Is remote work here to stay? A choise-based conjoint analysis study of employee preferences in the post-pandemic job market

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Date
2023
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Information and Service Management (ISM)
Language
en
Pages
74+9
Series
Abstract
Hybrid working culture has become the new normal after global pandemic. This disruption in working life gives an opportunity to examine the preferences for expert work, for knowledge workers that are often educated and work at an office, with the possibility for remote work. This study tries to first bring more understanding to the attributes that knowledge workers see important whilst seeking a new job. This qualitative analysis is done based on the findings from focus group interviews, which were held to knowledge workers who have been working remotely during or after the pandemic. Based on the most valued attributes, we further continue the analysis around knowledge worker preferences with a survey. In the survey we utilize choice-based conjoint analysis (CBC) and latent class analysis (LCA) to see if we can identify clusters with different preference structures, or to put different employee profiles another way. In addition to this, we also examine the willingness-to-pay (WTP) in salary for the option to work remotely. The WTP is measured by both direct and indirect methods. We received 846 respondents in total to the survey, and after identifying “bad” respondents we were left with 444 respondents to the final analysis. The main findings show that our research around the most valued attributes while seeking a new job backs up the latest literature and convenience related values are seen important whilst seeking a new job. We were also able to distinguish different employee profiles with heterogeneous preference structures from the respondent data. The WTP-analysis proved that many people would be willing to reduce their salary to some extent in exchange for more flexibility. The WTP results from direct and indirect questions were differed, which is in line with previous literature.

Hybridityöskentelystä on tullut uusi normaali, maailmanlaajuisen pandemian jälkeen. Tämä työelämän murros antaa mahdollisuuden tarkastella tietotyöntekijöiden mieltymyksiä työtä kohtaan. Tässä tutkimuksessa pyritään ensin ymmärtämään paremmin attribuutteja, joita tietotyöntekijät pitävät tärkeinä etsiessään uutta työpaikkaa. Tämä analyysi perustuu tuloksiin, jotka saatiin pandemian aikana tai sen jälkeen etätyötä tehneille tietotyöläisille tehdyistä fokusryhmähaastatteluista. Arvostetuimpien attribuuttien perusteella jatkamme tietotyöntekijöiden mieltymyksiä koskevaa analyysia kyselytutkimuksella. Kyselyssä hyödynnämme valintoihin perustuvaa conjoint-analyysiä (CBC) ja latenttiluokka-analyysiä (LCA) nähdäksemme, pystymmekö tunnistamaan klustereita, joilla on erilaiset preferenssirakenteet, toisin sanoen erilaisia työntekijäprofiileja. Tämän lisäksi tutkimme myös maksuhalukkuutta (willingness-to-pay, WTP) palkan menetyksenä etätyömahdollisuudesta. WTP:tä mitataan sekä suorilla että epäsuorilla menetelmillä. Saimme kyselyyn yhteensä 846 vastaajaa, ja "huonojen" vastaajien tunnistamisen jälkeen lopulliseen analyysiin jäi 444 vastaajaa. Tärkeimmät tulokset osoittavat, että tutkimuksemme arvokkaimmista ominaisuuksista uutta työpaikkaa etsittäessä tukee uusinta kirjallisuutta ja että työnteon mukavuuteen liittyviä arvoja pidetään tärkeinä uutta työpaikkaa etsittäessä. Pystyimme myös erottamaan vastaajatiedoista erilaisia työntekijäprofiileja, joilla on heterogeeniset preferenssirakenteet. WTP-analyysi osoitti, että monet ihmiset olisivat valmiita alentamaan palkkaansa jonkin verran saadakseen lisää joustavuutta. Suorista ja epäsuorista kysymyksistä saadut WTP-tulokset erosivat toisistaan, mikä on linjassa aikaisemman kirjallisuuden kanssa.
Description
Thesis advisor
Halme, Merja
Keywords
CBC, WTP, remote work, work values, employee preferences
Other note
Citation