Budjetointi ja rullaavat ennusteet pelialalla - Case: Suomalainen videopelialan yritys

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2014
Major/Subject
Accounting
Laskentatoimi
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
81
Series
Abstract
Tutkielman tavoitteena on selvittää, millaisia haasteita videopelialan digitalisoitumisen tuoma liiketoiminnan muutos on aiheuttanut kohdeyrityksen ennusteiden laadintaan ja budjetointiin. Tavoitteena on myös selvittää, miten ennusteiden laadinnan mahdollistava tietojärjestelmä automatisoi ja helpottaa prosessia muuttuvassa toimintaympäristössä toimivalle yritykselle ja mitä etuja tästä saadaan. Tutkielmassa selvitetään case-yrityksen nykyinen ennustamisen prosessi ja funktiot, joihin ennusteita käytetään. Lisäksi kuvataan käyttöönottoprojekti, jossa tietojärjestelmä implementoidaan. Tutkimusmenetelmänä on case-metodi. Tutkimusaineiston muodostavat aiheen relevantti kirjallisuus sekä empiirinen aineisto. Empiirisen aineiston muodostavat haastattelut ja tutkijan omat havainnot sekä case-yritykseltä saatu materiaali. Case-yritykseltä saatua budjetoinnin ja ennusteiden laadinnan aineistoa ei tässä tutkimuksessa julkaista. Haastatteluita on tehty kohdeyrityksen talousjohtajalle sekä ulkoistetulle controllerille. Tietojärjestelmän osalta on haastateltu Visma Navitan tuotekehitysjohtajaa sekä liiketoiminta-analyytikkoa. Tutkija on itse mukana Navitan käyttöönoton tekevässä työryhmässä. Kirjallisuuskatsauksen mukaan vuosibudjetointi ei toimi muuttuvassa toimintaympäristössä ja tilalle tai täydentämään on ehdotettu esimerkiksi rullaavia ennusteita tai jopa budjetoinnista luopumista. Siitä huolimatta teoriassa nähdään, kuinka laajassa käytössä perinteinen budjetointi edelleen on ja kuinka moneen funktioon sitä käytetään. Rullaavien ennusteiden laatiminen aiheuttaa haasteita yritysten tietojärjestelmille, jotta ennustamisen prosessista tulisi automatisoitu ja helposti päivitettävä. Empiirinen tutkimus tuo esille, kuinka liiketoiminnan muutos on aiheuttanut haasteita ennustamiselle: tuottojen, kulujen ja projektien kesto on nykyään hankalasti määritettävissä. Ennusteita päivitetään tämän vuoksi jatkuvasti ja ennustettavia projekteja on huomattavasti enemmän kuin ennen. Empiirinen tutkimus tukee teoriaa ja kohdeyritys laatii rullaavia ennusteita, joita se hyödyntää liiketoiminnan suunnittelussa ja päätöksenteossa. Vuosibudjetin se laatii ulkoisia sidosryhmiä varten. Aiemmin Excelissä laaditut ennusteet ovat olleet monimutkaisesti päivitettävissä ja niiden ylläpito on ollut aikaa ja resursseja vievää. Visma Navitan käyttöönotto toi teoriassakin esitettyjä hyötyjä tietojärjestelmän käytöstä Excelin sijasta. Tietojärjestelmän käyttöönotto teki kohdeyrityksen ennusteiden laadinnasta automatisoidun ja helposti päivitettävän. Lisäksi kohdeyrityksen raportointi automatisoitui.
Description
Keywords
vuosibudjetointi, rullaava ennustaminen, laskentatoimen tietojärjestelmät, strateginen johtaminen
Other note
Citation