Implementation of RFID Tracking across the Entire Supply Chain

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Science | Doctoral thesis (article-based) | Defence date: 2013-10-11
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2013
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
93 + app. 107
Series
Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS, 135/2013
Abstract
The use of RFID (Radio Frequency Identification) tracking to improve the supply chain management (SCM) of today’s complex and geographically dispersed supply networks has been highlighted in the past 10 years. Even if the use of RFID technology to smooth certain supply chain operations has grown rapidly, the number of supply chain-wide tracking systems, which would be highly integrated with the operations across the whole supply chain, has remained low. The aim of this thesis is threefold. First, it aims to study the context in which companies operate to thus understand their tracking needs in ever-changing operational environments. Second, the thesis develops the means to define the most suitable coverage for the tracking system for particular supply chains, and third, the thesis proposes three different mechanisms to implement supply chain-wide RFID tracking systems. The material for this dissertation was obtained by six different case studies, all which analysed RFID tracking implementation in certain supply networks. The analysis focused on considering different supply chain actors’ viewpoints for common RFID tracking system adoptions to align the incentives of different actors. Mixed methods research, by combining quantitative analysis to multiple, different qualitative data collection methods, was used to research this complex and dynamic SCM phenomenon. The results of this thesis indicate that improved tracking would help companies develop their SCMs to better respond to the requirements of their operational environments. SCM concepts of postponement and speculation could be used to evaluate the trade-offs between the resources needed to implement wide-spanning tracking with benefits that the wider coverage would offer. Finally, this thesis proposes three different mechanisms to realise supply chainwide RFID tracking: “retailer as an initiator”, “wholesaler as an initiator”, and “tracking provided by a logistics service provider company”. The characteristics of the supply chain greatly inform the selection of the most suitable mechanism.

Radiotaajuuksiin eli RFID-teknologiaan perustuvan seurannan käyttöä on ehdotettu tehostamaan nykyisiä yhä monimutkaisempia ja maantieteellisesti hajaantuneempien toimitusketjujen hallintaa jo viimeiset 10 vuotta. Vaikka RFID-teknologian käyttö yksittäisten toimitusketjun toimintojen sujuvoittamisessa on viime vuosina kasvanut voimakkaasti, laajemmat usean toimitusketjun osapuolen ja heidän toimintonsa yhdistävät järjestelmät ovat kuitenkin edelleen harvinaisia. Tämän väitöskirjan tavoite on kolmiosainen. Ensinnäkin se pyrkii tutkimaan yritysten liiketoiminnan ympäristöä määritelläkseen yritysten seurantasovellusten käyttötarvetta jatkuvasti muuttuvassa maailmassa. Toiseksi väitöskirjassa esitellään keinot määritellä sopivin seurantajärjestelmän kattavuus tietyssä toimitusketjussa ja kolmanneksi väitöskirjassa esitetään kolme eri mekanismia toimitusketjun laajuisen RFIDseurantajärjestelmän käyttöönottamiseksi. Väitöskirjan materiaali on kerätty kuudesta eri tapaustutkimuksesta, joissa kussakin analysoidaan RFID-seurantajärjestelmän käyttöönottoa tietyssä tilaus-toimitusverkostossa. Analyysi keskittyi eri toimitusketjujen osapuolien RFID-seurantajärjestelmän käyttöönottamiseen liittyviin vaikuttimiin, jotta olisi mahdollista yhtenäistää eri osapuolien näkemykset ja tavoitteet. Tämän monimutkaisen ja muuttuvan ilmiön tutkimusmenetelmänä on käytetty yhdistelmätutkimusta, jossa kvantitatiivinen analyysi on yhdistetty moniin laadullisen tutkimuksen menetelmiin. Väitöskirjan tulokset osoittavat, että parempi seuranta auttaisi yrityksiä kehittämään toimitusketjunsa hallintaa vastaamaan paremmin heidän liiketoimintaympäristönsä muuttuvia vaatimuksia. Toimitusketjun hallinnan käsitteitä viivästyttäminen ja aikaistaminen on käytetty vertaamaan valintoja toimitusketjun laajuisen järjestelmän käyttöönoton vaatimien resurssien ja laajan seurannan tuomien hyötyjen välillä. Lopuksi väitöskirjassa ehdotetaan kolmea eri mekanismia toimitusketjun laajuisen RFID-seurannan toteuttamiseksi: ”Vähittäiskaupan aloite”, ”tukkuliikkeen aloite” ja ”logistiikan palveluntarjoajan toteuttama seurantapalvelu”. Sopivan mekanismin valinnassa toimitusketjun luonteella on merkittävä vaikutus. 
Description
Supervising professor
Tanskanen, Kari, Prof., Aalto University, Finland
Thesis advisor
Holmström, Jan, Prof., Aalto University, Finland
Främling, Kary, Prof., Aalto University, Finland
Keywords
tracking, supply chain management (SCM), supply chain integration, inter-organisational information systems (IOIS), design science, Radio Frequency Identification (RFID), seuranta, toimitusketjun hallinta, toimitusketjun integraatio, organisaatioiden väliset tietojärjestelmät, design science, radiotaajuuksiin perustuva tunnistus (RFID), RFID
Other note
Parts
  • [Publication 1]: Punakivi, Mikko & Hinkka, Ville: ”Selection criteria of transportation mode - case study in 4 Finnish industry sectors”,Transport Reviews, Vol. 26, No. 2. 2006. pp. 207-219.
  • [Publication 2]: Hinkka, Ville: “Challenges for building RFID tracking systems across the whole supply chain”, International Journal for RF Technologies: Research and Applications, Vol. 3, No 3. 2012. Pp. 201-218
  • [Publication 3]: Hinkka, Ville; Holmström, Jan & Främling, Kary: “RFID tracking in the book supply chain: The transition from postponed to speculative tagging”, International Journal of Logistics: Research and Applications. Vol. 15, No 3. 2012. Pp. 194-214.
  • [Publication 4]: Hinkka, Ville; Häkkinen, Maiju; Holmström, Jan & Främling, Kary: “Typology of configurable RFID tracking for fashion logistics”, Under review in International Journal of Logistics Management.
  • [Publication 5]: Hinkka, Ville & Tätilä, Jaakko: “RFID tracking implementation model for the technical trade and construction supply chains”, Accepted in Automation in Construction.
  • [Publication 6]: Hinkka, Ville; Främling Kary & Tätilä, Jaakko: “Supply chain tracking: aligning buyer and supplier incentives”, Will be published in Industrial Management & Data Systems. Vol. 113, No 8. 2013.
    DOI: 10.1108/IMDS-12-2012-0439. View at publisher
Citation