Pienlehti paperista pikseliin - monikanavainen julkaiseminen pienlehdessä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2015
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
84
Series
Abstract
Tämä opinnäytetyö käsittelee pienlehden julkaisemista monikanavaisesti. Se tutkii kysely- ja tapaustutkimuksen keinoin suomalaisen pienlehden tilannetta kehittyvässä mediakentässä. Tarkoitus on selvittää, mitä haasteita ja mahdollisuuksia monikanavainen julkaiseminen voi pienlehdelle ja sen toimitukselle luoda. Kyselytutkimuksen toteutin syksyllä 2013 lähettämällä sähköisen kyselylomakkeen Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liittoon eli Kultti ry:een kuuluviin pienlehtiin. Tutkimus kartoittaa kokonaiskuvaa, missä julkaisumuodoissa pienlehtiä julkaistaan, miksi tietyt muodot on valittu ja mitä haasteita monikanavaiseen julkaisemiseen siirtymisessä koetaan olevan. Kyselyyn vastasi 71 lehden edustajaa. Tapaustutkimus selvittää verkkojulkaisuna ilmestyvän pienlehden perustamista sekä konseptin suunnittelua. Osana tutkimusta suunniteltu julkaisu, ICE HOLE - The Live Art Journal, julkaistiin 16.01.2015 osoitteessa icehole.fi. Julkaisija on esitystaiteen kollektiivi Todellisuuden tutkimuskeskus. Toimin suunnitteluprosessissa keskeisessä asemassa graafisena suunnittelijana. Havaintojen ja kenttämuistiinpanojen avulla tutkimuksessa tulevat esille projektin kuluessa tehdyt päätökset sekä koko prosessiin vaikuttaneita seikkoja. Kahden tutkimusmenetelmän tulokset yhdistin kokonaisuudeksi, jossa näkyy käytännön suhde pienlehtien toteuttajien ajatuksiin ja kokemiin haasteisiin monikanavaisessa julkaisemisessa. Tutkimustulokset ja johtopäätökset tuovat esille ne tekijät, jotka vaikuttavat laadukkaaseen ja johdonmukaiseen pienlehden konseptiin. Kyselytutkimuksen mukaan suomalaisia pienlehtiä halutaan julkaista monikanavaisesti. Painettuna lehtenä julkaiseminen nähdään tärkeänä ja digitaalisella julkaisemisella tavoitellaan näkyvyyttä. Kyselyyn vastanneet ennustivat digitaalisen julkaisemisen kasvavan pienlehtien keskuudessa. Julkaisumuotojen tai -alustojen käyttöönotto sekä niiden ylläpitäminen vaatii rahaa, aikaa ja tekijöitä. Pieni budjetti sekä henkilö- ja aikaresurssit ovatkin kyselytutkimuksen mukaan suurimpia pienlehtien toimitusten kokemia haasteita siirtymisessä monikanavaiseen julkaisemiseen. Nämä haasteet näkyvät käytännön tasolla ja voivat joskus olla havaittavissa myös lopputuloksessa. Se, miten hyvin lehden tekemisen vaiheita osataan ennakoida, suunnitella, jakaa tehtäviä ja rajata sisältöjä, vaikuttaa lehden konseptin laatuun ja johdonmukaisuuteen.

This study particularly concerns the multi-channel publishing in small magazines. It is focussed in identifying the situation of Finnish small magazines with respect to the emerging media through a survey and a case study. The purpose of the study is to clarify the challenges and opportunities that multi-channel publishing can create for the small magazines and their makers. The survey comprised a questionnaire sent electronically and was conducted in autumn 2013 among the member small magazines belonging to Kultti ry, the Association for Cultural Scientific and Advocacy Magazines. The research illustrates the overall picture of the multichannel publishing of small magazines — the forms of publication of the magazines, the purpose behind selecting those certain forms and the challenges that are encountered in the transition to multi-channel publishing. The survey was responded by 71 magazines. On the other hand, the case study deals with the creation and concept design of an online small magazine which, has now, got its first issue published on January 16, 2015. This new web publication, ICE HOLE - The Live Art Journal, published on behalf of Reality Research Center, a performing arts collective based in Helsinki, can be accessed through its website, icehole.fi. As a graphic designer, I had a central prominent role in its designing process. Moreover, during the research, I had made observations and took the field notes which assisted in the effective depiction of not only the decisions made throughout the execution of the project but also the issues that influenced the whole process. The results of two different research methods converge to reveal, the thoughts of the makers of small magazines and challenges they face, with regards to the practicality of multi-channel publishing. The results and conclusions of the research are drawn especially from the quality and consistency perspectives that hover the concept of small magazines. The survey discloses the fact that there is a will for multi-channel publishing within the Finnish small magazines. Although the print version is considered to be crucial, digital publishing is deemed important for visibility. The respondents of the questionnaire also anticipated the growth of digital publishing in the small magazines' circle. Bringing various forms of publishing and platforms into use and their management cost money, time and manpower. According to the survey, majority of the small magazines see little budget and limited human and time resources as the major challenges in stepping forward to multi-channel publishing. These challenges affect the practical aspects of magazine making and sometimes might get reflected in the final product. Also, the abilities of contemplating the phases of magazine making, demarcating the contents and planning and work division directly impact the quality of the concept of the magazine and its consistency.
Description
Supervisor
Töyry, Maija
Thesis advisor
Töyry, Maija
Heikkilä, Harri
Keywords
pienlehti, monikanavainen julkaiseminen, konsepti, graafinen suunnittelu, verkkojulkaisu
Citation