MorphHandin kehitystyö: Tutkimusmatka yläraajaproteesien suunnitteluun pehmeän robotiikan keinoin

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2014-05-05
Department
Major/Subject
Bioniikka
Mcode
S3006
Degree programme
EST - Elektroniikka ja sähkötekniikka
Language
en
Pages
64
Series
Abstract
Tämä diplomityö kuvailee pehmeän robottikäsiproteesin konseptin, joka on nimetty MorphHand:ksi. Sitä kehitetään, jotta nähtäisiin voisiko morfologisen laskennan ja pehmeän robotiikan ideoita hyödyntää nykyaikaisia yläraajaproteeseja vaivaavien ongelmien ratkaisussa. Diplomityön tavoitteena oli kokeilla voisiko tämän konseptin toteuttaa 3D-tulostamalla käden kumista. Tämä tehtiin valmistamalla useita pehmeitä prototyyppisormia, joissa oli joustavat, samasta rakenteesta tehdyt nivelet. Prototyyppien vastetta testattiin taivutuskokeissa, jotta nähtiin, miten erilaisten morfologisten parametrien muuttaminen vaikuttaisi siihen. Testatut morfologiset parametrit vaikuttivat prototyyppien vasteeseen oletetuilla tavoilla ja tulokset osoittivat, että kuvailtu konsepti voi olla toteutettavissa. Käytettyjä valmistustapoja tulisi kuitenkin kehittää, jotta sormista saataisiin kestävämpiä ja niiden vasteesta parempi.

This thesis describes the concept of a soft robotic hand prosthesis, namely MorphHand. It is developed to see, if the ideas of morphological computation and soft robotics could bring answers to some of the current problems in upper limb prosthetics. The goal of the thesis was to explore the possibility of realizing the concept by 3D-printing the hand from rubber. This was done by manufacturing several soft one-piece finger prototypes, with compliant flexure joints. Their response was evaluated in bending tests, to see how changing different morphological parameters would affect their response. The evaluated morphological parameters had the predicted effects on the prototype fingers' response, and the results showed that the proposed concept may be realizable. However, the used production methods should be reconsidered to make the fingers more durable and their response better.
Description
Supervisor
Sepponen, Raimo
Thesis advisor
Yu, Wenwei
Keywords
exploratory study, hand prosthetics, robotic hand design, two-joint prototype finger, soft robotics, morphological computation, eksploratorinen tutkimus, käsiproteesit, robottikäden suunnittelu, kaksinivelinen prototyyppisormi, pehmeä robotiikka, morfologinen laskenta
Other note
Citation