Interoperability in AEC industries:challenges and benefits of distributed transaction

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2014-05-19
Department
Major/Subject
Rakentamistalous
Mcode
IA3022
Degree programme
Rakenne- ja rakennustuotantotekniikan koulutusohjelma
Language
en
Pages
77
Series
Abstract
Information technology is changing industry practices around the world. Building Information Modeling (BIM) is currently replacing old 2D-drawing practices in the construction industry and is a fundamentally different way of creating, using and sharing building design data. Regardless of the latest development of 3D design and other BIM tools, management of that design information is still in its infancy. Designing and constructing building requires multi-disciplinary collaboration. Because the nature of construction process collaboration and data sharing among different disciplines are very important. Large projects the amount of data can be enormous and errors due to bad communication between disciplines are prone to happen. Recently, it was believed that the BIM server would be the answer to these communication and data sharing problems. Server would be the repository for all design data and every discipline could update its own specific data to that repository for others to view. One example, that the architect uploads an architectural model to the BIM server and structural and mechanical designer could then use that model as a reference for their own work. Afterwards, this resolution has been proven to be very difficult to implement in practice. Aalto University has been researching new concept collaboration with Tekla Oy and a few other smaller software companies. This new concept relies on distributed information management. All design information is stored in client computers and data is published at the time the designer feels it is ready and after publishing all other disciplines can subscribe to needed information from the other client repositories. Information sharing is a very fundamental problem in construction industry at the moment. The IFC file format has been industry standard for data sharing, but because of fast development of building information modeling, it is already an outdated method for multidisciplinary collaboration. While IFC is currently industry standard it is not efficient enough for fluctuating demand. There are numerous fundamental problems with IFC as data exchange format. It is clear that mere IFC file format is not enough, hence some kind of data sharing concept is needed. BIM-server as an exchange platform is promising step towards true collaboration, but it can be hard or even impossible to implement functionally enough. However, if centralized file management is changed to distributed file management, it could solve all the data sharing problems. Even though this concept is not yet ready, it is most promising data sharing concept and hopefully it will become industry standard in the future.

Informaatioteknologia muuttaa teollisuuden käytäntöjä ympäri maailmaa. Rakennuksen tietomallinnus on korvaamassa perinteisen 2D-suunnittelun rakennusteollisuudessa. Tietomallinnus on aivan uudenlainen tapa luoda, käyttää ja jakaa rakennuksen suunnittelutietoa. Vaikka 3D suunnittelun työkalut ovat kehittyneet paljon viime vuosina, mallitiedon hallinta on vielä aivan alkutekijöissään. Rakennusprosessi on luonnoltaan sellainen että se vaatii monen osapuolen yhteistyön ja kaiken informaation jakaminen osapuolten kesken on erittäin tärkeätä. Isoissa projekteissa suunnittelu datan määrä on valtava, ja kommunikaatio katkoksista aiheutuu helposti isoja virheitä. Ratkaisuksi tiedonjakamisen ongelmiin on aiemmin ehdotettu BIM serveriä. Tämä serveri olisi varasto kaikelle suunnittelutiedolle ja eri osapuolet voisivat tallentaa oman alan suunnittelutiedon muiden osapuolten nähtäväksi. Esimerkiksi kun arkkitehti tallentaa omat luonnokset BIM serverille, voi sekä LVI että rakennesuunnittelija käyttää tätä tietoa referenssinä omiin suunnitelmiinsa. Jälkeenpäin tämä ratkaisu on osoittautunut vaikeaksi toteuttaa käytännössä. Aalto yliopisto on tutkinut uutta konseptia yhteistyössä Tekla Oy:n ja muutaman muun pienemmän ohjelmistoyrityksen kanssa. Uusi konsepti luottaa hajautettuun tiedonhallintaan. Kaikki data on tallennettuna käyttäjien koneille, ja julkaistaan suunnittelijan toimesta muille osapuolille. Muut osapuolet voivat tilata haluamansa tiedot muilta osapuolilta. Tiedon jakaminen on hyvin perustavanlaatuinen ongelma rakennusteollisuudessa. IFC tiedostoformaatti on ollut teollisuuden standardina tiedon jakamiseen, mutta johtuen tietomallinnuksen nopeasta kehityksestä se on jo vanhentunut monen osapuolen tiedonjakoon. BIM serveri tiedonvaihdon alustana on lupaava askel mutta jos keskitetty tiedostojen hallinta vaihdetaan hajautettuun tiedon hallintaan, se voisi ratkaista monta tiedon välitys ongelmaa. Vaikka konsepti ei ole täysin valmis, se tuntuu olevan lupaavin tiedonjako konsepti tällä hetkellä.
Description
Supervisor
Saari, Arto
Thesis advisor
Suomi, Jukka
Keywords
BIM, Building information modeling, DRUM, collaboration, interoperability, BIM, tietomallinnus, Määrälaskenta, tietomalli, 3D-malli
Citation