Hoidonohjaamo-konseptin rajoitteet ja mahdollistajat suomalaisessa sote-ympäristössä

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2022-03-23
Department
Major/Subject
Operations and Service Management
Mcode
SCI3049
Degree programme
Master’s Programme in Industrial Engineering and Management
Language
fi
Pages
83+15
Series
Abstract
Tässä työssä on tutkittu sitä, miten tietojärjestelmien ja tuotannonohjauksen puutteet haittaavat pitkäaikaissairaiden sujuvaa ja suositusten mukaista hoitoa. Samoin on selvitetty, mitä muutoksia vaaditaan tietojärjestelmiin ja toiminnan ohjaukseen, jotta ne tukevat pitkäaikaissairauksien hoidon tavoitteiden saavuttamista? Työssä on käytetty Design Science menetelmää. Tiedonkeruumenetelminä on käytetty kirjallisuuskatsausta, analysoitu aikaisemmin toteutettuja valtakunnallisten sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeiden onnistumiseen vaikuttaneita tekijöitä sekä tehty asiantuntijahaastatteluja. Hoidon jatkuvuuden ja koordinoinnin ongelmien juurisyyksi todettiin, että pitkäaikaissairaiden hoitoprosessi on yleensä toteutettu niin löyhästi, että sitä ei voida pitää varsinaisena tuotantoprosessina. Samoin todettiin, että tietojärjestelmien ja toiminnan yhteensovittamisessa on puutteita. Tästä johtuen potilastietojärjestelmiä käytetään usein vain sähköisenä potilaskertomuksena eikä toimintaa tukevana työvälineenä. Yli organisaatiorajojen ulottuvien prosessien seurantaan ja toiminnan koordinointiin eivät käytössä olevat järjestelmät riitä. Työssä on laadittu suunnitteilla olevan Hoidonohjaamokonseptin suunnitteluperiaatteet, joiden avulla pitkäaikaissairaiden hoidon tavoitteet voidaan paremmin saavuttaa. Samoin on laadittu suunnitteluperiaatteiden pohjalta Hoidonohjaamon ratkaisukonsepti, jota voidaan hyödyntää yhteistyössä sidosryhmien kanssa.

The aim of this study was to explore the shortcomings of information systems and production control that hinder the smooth and recommended treatment of long-term patients. It has also been clarified what changes are needed to information systems and operations management to support the achievement of long-term disease treatment goals? The work has used The Design Science method. The data collection method was a literature review, analysis of the success factors of previous national social and healthcare projects, and expert interview. The root cause of the problems in the continuity and coordination of care was the loos definition of the care process. There are shortcomings in the coordination of information systems and operations. As a result, patient information systems are often used only as electronic patient records and not as a support tool. The current systems are inadequate to monitor and coordinate processes that cross organizational boundaries. The design principles of the planned Virtual Care Operator Concept have been drawn up in the work, which can be used to better achieve the goals of care for the patient in long-term conditions.
Description
Supervisor
Lillrank, Paul
Thesis advisor
Hörhammer, Iiris
Tenhunen, Henni
Keywords
hoidon jatkuvuus, hoidon koordinointi, pitkäaikaissairaudet, tuotannon ohjaus, tietojärjestelmät, hoitoprosessi
Citation