Evolution of mobile Internet Platforms in network operator environment

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2001
Major/Subject
Tietoliikennetekniikka
Mcode
S-72
Degree programme
Language
en
Pages
104
Series
Abstract
Tämän työn tarkoituksena on antaa yleiskuva langatonta Internetiä tukevien ja palvelun monipuolisuutta edistävien palvelualustojen kehityskaaresta, sekä tarjota kuvaus lähitulevaisuudessa käytettävissä olevista teknologioista ja standardeista. Työ keskittyy langattomia puhelinpalveluita tarjoavien operaattoreiden verkkoympäristöön, ja tarjoaa loogisen mallin monipuolisen palveluavaruuden tarjoamiseen. Kehitystä voi tarkkailla useammasta näkökulmasta. Alimmalla tasolla tarjonnan kapasiteetti rajoittuu langattoman verkon suorituskyvyn ja ominaisuuksien mukaisesti. Nämä ominaisuudet joudutaan ottamaan huomioon suunniteltaessa verkko- ja kuljetuskerroksin ratkaisuja. Molemmat edellä mainitut näkökohdat vaikuttavat vastaavasti verkossa siirrettyjen palveluiden monipuolisuuteen. Verkko-operaattorin asema suljetun langattoman ympäristön ja Internetin välissä mahdollistaa lukuisia palveluiden toimivuutta edistäviä ominaisuuksia. Näitä ovat mm. Iaskutus ja paikkakohtaiset sovellukset. Ottamalla huomioon edellä mainitut seikat voidaan rakentaa looginen kokonaisuus, joka mahdollistaa olemassa olevien teknologioiden hyödyntämisen ja on silti helposti laajennettavissa tukemaan tulevaisuuden langattomia ratkaisuja.
Description
Supervisor
Halme, Seppo J.
Thesis advisor
Laitinen, Mika
Keywords
wireless, langaton, Internet, Internet, operator, palvelualusta, network, operaattori, environment, verkkoympäristö, Wireless Application Protocol, kehitys, evolution
Other note
Citation