Jatkumo - Hangon historiallisen keskustan ja Kylpyläpuiston ranta-alueiden ympäristöhistoriallinen selvitys ja kehittämissuunnitelma

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2019
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Maisema-arkkitehtuuri
Landscape Architecture
Language
fi
Pages
179
Series
Abstract
Tämän diplomityön aiheena on monipuolisesti arvokkaan ranta-alueen suunnitteleminen. Suunnittelualueena on Uudenmaan länsiosassa sijaitsevan Hangon kaupungin historiallisen keskustan ja Kylpyläpuiston julkiset ranta-alueet, joissa on lukuisia valtakunnallisia, maakunnallisia, alueellisia ja paikallisia arvoja. Alueesta suurin osa on Hangon kansallista kaupunkipuistoa, se on lähes kokonaisuudessaan valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä (Museovirasto, RKY), sekä kokonaisuudessaan maakunnallisesti arvokasta kulttuuriympäristöä. Alueen itäosassa on lukuisia luontoarvoja ja osa siitä on arvokasta pohjaveden muodostumisaluetta. Hangon rannat muodostavat tärkeän virkistysalueiden nauhamaisen sarjan, joka palvelee asukkaiden lisäksi merkittävää vierailijamäärää. Suunnittelualueella on keskenään hyvin erilaisten viheralueiden muodostama kokonaisuus, Hangon rakentumisen historian kannalta merkittäviä katuja ja aukioita, sekä lähes 150 vuotta vanha pienvenesatama Itäsatama. Alue liittyy Hangon Kylpyläpuiston suurhuvila-alueeseen. Suunnittelualueen erityisyys perustuu sen monipuoliseen arvokirjoon. Diplomityön tärkein suunnittelukysymys on, kuinka Hangon rantojen muodostamassa arvotihentymässä saadaan sovitettua huomattavat arvot toisiinsa niin, että lopputuloksena on toimiva, kestävä ja ajattoman esteettinen kokonaisuus. Diplomityö sisältää ympäristöhistoriallisen katsauksen ja nykytilan analyysin. Historian vaiheiden esittämiseen on valittu kolme teema, jotka liittyvät alueen muodostumiseen ja kehittymiseen: satamat ja merenkulku, sodankäynti ja linnoitukset sekä matkailu ja vapaa-ajanvietto. Nykytilan analyysi pohjautuu maastokäyntien havaintoihin ja maisema-analyysiin, joiden pohjalta on laadittu arvokatsaus ja kehittämisperiaatteet. Työn pohjana on lisäksi ollut Hangon kaupungin teknisen ja ympäristöviraston sekä diplomityön tekijän yhdessä järjestämä asukaskysely. Kehittämissuunnitelman tärkeimpänä tavoitteena on vahvistaa alueen historiallisia arvoja. Suunnitelmassa on esitetty eri tasoisia maisemanhoito-, kunnostus ja uudisrakennustoimenpiteitä, jotka on harkitusti sovitettu herkälle alueelle sen eri osa-alueiden ominaispiirteet, kehittämistarpeet ja arvot huomioiden. Yleissuunnitelma-alueella voimakkaimmat muutokset sijoitetaan Plagenin alueelle, sillä ne eivät heikennä huomattavasti sen historiallisia, ekologisia tai maisemallisia arvoja. Hienovaraisimmat toimenpiteet toteutetaan Regattarantaan ja Vartiovuoren eteläkallioille. Långsandan, Puistovuorten ja Tennispuiston reittejä ja niiden varsilla olevia rakenteita kunnostetaan. Merikatu rakennetaan kävelykaduksi ja Vapaudenpatsaan edusta kunnostetaan. Rantapuisto kunnostetaan viihtyisäksi oleskelupuistoksi. Tehtaanniemelle rakennetaan uusi esteetön reitti. Tehtaanniemen ja Märaskärin väliin varataan tila uudelle kevyen liikenteen sillalle. Suunnitelmatarkennus on laadittu Itäsataman alueelle. Itäsataman vanha osa kunnostetaan historialliseksi satamaympäristöksi, jossa korostetaan alueella säilyneitä, eri aikakausilta peräisin olevia piirteitä. Sataman vanhasta osasta kehitetään joustava, kestävä ja ajaton, eri tapahtumiin soveltuva katu- ja aukiokokonaisuus. Sataman uudempi osa kestää suurempia muutoksia. Vierasvenesatamaan sijoitetaan sen tarjoamien palveluiden lisäksi pysyvämpiä toimintoja, jotka palvelevat sekä kaupunkilaisia että alueella vierailevia. Harkituilla ja huolellisilla menetelmillä herkkään arvotihentymään voidaan toteuttaa suuriakin muutoksia. Jo pienillä toimenpiteillä voidaan vaalia, parantaa tai palauttaa alueen arvoja. Kiireellisten toimenpiteiden toteuttamisen ohella riittää, että osa suunnitelmasta toteutetaan pitkällä aikatähtäimellä. Kiireellisimpiin toimenpiteisiin kuuluvat historiallisten rakenteiden kunnostaminen etenkin Itäsatamassa, käyttäjäturvallisuuden lisääminen Puistovuorilla ja Appelgrenintien varrella sekä Långsandan alueen maisemanhoidon täydentävät toimet. Vähemmän kiireellisiä ovat sellaiset maisemanhoitotoimenpiteet, joiden tärkein tavoite on parantaa maisemakuvallisia arvoja. Alueen arvojen säilyttäminen ja niiden vahvistaminen edellyttää tosin, että myös pidemmän aikatähtäimen toimenpiteet toteutetaan. Vain silloin voidaan varmistetaa alueen lukuisten arvojen säilyminen pitkälle tulevaisuuteen.

