn9789526058092.pdf
Size:
3.39 MB
Format:
Adobe Portable Document Format