Äänekkäitä kuvia. Kriittisen feministisen ja sukupuolisensitiivisen kuvataidekasvatuksen toimintatutkimus.

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Date
2013
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Degree Programme in Art Education
Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma
Language
fi
Pages
106
Series
Abstract
Taiteen maisterin opinnäytetyössäni tutkin, miten kriittisen feministisen pedagogiikan ja sukupuolisensitiivisen pedagogiikan toimintatapoja voi soveltaa kuvataidekasvatuksessa sekä miten em. toimintatavat toimivat käytännössä ujojen ja syrjäänvetäytyvien tyttöjen ryhmässä suomalaisen yläkoulun kontekstissa. Toteutin tutkimukseni toimintatutkimuksen menetelmin opetuskokeiluna Omaiset mielenterveystyön tukena -järjestön MiMi-projektissa, jossa tehdään taidelähtöistä ennaltaehkäisevää mielenterveystyötä nuorten parissa. Opetuskokeiluni oli osa MiMi-projektin ryhmätoimintaa helsinkiläisessä yläkoulussa, jossa ryhmään oli koottu ”ujoja ja syrjäänvetäytyviä tyttöjä”. Ryhmä kokoontui kevätlukukaudella 2013. Opetuskokeiluni sisälsi kahdeksan puolentoista tunnin mittaista viikkokokoontumista. Tutkimukseni keskeisiä käsitteitä ovat kuvataidekasvatus, sukupuoli, intersektionaalisuus, kriittinen feministinen pedagogiikka ja sukupuolisensitiivinen pedagogiikka. Työni tärkein teoreettinen viitekehys on yhdysvaltalaisen bell hooksin kehittämä kriittisen feministisen pedagogiikan suuntaus, osallistava pedagogiikka. Sen lisäksi taustateoriani sisältävät sukupuolisensitiivistä pedagogiikkaa, postmodernia sekä feminististä kuvataidekasvatusta ja suomalaista koulu- ja tyttötutkimusta. Feminismi on läsnä työssäni poliittisena ajatusrakennelmana, jonka päämääränä on alistavien yhteiskunnallisten ja sosiaalisten valtasuhteiden näkyväksi tekeminen ja purkaminen. Tutkimusaineistoni sisältää opetuskokeilupäiväkirjan, opetuskokeiluun osallistuneiden nuorten nauhoitetun ryhmähaastattelun, kolmen ryhmäläisen nauhoitetut yksilöhaastattelut, videokuvaa yhdeltä opetuskokeilukerralta sekä ryhmäläisten toiminnan päätteeksi täyttämät MiMi- projektin palautelomakkeet. Analysoin aineistoni ensisijaisesti teemoittelemalla. Toissijaisena analyysimenetelmänä käytin diskurssianalyysia. Kehittelin kirjallisuuden pohjalta kriittisen feministisen ja sukupuolisensitiivisen kuvataidekasvatuksen toimintatapoja, joita testasin opetuskokeilussa. Osallistavan pedagogiikan menetelmät – äänen antaminen, dialogisuus, valtauttaminen, yhteisöllisyys sekä tunteiden ja ruumiillisuuden tunnustaminen osaksi kokonaisvaltaista ihmisyyttä opetustilanteissa – toimivat opetuskokeilussani enimmäkseen hyvin. Yhdistin näihin menetelmiin neljä kuvataidetehtävää, joiden kautta käsiteltiin identiteettiteemaa. Ryhmäläiset pitivät tehtävistä ja pohtivat niiden kautta oivaltavasti omaa itseään ja elämäänsä. Kehollisuus oli mukana opetukokeilussani MiMi- työntekijöiden ohjaamina liike- ja draamaharjoituksina. Tutkimukseni johtopäätöksissä totean kehittelemieni kriittisen feministisen ja sukupuolisensitiivisen kuvataidekasvatuksen toimintatapojen vahvistaneen opetuskokeiluryhmäläisten itsetuntemusta, kehittäneen heidän vuorovaikutustaitojaan sekä auttaneen heitä muodostamaan myönteistä minäkuvaa.
Description
Supervisor
Niiniskorpi, Soile
Keywords
kuvataidekasvatus, sukupuolisensitiivinen, feministinen pedagogiikka, osallistava pedagogiikka, tyttötutkimus, sukupuoli, intersektionaalisuus, toimintatutkimus
Citation