Ämnet för detta diplomarbete är att planera ett mångsidigt värdefullt strandområde. Planeringsområdet består av de offentliga strandområdena i Hangö stads historiska centrum och Badhusparken. Området har värden ur nationellt, landskapsmässigt och lokalt perspektiv. Största delen av området är en del av Hangö nationalstadspark, hör nästan helt och hållet till kulturmiljöer av riksintresse (Museiverket, RKY) samt är som helhet värdefull kulturmiljö på landskapsnivå. Områdets östra del har ett flertal naturvärden och en del av det är värdefullt grundvattenområde. Stränderna i Hangö bildar en viktig bandartad räcka av friluftsområden, som betjänar både invånare och ett märkbart antal besökare. Planeringsområdet omfattar en helhet med sinsemellan väldigt olika grönområden, för Hangös historia betydande gator och skvärer samt småbåtshamnen Östra hamnen, som är nästan 150 år gammal. Området gränsar till Hangö Badhusparks storvillaområde. Planeringsområdets särart grundar sig på dess mångsidiga värdespektrum. Diplomarbetets viktigaste frågeställning är hur Hangös stränders värdekomplex kan sammanjämkas så, att slutresultatet är en fungerande, beständig och tidlöst estetisk helhet. Diplomarbetet innehåller en miljöhistorisk utredning och analys av nuläget. För presentation av de historiska skedena har här valts tre teman, som har att göra med hur området har formats och utvecklats: hamnverksamhet och sjöfart, krigsföring och befästningar samt turism och fritidssysselsättning. Nulägets analys grundar sig på observationer gjorda under fältarbete och på landskapsanalysen i detta arbete. Utgående från dessa har gjorts en värdeöversikt och utvecklingsprinciper. Arbetet grundar sig dessutom på en invånarenkät, som Hangö stads tekniska och miljöverk och diplomarbetets författare gjort tillsammans. Utvecklingsarbetets viktigaste mål är att stärka områdets historiska värden. I planen presenteras olika nivåer av åtgärder gällande landskapsvård, upprustning och byggande av nytt som noga övervägts och anpassats till det känsliga planeringsområdet så, att de olika olika delområdenas kännspaka drag, utvecklingsbehov och värden har beaktats. De största förändringarna som presenterats i översiktsplanen görs i Plagens område, för där hotar åtgärderna inte på ett betydande sätt områdets historiska, ekologiska eller landskapsmässiga värden. De mest diskreta åtgärderna förverkligas på Regattastranden och Vårdbergets södra del. Långsandas, Parkbergets och Tennisparkens rutter och befintliga strukturer vid dessa förbättras. Havsgatan byggs om till gågata och Frihetsstatyns omgivning rustas upp. Strandparken iståndsätts till en trivsam vistelsepark. Fabriksudden får en ny rutt som lämpar sig också för funktionsnedsatta. Mellan Fabriksudden och Märaskär reserveras utrymme för en bro för lätt trafik. En mer detaljerad plan är gjord i Östra hamnens område. Östra hamnens gamla del rustas upp till en historisk hamnmiljö där kvarblivna drag från olika tidsperioder lyfts fram. Hamnens gamla del utvecklas till en flexibel, hållbar och tidlös gatu- och skvärhelhet, som lämpar sig för olika evenemang. Hamnens nyare del tål större förändringar. I gästhamnen placeras förutom dess erbjudna tjänster mera bestående funktioner, som betjänar både stadsbor och besökare. Med övervägda och omsorgsfulla metoder kan man förverkliga stora förändringar i en känslig värdeackumulation. Redan med små åtgärder kan man vårda, förbättra och återställa områdets värden. Vid sidan av förverkligade brådskande åtgärder räcker det att en del av planen förverkligas med längre tidsperspektiv. Till de mest brådskande åtgärderna hör iståndsättning av historiska strukturer speciellt i Östra hamnen, användarsäkerhetens förbättring på Parkbergen och längs Appelgrensvägen samt kompletterande åtgärder för landskapsvården i Långsandaområdet. Mindre brådskande är sådana landskapsvårdsåtgärder som strävar till att förbättra värdet av landskapsbilden. Upprätthållandet och förstärkandet av områdets värden förutsätter dock att också åtgärder med längre tidsperspektiv förverkligas. Endast så kan man säkerställa att områdets talrika värden kan bevaras långt in i framtiden.

