Käärmetalo - Kulttuurihistoriallisesti arvokkaan rakennuksen suojelu ja korjaaminen

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
P1 Ark A
Date
2014
Major/Subject
Arkkitehtuurin historia
Mcode
A-27
Degree programme
Language
fi
Pages
79+8
Series
Abstract
Tämän arkkitehtuurin historian diplomityön tutkimuskohteena on arkkitehti Yrjö Lindegrenin suunnittelema vuonna 1952 Helsingin Käpylään, kortteliin 857 valmistunut Käärmetalo, joka käsittää kaksi nelikerroksista asuinkerrostaloa ja huoltorakennuksen. Käärmetalo on suojeltava kohde sen arkkitehtuurin ja rakentamisajankohtansa sosiaalisen ulottuvuuden myötä. Käärmetalo kuuluu ensimmäisiin Arava–lainoitettuihin vuokrataloihin. Uusi asemakaava 12183, jossa kortteli on suojeltu merkinnällä AK/s ja rakennukset merkinnällä sr-1, on hyväksytty kaupunginvaltuustossa vuonna 2014. Suojelu tulee käsittämään myös rakennusten erityisen hyvin alkuperäisinä säilyneitä sisätiloja, kuten porrashuoneet sekä alkuperäiset keittiökalusteet. Tällä hetkellä rakennusten kunto on huono. Asuntojen ilmanvaihto on heikko ja asunnot ovat kylmiä. Ulkoseinien rappaukset ovat osittain rapistuneet ja betoniset parvekkeet ovat erittäin huonokuntoiset. Lisäksi 1970- luvun vesikattomuutoksen aiheuttamat vuodot ovat johtaneet yläpohjan ja ulkoseinien kastumiseen. Tämän työn tarkoituksena on selvittää Käärmetalon alkuperäisten rakennusosien rakennetta ja detaljeja, mikä edistää tulevan peruskorjauksen onnistumista. Selvitystyötä tehdään tutkimalla alkuperäispiirustuksia sekä myöhemmin tehtyjen korjausten suunnitelmadokumentteja. Piirustusten ja paikalla tehtyjen tarkastusmittausten perusteella voidaan todeta, että rakennukset on rakennettu suunnitelmien mukaan ja ne ovat säilyttäneet identiteettinsä tähän päivään saakka. Suurimmat muutokset on tehty vesikatolla, jonka vedenpoisto järjestelmä on muutettu ulkoisesta sisäänpäin kaatavaksi 1970-luvulla. 1980- luvulla tehdyn peruskorjauksen yhteydessä rakennusten sisätiloihin tehtiin pieniä muutoksia, kuten keittiökalusteiden lisäystä. Käärmetalo on kulttuurihistoriallisesti ja rakennustaiteellisesti erityisen arvokas kohde juuri säilyneisyytensä ja autenttisuutensa vuoksi. Rakennusten ulkoinen olemus ei ole muuttunut vuosien aikana. 1950- luvulta säilyneitä alkuperäisiä Työtehoseuran suunnittelemia Enso-Gutzeitin valmistamia keittiökalusteita on säilynyt lähes jokaisessa asunnossa. Käärmetalon tulevan peruskorjauksen tavoitteena on rakennusten suojelutavoitteiden mukainen säilyttävä korjaaminen sekä muutettujen rakennusosien palauttaminen alkuperäiseen olemukseensa. Korjauksessa on huomioitava kuitenkin myös rakennusten käyttötarkoitus vuokra-asuintaloina, mikä asettaa vaatimuksia rakennusten käytettävyydelle sekä turvallisuudelle.

The subject of this master’s thesis is the Serpent House designed by architect Yrjö Lindegren. The Serpent House is located in the quarter 857 in Käpylä, Helsinki and it includes two four-storey apartment buildings and a maintenance building. The construction work was finished in 1952. The Serpent House is a protected building for its architecture and social dimension of the time it was constructed. It is one of the first rental apartment buildings funded by the government. The new city plan (12183) for the quarter 857 has been approved by the City Council of Helsinki in 2014. It ensures the protection of the Serpent House. In addition to the buildings’ exteriors and environment, the protection extends to the buildings’ original interiors, such as stairwells and kitchen furniture, which are particularly well preserved. Currently, the buildings’ condition is bad. Ventilation is poor and the apartments are cold. The plaster of the exteriors has partially fallen and the concrete balconies are dangerously damaged. In addition, the alterations of the roof structures in 1970s caused the roof to leak. The purpose of this study is to determine the original structures and details of the building, thereby contributing to the success of the future renovation. The research is done by examining the original blueprints and drawings and the drawings from later renovations and alterations. Based on the drawings and on-the-spot measurements The Serpent House was built according to the blueprints and it has maintained its identity to this day. The biggest alteration was made in 1970s, when the water disposal system of the roof was changed. Therefore, the drainpipes are now located inside the stairwells instead of the exterior walls. Other smaller changes, such as additions to the kitchen furniture, were made in the 1980s during the renovation of the Serpent House. The Serpent House is cultural-historically and architecturally particularly valuable entity due to its originality and authenticity. The facades and the details of the exteriors and interiors have remained unchanged over the years. Original kitchen furniture from the 1950s designed by Työtehoseura and produced by Enso Gutzeit has been preserved in almost every apartment. The aim of the upcoming renovation is to preserve the authenticity of the Serpent House and to restore the original details and parts that have been altered. The protection objectives must be paid attention to during the renovation. However, certain standards have to be met considering safety and usability of the Serpent House as a rental apartment building.
Description
Supervisor
Niskanen, Aino
Thesis advisor
Nissi, Aimo
Keywords
peruskorjaus, rakennussuojelu, asuinrakennus, kulttuurihistoria, rakennuksen arvo
Other note
Citation