The subject of this master’s thesis is planning a diversely valuable shoreline area. The planned areas are the public shore areas in the historical centre of the city of Hanko and the Kylpyläpuisto park in the western Uusimaa municipality. The area has numerous national, municipal, regional and local values. Most of the area is a part of Hanko national city park, almost all of the area is nationally significant built cultural environment (Finnish Heritage Agency, RKY), and the whole area is municipally valuable cultural environment. The eastern part has ecological values and is a part of a valuable groundwater area. Hanko shorelines form a series of important recreational areas that serve both the inhabitants and a significant amount of tourists. The planning area envelops a whole of green areas that are very different from each other, streets and squares with a significant role in building the city of Hanko, and Itäsatama marina, which is almost 150 years old. The area borderes to the villa area in the Kylpyläpuisto park. The significance of the planning area is based on its diverse value spectrum. The most important planning issue of this master’s thesis is how to fit together the significant values in the value condensation that is formed by Hanko shorelines to construct a functioning, durable and timelessly aesthetic entirety. The master’s thesis includes a survey of the built cultural environment and an analysis of the present state. The history is presented through three themes that are remarkable for the formation and development of the area: marinas and seafaring, warfare and fortification, and tourism and recreation. The analysis of the present state is based on observations during site visits and a landscape analysis. On basis of them, the value review and development guidelines are formed. An added basis for the work was an inhabitant survey conducted by the City of Hanko’s Technical and environmental agency and the author of this master’s thesis. The most important goal of the development plan is to strengthen the historical values of the area. The plan proposes different levels of landscape care, repairing actions and new stuctures, that are deliberately accommodated in the vulnerable area considering the characteristics, development needs and values of the different areas. The strongest changes in the plan will be located in the Plagen area, because there they will not weaken its historical, ecological or landscape values. Subtler actions are implemented in the Regatta beach and southern cliffs of Vartiovuori area. The routs and paths in the Långsanda, Puistovuori and Tennispuisto areas and its structures will be repaired. Merikatu street will be rebuilt as a pedestrian zone and the surroundings of Vapaudenpatsas statue will be reconditioned. Rantapuisto park will be developed to be a tempting park for recreation. A new accessible route will be built in Tehtaanniemi peninsula. There is a reservation for a new pedestrian bridge from Tehtaanniemi peninsula and Märaskär island in the plan. A more detailed plan is made in the Itäsatama marina area. The old part of Itäsatama marina will be restored as a historical environment with an emphasis on the specific traits that are preserved from different eras. The old part of the marina will be developed into a flexible, durable and timeless street and square entirety that is suited for different events. The newer part of the marina withstands more significant changes. More stable functions that serve both inhabitants and visitors will be situated next to the marina for visiting boats in addition to the services it offers. With deliberate and considered methods remarkable changes can be implemented in a vulnerable with versatile values. Even minor actions can be used to uphold, enhance or restore the values of the area. In addition to implementing urgent actions, a part of the plan can be executed in the long term. The most urgent actions consist of restoring the historical structures especially in Itäsatama marina, increasing user safety in the Puistovuori area and along Appelgrenintie street and the additional landscape care actions in the Långsanda area. Less urgent landscape care actions consist of operations aimed to approve the landscape values of the area. Preserving and strengthening the values of the area requires that also the long term actions are executed. Only thus can the preservation of the numerous values be ensured.
Description
Supervisor
Hautamäki, Ranja
Thesis advisor
Hautamäki, Ranja
Keywords
kehittämissuunnitelma, ranta-alueiden suunnittelu, ympäristöhistoriallinen selvitys, arvotus, arvotihentymä, maisema-analyysi, kansallinen kaupunkipuisto, Hanko
Other note
Citation